Mõiste:Puistu takseerkirjeldus

Allikas: Energiatalgud


Mõiste Puistu takseerkirjeldus kirjeldab eraldisel kasvavat puistut ja selle kasvutingimusi. Iga eraldise kojta on toodud eraldise number, pindala, peapuuliik, arenguklass, tuleohuklass, metsa majandamise kitsendused, kasvukohatüüp, boniteediklass ja kõrgusindeks, rinnaspindala või puude arv hektaril, hektaritagavara ning lisateave kahjustuste ja iseärasuste kohta.


Iga puistuelemendi kohta on esitatud rinne, puuliik, koosseisukordaja, keskmine vanus, keskmine kõrgus ning keskmine rinnasdiameeter. Kahjustuse puhul märgitakse kahjustatud puuliik, kahjustuse põhjus, kahjustatud puude osakaal protsentides, kahjustusaste ning kahjustuse ulatus meetrites.


Puistu raiumisel ja uue tekkimisel takseerkirjelduse sisu muutub, eraldis võib jääda samaks.


Takseerkirjelduse juurde lisatakse ka viimase 10 aasta jooksul tomunud ja lähemaks kümneks aastaks projekteeritud majanduslikud tegevused.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (04.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad