Elektrivõrgu ENMAK stsenaariumid

Allikas: Energiatalgud
ENMAK Avaleht Juhtimisstruktuur Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed
ELEKTER ELEKTRIVÕRGUD HOONEFOND SOOJUS TRANSPORT KÜTUSED
Hüüumärk.jpg

TÖÖVERSIOON

"Tegu on artikli tööversiooniga. Artikli sisu võib muutuda."


Artikkel Elektrivõrgu ENMAK stsenaariumid kirjeldab Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava tarbeks koostatud elektrivõrgu arengustsenaariume. Elektrivõrgu arengustsenaariumite koostamisel on lähtutud põhimõttest, et need peavad tagama elektrivõrkude tasakaalustatud jätkusuutliku arengu. Samuti peavad meetmed ja rakenduskava tagama elektri varustuskindluse kasvu optimaalse keskkonnamõjuga ja ülekande- ja jaotusteenuse tarbijatele vastuvõetava hinnaga.

Alused

Elektrivõrgu ülesanne on tagada tarbijale elektrienergia kättesaadavus igal ajahetkel. Hetkel on aga ülekande ja jaotuse tänane töökindlus nign elektri kvaliteet tarbija liitumispunktis halb, mis on tingitud pikaajalisest alafinantseeriumisest. 2012. aastal oli Eesti suurimal jaotusvõrguettevõtja Elektrilevi OÜ varustuskindluse näitaja SAIDI 188, samas kui Imatra Elekter AS liitumispunktides oli vastav näitaja 26,1. Stsenaariumite koostamisel on oluline, et võrgu areng oleks tasakaalustatud ning samal ajal jätkusuutlik.

Uute ülekandeliinide rajamise vajaduse hindamisel on sisendina kasutatud Elektritootmise ENMAK stsenaariumite tulemusi, vastavalt millele on arvestatud ligikaudne vajalik uute liinide ehitamise maht, et teenindada rajatavaid tootmisvõimsusi.

Stsenaariumid

Elektrivõrgu stsenaariume on koostatud kolm, milles erinev investeeringute maht ja tulemuseks erinev varustuskindluse SAIDI näitaja. Koostatud stsenaariume on kokku kolm:

  1. Mittesekkuv: 68% jaotusvõrgust on kaablis, SAIDI on vähenenud praeguselt 188 pealt 130 peale.
  2. Reaalne: 78% jaotusvõrgust on kaablis, SAIDI väärtus on vähenenud 90 peale
  3. Panustav: 100% jaotusvõrgust on kaablis, SAIDI väärtus on vähenenud 30 peale

Antud stsenaariumites saavutatav SAIDI väärtus sisaldab endas plaanilisi katkestusi.

Kõikide stsenaariumite puhul on kuludeks arvestatud ka vastavalt Elektritootmise ENMAK stsenaariumitele ehitatavate elektritootmisvõimsuste ühendamiseks vajalike liinide ehitamised, mis vastavalt on elektritootmise stsenaariumitele arvestatud järgnevalt:

Tabel: 110 kV liinide ehitamise maht ja maksumus vastavalt elektritootmise stsenaariumitele
Tootmisstsenaarium Maht (kilomeetrites) Maksumus (miljonites eurodes)
Liberaalne 125 12
Liberaalne+ 125 12
Taastuvenergia 125 12
Tabel: 330 kV liinide ehitamise maht ja maksumus vastavalt elektritootmise stsenaariumitele
Tootmisstsenaarium Maht (kilomeetrites) Maksumus (miljonites eurodes)
Taastuvenergia 50 13
Uttegaas 20 5

Lisaks on kuludeks arvestatud 330 kV liinide ehitamine töökindluse ning läbilaskevõime parandamiseks ja energiajulgeoleku tagamiseks. Ehitatatavad liinid on Sindi-Harku 330 kV liin, mille planeeritav maksumus on 44,5 miljonti eurot ning Sindi-Riia 330 kV liin, mille planeeritav maksumus on 20 miljonit eurot.

Mittesekkuv

Reaalne

Panustav

Meetmed

Rakenduskavad

Viited

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad