ENMAK:Eesti pikaajaline energiamajanduse arengukava 2030+

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 26. november 2012, kell 12:57 kasutajalt Rasmus.lahtvee (arutelu | kaastöö)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Uuemad sündmused

Tähtsad teadaanded

Elektrituru avanemine, Eesti kasvav sidusus Läänemere-äärsete riikide energiasüsteemidega, muutuv Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika ning kiired arengud taastuvenergeetikas on loetelu peamistest põhjustest, miks energiamajandusega seotud kehtivad riiklikud arengukavad ( energiamajanduse arengukava aastani 2020, elektrimajanduse arengukava, taastuvenergia tegevuskava) tuleb regulaarselt uuendada ning muutunud oludega vastavusse viia.

Teie ees olev energiatalgute veebileht on Eesti energiamajanduse pikaajalise arengukava aastani 2030, visiooniga 2050 (edaspidi nimetatud ENMAK)uuendamise peamine tööriist. Energiatalgud pole tööriista nimeks valitud juhuslikult. ENMAKi alusmaterjalide koostamiseks on kaasatud suur hulk valdkondlikke eksperte mitmetest energiamajandusega tihedalt seotud eluvaldkondadest, kes mitte lihtsalt ei avalda oma arvamust suuliselt, vaid kirjutavad energiatalgute wiki-põhisel veebilehel artikleid ning diskuteerivad erinevate energiamajanduslike alternatiivide võimaluste üle. Sellest diskussioonist sündinu on loodetavasti objektiivne, parima teadmise põhine artiklite, arvutuste, tabelite ja graafikute süstematiseeritud kogum, mille alusel poliitikutel on lihtne õigeid valikuid teha.

Eesti Arengufondi (edaspidi nimetatud Arengufond)soov on kujundada energiatalgute veebilehest energiamajanduse keskne kohtumispaik, kus leiavad kajastamist kõik olemasolevad ning koostatavad valdkondlikud arengukavad ja nende koostamise aluseks olevad eeldused ning mudelid. Ekspertidele suunatud suhtlusplatvorm, kus leiavad lisaks arengukavade koostamisega seotud diskussioonidele paiga ka nende arengukavade täitmisega seotud mõttearendused ning ettepanekud.

ENMAKi uuendamise protsess on jaotatud seitsme peamise valdkondliku ekspertrühma vahel, kes kirjeldavad peamised eeldused, parimad stsenaariumid ning osalevad nende stsenaariumide tehnilise ja sotsiaal-majandusliku analüüsi koostamises, mis tellitakse selleks tööks vajalikku pädevust omavatelt konsultantidelt. ENMAKi koostamise skeem on esitatud alljärgneval lihtsustatud skeemil.

ENMAK 2030/2050 skeem

ENMAKi koostajad

Energiamajandus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi nimetatud MKM)vastutusalas, mistõttu ENMAKi koostamine toimub MKMi juhtimisel, MKM on ka arengukava lõplik koostaja.

MKMi ja Arengufondi vahel 14.10.2011a. sõlmitud lepingu alusel moodustab Arengufond energia- ja rohemajanduse alase püsiva ajutrusti, mis teostab tulevikku avavaid lühema- ja pikemaajalisi poliitikaanalüüse, käivitab arenguid esilekutsuvaid algatusi, teostab ja korraldab energia- ja rohemajanduse poliitikaanalüüse. Arengufond on ENMAKi koostamiseks vajalike tegevuste korraldaja-projektijuht.

21.02.2012a. sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli [1] (edaspidi nimetatud Protokoll)kohaselt leppisid MKM, Arengufond, Ettevõtluse Arendamise SA ja Elering AS kokku ENMAKi koostamiseks vajaliku teadmisbaasi loomisele suunatud koostöövõrgustiku käivitamise. Protokolli alusel moodustasid osapooled ENMAKi koostamise juhtgrupi, mis otsustab ENMAKi koostamisega seotud strateegilised küsimused (tegevuste ajagraafik, konsultantide valik, töötulemuste hindamine, jms.). Lisaks Protokolliga kaasatud osapooltele on ENMAKi juhtgrupis ka keskkonnaministeeriumi, põllumajandusministeeriumi ja riigikantselei esindajad.

16.10.2012a. Arengufondis toimunud ENMAKi alustuskoosolekul jaotati ENMAKi edasised tegevused ülalesitatud skeemipõhiselt ekspertgruppidesse. Ekspertgruppides osalejatel on õigus esitada energiatalgute veebilehel seisukohti, kirjutada asjassepuutuvaid artikleid ning kaitsta oma seisukohti foorumis (arutelu toimub iga wiki artikli juures). Ekspertgruppide juhtidega sõlmib Arengufond lepingud, mille kohaselt ekspertgrupi juhi ülesandeks on valdkondliku diskussiooni eestvedamine ekspertgrupis ning ENMAKi edasiste tegevuste jaoks vajaliku raporti koostamine.

Tarbimise, ressursside, kaugkütte ja tootmisstsenaariumide ekspertgruppide töö tulemuseks olevate tõenäoliste tootmisstsenaariumide kvantitatiivseks analüüsiks tellitakse juhtgrupi otsuse alusel vastav töö pädevust omavalt konsultandilt (edaspidi nimetatud Stsenaariumide konsultant). Stsenaariumide analüüsi läbinud stsenaariumidele koostatakse keskkonnamõjude strateegiline hindamine ning stsenaariumide sotsiaal-majanduslike mõjude hinnang. See töö tellitakse vastavat pädevust omavalt konsultandilt (edaspidi nimetatud Mõjude konsultant).

Tegevuste ajagraafik

ENMAKi uuendamisprotsess on tegevuste ning nende ajalise järgnevuse järgi kirjeldatud alljärgneval skeemil.

ENMAK2030/50 koostamise raamistik

Kes mida teeb?

ENMAKi sisendamaterjalide koostamine on jaotatud 7 ekspertgrupi vahel, lisaks tellitakse konultanditeenust Stsenaariumide ja Mõjude konsultantidelt.

  • Energiatarbimise ekspertgrupi oodatavaks töötulemuseks on põhjendatud elektrienergia, soojuse ja transpordikütuste tarbimisprognooside koostamine, arvestades seejuures tõenäolisi energiasäästustsenaariume.
  • Energiakandjate ekspertgrupi oodatavaks töötulemuseks on energiakandjate saadavuse ja hinnaprognooside koostamine, arvestades seejuures energiakandjate kasutamisega seonduvate võimalike riskide ning võimalustega.
  • Kaugkütte ekspertgrupi oodatavaks töötulemuseks on kaugkütte efektiivsuspiiride defineerimine, kaugkütte potentsiaali ja alternatiivide kirjeldamine ning kaugkütte toimimiseks vajalike eelduste defineerimine.
  • Tootmisstsenaariumide ekspertgrupi oodatavaks töötulemuseks on tarbimist rahuldavate erinevate stsenaariumide koostamine koos vastavate kalkulatsioonide koostamisega vajalike investeeringute ning eeldatavate tarbijahindade tarvis.

Tootmisstsenaariumide ekspertgrupi poolt defineeritud võimalike tootmisstsenaariumide põhjal tellitakse juhtgrupi otsuse alusel Stsenaariumide konsultandilt tootmisstsenaariumide kvantitatiivanalüüs. Stsenaariumide konsultandi peamised ülesanded on: 1. Stsenaariumide analüüsiks vajalike sisendite nimetamine ja koostamine koos vastavate ekspertgruppidega. 2. Eesti energiamajandust mõjutavate peamiste välismõjude (CO2 ja ETS võimalikud stsenaariumid,globaalsed arengud transpordisektoris, uute elektritootmisvõimsuste esilekutsusmise mehhanismid EL-s (subsideerimine vs. hinnatõus),Läänemere elektriturustsenaariumid (võimsuste asendusvajadus, uued transiidikoridorid, nende mõju turuhindadele), kolmandate riikide osalemise mõju Balti riikide energiaturul, energiatehnoloogiate peamised tingimused)identifitseerimine. 3. Stsenaariumide tehniline ja kommerts kvantitatiivanalüüs, stsenaariumide mõju varustuskindlusele ja energiajulgeolekule)

  • Varustuskindluse ekspertgrupi oodatavaks töötulemuseks on tarbimis- ja tootmisstsenaariumide ekspergruppide töötulemuste põhjal võimalike varustuskindluse probleemide defineerimine ning võrguarendussuundade määratlemine. Ekspertgrupi juht võiks osaleda teiste ekspertgruppide töös. Varustuskindluse ekspertgrupi ülesandeks on ka Stsenaariumide konsultandi tööle hinnangu andmine.
  • Energeetika sotsiaal-majanduslike mõjude ekspertgrupi oodatavaks töötulemuseks on Mõjude konsultandi tööks vajalike keskkonna- ning sotsiaal-majanduslike tingimuste defineerimine ning stsenaariumianalüüsi läbinud valitud stsenaariumide KSH protsessis osalemine (nt. KSH programmi koostamine koostöös Mõjude konsultandiga), ekspertgrupi ülesandeks on samuti tarbijate eeldatavate huvide kaitstuse kontrollimine erinevate stsenaariumide rakendamisel.
  • Teadus-arendustegevuse ekspertgrupi oodatavaks tööülesandeks on ENMAKi rakendamiseks vajalike teadusuuringute ning valdkondliku teadus-arendustegevuse rahvusvahelise konkurentsivõime parandamise võimaluste selgitamine.

Viited

  1. Energiamajanduse ühiste kavatsuste protokoll http://www.mkm.ee/mkm-hakkab-uuendama-energiamajanduse-arengukava/
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad