Mõiste:Turberaie

Allikas: Energiatalgud


Raie uuenduse tekkimise soodustamiseks vanade puude all või läheduses. Turbe­raie korral raiutakse vana metsapõlv korduvate raiejärkudega. Turberaie jaguneb:

Turberaiet võib teha kõigi kasvukohatüüpide hall-lepikutes, sang­lepikutes, haavikutes, männikutes, kaasikutes ja kõvalehtpuupuistutes, mis on saavutanud lage­raiet lubava vanuse. Kuusikutes on turberaie keelatud. Raiejärkude vahe peab olema vähemalt 5 aastat arvestamata raieaastaid. Turberaielangi pindala ei tohi olla suurem kui 10 ha. Hoiualadel on turberaielangi maksimaalne suurus 5 ha. Kui kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti, on enne 01.01.2009. a. kehtestatud kaitse-eeskirjade korral kaitseala või püsielupaiga piiranguvööndis lubatud turberaie langi suurus kuni viis hektarit. Uut raiet ei tohi teha lähemale kui 100 m, välja arvatud juhul kui lankide kogupindala ei ületa lubatud pindala. Turberaiega ei tohi puistu esimese rinde täiust viia madalamale kui metsamajandamise eeskirjaga lubatud. Uue raiejärgu võib teha, kui raielangil kasvab uuenduseks sobivaid vähemalt 0,3 m kõrguseid järelkasvu puid vähemalt 1000 tk/ha. Viimase raiejärgu võib teha, kui raielangil kasvab sobivaid vähemalt 0,5 m kõrguseid puid vähemalt 1500 tk/ha.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (05.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad