Energiatalgud.ee: ENMAK 2030 eelnõu ning KSH avalikustamine

Allikas: Energiatalgud

"Energiamajanduse arengukava 2030 eelnõu" (ENMAK 2030) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande täiendatud versioonid on nüüdsest kättesaadavad veebilehtedel www.mkm.ee/ENMAK ning www.energiatalgud.ee.


Eelnõud ning KSH aruannet on täiendatud vastavalt avalikul väljapaneku (24.10.2014-20.11.2014) ning avaliku arutelu (21.11.2014) käigus esitatud ettepanekutele. Lisaks esileti eelnõud ning selle keskkonnamõju hindamise tulemusi 12.11.2014 nii MKM-i Energeetikanõukogule kui ka ministeeriumite esindajatele.


Kirjalikke ettepanekuid laekus >25 organisatsioonilt ja isikult, neist 11 esitas ettepanekuid KSH aruande täiendamiseks. Ettepanekud ja nende läbivaatamise tabelid on leitavad:

1) ENMAK 2030 eelnõule esitatud kommentaarid;
2) ENMAK 2030 KSH aruandele esitatud kommentaarid'.


Esitatud ettepanekud puudutavad KSH aruande vormi, sisu, eemärke, kasutatud metoodikaid ja indikaatoreid, keskkonnaseisundi ülevaadet, ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande seose täpsustamist, ENMAK 2030 eelnõu elluviimise seiret, olulise negatiivse mõju leevendamise meetmeid, välja töötatud teekaartide reastamist jne. KSH aruande täiendamisel arvestati 35 kirjalikult laekunud ettepanekut ja 12.11.2014 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetikaosakonna ja ministeeriumide esindajate tehtud ettepanekuid. KSH aruande täiendamisel ei arvestatud 6 kirjaliku ettepanekuga.


MKM-i energeetikaosakonna ning Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse meeskonna töötajad tänavad kõiki, kes andsid oma panuse!

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad