ENMAK:Ajakava ja tegevused

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 9. juuni 2014, kell 12:13 kasutajalt Madis.org (arutelu | kaastöö)

ENMAK 2030+ Juhtimine Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed T&A

Elektrimajandus

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Elektrimajanduse stsenaariumanalüüs I - BALMOREL / STREAM mudelid 2030+ (EA Energy Analyses) 11/2012 06/2013 Lõpetatud
Elektrimajanduse stsenaariumanalüüs II - BALMOREL 2030+ (Elering) 10/2013 12/2013 Raport: Eesti Pikaajalised Elektritootmistsenaariumid

Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Artikkel: Elektrienergia maksumus

Lõpetamisel
Elektrienergia varustuskindlus 06/2013 02/2014 Artikkel: Varustuskindlus Täiendamisel
Võrk ja võrgu mõju: mikrotootmine, elektrikvaliteet, ülevaateuuring 11/2013 12/2013 Raport: "Elektrivõrgu tänane olukord. Võimalikud arengustsenaariumid."

Raport: Elektrilevi "Kesk- ja madalpingevõrgu varustuskindluse näitajad ja muutuste mõjurid erinevates varustuskindluse piirkondades üleminekul kaablivõrgule"
Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Artikkel: Elektrivõrk

Lõpetatud
Elektritootmis ja -võrgustsenaariumid, võrgu välismõjud ja otsekulud 11/2013 03/2014 Raport: Aruanne energiamajanduse arengukava elektrimajanduse(elektrivõrgu) tegevuskava koostamisest.

Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Excel: Liberal stsenaarium
Excel: Liberal+ stsenaarium
Excel: Taastuvenergia stsenaarium
Excel: Uttegaasi stsenaarium
Excel: Stsenaariumite võrdlus

Lõpetatud
Elektritootmise sensitiivsuse analüüs (CO2 suhtes) 04/2014 08/2014 Alustamata

Soojusmajandus

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused Eestis 03/2013 05/2013 Raport: Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused Lõpetatud
Tehnilis-majanduslikud auditid kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramiseks 05/2013 06/2013

Raport: 5 väikeasula kaugkütte võrgupiirkonna tehnilis-majanduslike auditite „Kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramine“ kokkuvõte
Artiklid: Soojusmajandus; Kaugküte

Lõpetatud
Kaugkütte energiasäästu uuring 05/2013 09/2013 Raport: Kaugkütte energiasääst

Artiklid: Soojusmajandus, Kaugküte

Lõpetatud
Soojusmajanduse stsenaariumide koostamine ja välismõjude hindamine 09/2013 03/2014 Raport: Aruanne energiamajanduse arengukava soojusmajanduse tegevuskava koostamisest.

Artiklid: Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid, Soojusmajandus

Lõpetatud

Transpordisektor

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Transpordisektori energiatarbimise kirjeldamine ja prognoos 11/2012 06/2013 Raport: Energiatarbimise töögrupi raport

Artikkel: Energiatarbimine transpordisektoris

Lõpetatud
Transpordisektori energiasäästuuuring 06/2013 12/2013 Raport: Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring

Artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid; Energiatõhusus transpordis

Lõpetamisel
Transpordisektori välismõjud 09/2013 12/2013 Raport: Transport ja liikuvus. ENMAK 2030 stsenaariumid

Artikel: Transpordi ENMAK stsenaariumid

Tegemisel
Transpordistsenaariumide defineerimine 09/2013 12/2013 Raport: Transport ja liikuvus. ENMAK 2030 stsenaariumid

Artikel: Transpordi ENMAK stsenaariumid
Excel: Kütuste tarbimine
Excel: Kulud ja tulud
Excel: Õhuheited

Tegemisel

Kütusetootmine

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Biometaani tootmispotentsiaali uuring koos sotsiaalmajanduslike mõjude hindamisel 04/2013 08/2013 Raport: Biometaani kasutamise avalikud hüved

Artiklid: Biogaas; Biogaasi energeetiline ressurss

Lõpetatud
Vedelate biokütuste tootmispotentsiaali uuring koos sotsiaalmajanduslike mõjude hindamisega 08/2013 09/2013 Raport: Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)

Artikkel: Vedelad biokütused

Lõpetamisel
Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis 09/2013 11/2013 Raport: Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)

Artikkel: Vedelad biokütused

Lõpetatud
Kohalike kütuste tootmisstsenaariumid 09/2013 10/2013 Raport: ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid

Artikkel: Kütuste ENMAK stsenaariumid
Excel: Arvutused

Tegemisel
Kohalike biokütuste tootmisstsenaariumide välismõjude hindamine 11/2013 12/2013 Raport: ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid

Artikkel: Kütuste ENMAK stsenaariumid

Tegemisel
Põlevkivi uuring, s.h. välismõjud 11/2013 01/2014 Tegemisel
Põlevkivi uttegaasi uuring 12/2013 02/2014 Raport Lõpetatud
Põllumajandusliku maa saadavuse ja kasutatavuse uuring 10/2013 12/2013 Raport: Kasutusest väljas oleva põllumajandusmaa ressurss, struktuur ja paiknemine

Artikkel: Rohtse biomassi energeetiline ressurss

Lõpetamisel

Elamumajandus / tarbimine

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Energiatarbimise kirjeldamine ja prognoos 10/2012 01/2013 Raport: Energiatarbimise töögrupi raport

Artikkel: Energiatarbimine

Lõpeatud
Hoonete energiasäästuuuring 04/2013 09/2013 Raport: Hoonete energiasäästu uuring

Artikkel: Hoonete energiatõhusus

Lõpetatud
Ehitusmahu määratlemine 09/2013 09/2013 Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid Lõpetatud
Elamumajanduse stsenaariumide koostamine, otsekulude ja välismõjude hindamine 09/2013 10/2013 Raport: Elamumajanduse stsenaariumid

Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud
Eesti elamumajanduse arengukava 03/2014 Raport: Eesti elamumajanduse arengukava 2030+ lähteolukorra analüüs

Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud

Valdkonnaülesed teemad

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Valdkondlike stsenaariumide koostamine ja otsekulude modelleerimine 09/2013 11/2013 Artikkel: ENMAK:Stsenaariumid Lõpetatud
Valdkondlike stsenaariumide rakendamise väliskulude (keskkonna-, inimtervise- ja sotsiaalmajanduslikud kulud)hindamine 10/2013 02/2014 Artikkel: ENMAK:Stsenaariumid Tegemisel
Valdkondlike stsenaariumide rakendamise mõju majanduse konkurentsivõimele 11/2013 03/2014 Tegemisel
Valdkondlike stsenaariumite tutvustamine 03/2013 03/2014 Sündmused: Lõpetatud
Energiamajanduse TA raamprogrammi koostamine 01/2014 03/2014 Pole alustatud
ENMAK juhtimisstrutktuuri koostamine 12/2013 04/2014 Tegemisel
ENMAK rakendusplaani koostamine 09/2014 11/2014 Pole alustatud
ENMAK heakskiitmine 11/2014 11/2014 Pole alustatud

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
KSH programmi avalik väljapanek 4/03/2014 19/03/2014 Toimunud
KSH programmi avalik arutelu - Jõhvis (Keskväljak 1) 21/03/2014 21/03/2014 Toimunud
KSH programmi avalik arutelu - Tallinnas (MKM-is) 25/03/2014 25/03/2014 Toimunud
KSH programmi heakskiitmine 07/05/2014  ?/2014 Keskkonnaametis
ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande avalik väljapanek 09/2014
ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande avalik arutelu 09/2014
KSH aruande heakskiitmine 09/2014
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad