Elektrimajandus

 

Elektrimajandus hõlmab endas informatsiooni, mis puudutab elektrisüsteemi toimimist, muuhulgas elektrienergia tootmist, selle ülekandmist ja jaotamist elektrivõrkudes ning sellega kauplemist elektriturul.

Elektrisüsteem

Kogu elektri tootmise, ülekandmise ja tarbimise protsess toimub elektrisüsteemis. Elekter toodetakse erinevates elektrijaamades, kus see edastatakse elektrivõrku. Elektrivõrk jagatakse tinglikult kaheks osaks: põhivõrgu eesmärk on toimetada elektrienergiat suurte vahemaade taha ning jaotusvõrgu eesmärk on elektrienergia jaotamine väiketarbijatele.

Elektri ostmine ja müümine käib tänapäeval tavaliselt läbi elektrituru, kuhu saab teha nii elektri ostu- kui müügipakkumisi. 

Eesti elektrisüsteemiga ühendatud tootmisseadmed 2020. aastal (Elering 2020 EESTI ELEKTRISÜSTEEMI VARUSTUSKINDLUSE ARUANNE 2020) olid järgmised:

image 2

Elektritootmise- ja võrkude stsenaariumid

Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumites on uuritud võimalikke arengustsenaariume elektri tootmises Eestis aastani 2050 arvestades Euroopa Liidu poliitikat, maailmamajanduse trende ja võimalikke siseriiklike otsuseid energiasektoris. Vastavalt elektritootmise analüüside tulemustele on kujundatud ka elektrivõrkude stsenaariumid.

Elektrienergia tarbimine ja energiaallikad on järgnevad:

 

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2013

Uuring

Advokaadibüroo Glimstedt: Energiaühisused Eesti õiguskorras

2014

Ettekanne

Tarbimise juhtimise võimalused Eestis

2014

Ettekanne

Energiaandmete jagamise platvormi "Estfeed"

2014

Ettekanne

Miks vajame tarkvõrgu rakenduskava

2014

Ettekanne

How to operate virtual power plant

2014

Ettekanne

New forms of Flexibility in Markets

2013

Ettekanne

Võrguga liitumise tingimused väiketootmisseadmetele

2013

Ettekanne

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor

2012

Aruanne

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2012

2013

Aruanne

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2013

2014

Aruanne

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2014

2015

Aruanne

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2015

2011

Aruanne

Tootmispiisavuse aruanne 2011

2012

Aruanne

Tootmispiisavuse aruanne 2012

2013

Aruanne

Tootmispiisavuse aruanne 2013

2012

Aruanne

Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2012

2013

Aruanne

Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013

2013

Aruanne

Elektertransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele

-

Arengukava

Energiamajanduse arengukava aastani 2020

-

Arengukava

Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018

2010

Tegevuskava

Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020

-

Kokkuvõte

Elektrisüsteemi kuukokkuvõtted

2014

Uuring

Tarbimise juhtimine. Suurtarbijate koormusgraafikute salvestamine ning analüüs tarbimise juhtimise rakendamise võimaluste tuvastamiseks

2014

Raport

Subsidies and costs of EU energy. An interim report

2014

Raport

Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3

2014

Raport

Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5

2014

Aruanne

Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine

2014

Aruanne

Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise metoodika analüüs

2014

Aruanne

Tootmispiisavuse aruanne 2014

2015

Aastaraamat

Eesti statistika aastaraamat 2015

2015

Aruanne

Konkurentsiameti hinnang (Hinnang) Eesti ja Soome vaheliste alalisvooluühenduste EstLink 1 ja EstLink 2 katkestuste osas

2020 Aruanne EESTI ELEKTRISÜSTEEMI VARUSTUSKINDLUSE ARUANNE 2020

Viited


  1. Elering AS. Eesti elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnang. 2014.↩︎
  2. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE023&ti=ENERGIABILANSS+K%DCTUSE+V%D5I+ENERGIA+LIIGI+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/02Energeetika/02Energia_tarbimine_ja_tootmine/01Aastastatistika/&lang=2 KE023: Energiabilanss kütuse või energia liigi järgi]. (21.10.2015)↩︎