Energiatalgud:Tutvustus

Allikas: Energiatalgud

Energiatalgute tutvustus

Sinu poolt avatud veebileht www.energiatalgud.ee on MediaWiki tarkvaral toimiv viki-põhine Eesti Arengufondi energiatalgute koostööveeb, mis loodi algselt Eesti energiamajanduse pikaajalise arengukava sisendite kirjutamise tarvis, kuid mille kasutust laiendati hiljem ka teistele arengukavadele.

Energiatalgud keskkond on jaotatud neljaks põhiliseks valdkonnaks: energiamajandus, ressursikasutus, transport, asustus. Antud lehekülgedel avanevad valdkondlikud sisupuud, kust on võimalik edasi liikuda juba teid huvitavatele artiklitele ja alamartiklitele. Täna on nendest neljast valdkonnast tähelepanu all energiamajanduse valdkond. Lisaks koondab sektsioon strateegiline planeerimine ülevaate hetkel energiatalgud.ee keskkonnas koostatavatest arengudokumentidest.

Energiatalgud keskkonnas osalemiseks on teil mitu võimalust.

  • Esiteks olete oodatud tegema ettepanekuid nii uute artiklite koostamise, kui ka olemasolevate artiklite täiendamise osas vastava artikli teemahaldurile.
  • Registreeritud kasutajana olete oodatud oma tähelepanekuid ja märkusi jagama iga artikli taustal olevas "Arutelu" rubriigis, mida on võimalik kuvada artikli ülaosas asuval nupul klõpsates.
  • Kui soovite mõne artikli sisu muutumisega pidevalt kursis olla siis selleks soovitame liita antud artikkel jälgimisloendisse (viide sellele asub lehe üleval paremas nurgas) ning võtta ühendust antud artikli teemahalduriga, et ta lisaks teid vastavasse kontaktvõrgustikku.

Riigi strateegilised arengukavad on arenguvisioone, eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi ning hinnangulisi ressursse kajastavad dokumendid (Riigieelarve seadus[1]).

Energiamajanduse (soojuse, elektrienergiaga ja kütustega varustatus, transpordikorraldus, loodusvarade kasutamine, valdkondlik teadus-arendustegevus, energiamajanduse keskkonnamõjud) kui elutähtsa valdkonna muudatused on suure mõjuga, mõjutades otseselt teiste eluvaldkondade tulemuslikkust. Seetõttu peame Eesti Arengufondis (edaspidi nimetatud Arengufond) mõistlikuks seada eesmärgiks energeetikavaldkonna ning sellega kõige otsesemalt seotud valdkondade (sidusvaldkondade) strateegiliste kavade ning nende täitmise vahele arusaadavad ja mõõdetavad seosed. Selliste seoste loomise lihtsaim viis on koondada sidusvaldkondade strateegilised kavad ja nende täitmine ühisesse keskkonda, milles kasutatavad eeldused ja püstitatud hüpoteesid on üldjoontes samased ning mis eriti oluline: läbipaistvad, kontrollitavad ning vajadusel hõlpsasti parandatavad.

Arengufondi sooviks veebikeskkonda energiatalgud.ee koostama asudes oli ehitada energiamajandusega otsesemalt ja kaudsemalt seotud strateegiliste kavade koostamise, uuendamise ja kohase täitmise keskne tööplatvorm, kus leiavad kajastamist kõik olemasolevad ning koostatavad valdkondlikud arengukavad, nende koostamise ja täitmise aluseks olevad peamised eeldused ning seisukohtade argumentatsioon.

Sellise ühise keskkonna kasutuselevõtu vajalikkuse näiteks on Eesti arvukad arengukavad, millede vahel (isegi sidusvaldkondade puhul) on tihti vaid tinglikud ning formaalsed seosed strateegiliste kavade sissejuhatavas osas. Selliste vähese sidususega strateegiliste kavade kohane rakendamine võib olla tugevasti pärsitud, kuna seoste puudumise või vähesuse tõttu võivad eesmärgid ja rakendusmeetmed olla vastukäivad. Loodetavasti võimaldab energiatalgud.ee keskkond muuhulgas vähendada strateegiliste kavade arvu, mida võiks pidada riigi strateegiliste kavade tähtsuse suurendamise oluliseks eelduseks.

Energiatalgud.ee on valitsusasutustele suunatud tööplatvorm suhtlemaks lihtsal viisil valdkondlike ekspertidega, see on riigi kodanikele ja ettevõtetele suunatud infoallikas, kust saada vastused riigi pikaajaliste kavade eesmärkide ja nende saavutamise viiside ning rakendusmeetmete kohta. Energiatalgud.ee on valdkondliku diskussiooni toimumise koht, kus esitada oma argumenteeritud ja põhjendatud seisukohti ning esitada asjassepuutuvaid ettepanekuid Eesti elu paremaks muutmise kohta.

Viited

  1. www.riigiteataja.ee, Riigieelarve seadus

Tehnilised teated

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad