ENMAK 2030. Kütuste stsenaariumid

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 4. aprill 2016, kell 17:56 kasutajalt Margus.altement (arutelu | kaastöö)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
ENMAK Avaleht Juhtimisstruktuur Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed
ELEKTER ELEKTRIVÕRGUD HOONEFOND SOOJUS TRANSPORT KÜTUSED

Stsenaariumid.pngKütused.png

Artikkel Kütuste ENMAK stsenaariumid kirjeldab Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava väljatöötamise raames koostatud biokütuste tootmisstsenaariumite ning põlevkivi tootmisstsenaariumite lähteeldusi ning tulemusi (joonis 1; joonis 2). Alljärgnevalt on toodud kokkuvõte stsenaariumitele spetsiifilistest algeeldustest. Täpsemalt on stsenaariumite algeeldustest ning arvutustulemustest võimalik lugeda aruannetest ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid ning Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hindamine.


Peaartikkel: ENMAK:Stsenaariumid
Seotud artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid; Biogaas; Biogaasi energeetiline ressurss; Vedelad biokütused; Energiatarbimine transpordisektoris; Põlevkivi energeetiline ressurss


Biokütused

Üldeeldused

Seotud artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid; Biogaasi energeetiline ressurss; Biogaas; Vedelad biokütused


Lisaks joonisel 3 toodud kütuste tarbimise jaotusele ning joonisel 4 ja joonisel 5 kajastatud hinnaprognoosidele lähtuti soojusmajanduse pikaajalisel kavandamisel järgmisi põhimõtetest[1]:

1. Reaalselt kasutatav biogaasi hulk aastas on 633 mln Nm3, sellele vastav biometaani potentsiaalne kogus on 380 miljonit Nm3/a[2].
2. Bioetanooli potentsiaalne tootmiskogus on 220 000 t.[3]
3. Kütuste stsenaariumite koostamisel on kasutatud sisendina transpordi energiatarbimise stsenaariumite tulemusi.
4. 2015. aastal hakkab Eestis kehtima vedelate biokütuste segamiskohustus.
5. Vedelate biokütuste tootmine vastab kõikidele säästlikkuse, maakasutuse muutuse ja muude madala süsinikumajanduse ja keskkonnakoormuse vähendamise kriteeriumitele.
6. [[Mõiste. Biometaan| Biometaan jääb aastani 2050 kütuseaktsiisimääraga 0 €.
7. Biometaani tootmise energia omatarbe osakaal biometaani primaarenergiast 35,35 %.
8. Bioetanooli tootmise omatarve on 30,7 % bioetanooli primaarenergiast (ja see peab olema vähemalt 60% taastuvat päritolu).
9. Tanklatoetusi antakse kuni 50 metaankütuse tankla valmimiseni, biometaan koguse suurenemisel ei eeldata lisatanklaid


Biokütuste stsenaariumid

Seotud artikkel: Transpordi ENMAK stsenaariumid


Arvutused koostati kolmele kohalike kütuste tootmisstsenaariumile:

a) mittesekkuv;
b) vähesekkuv;
c) maksisekkuv e. teadmistepõhine.

Kuigi eelnimetatud stsenaariumite puhul kasutatakse erinevaid algeeldusi, on kõigi kütusemajanduse stsenaariumite eesmärgiks uurida võimalusi taastuvate kütuste järk-järguliseks suurendamiseks ning KHG heitkoguste vähendamiseks transpordisektoris.

Mittesekkuv

Stsenaariumi "mittesekkuv" korral eeldatakse minimaalset riigipoolset sekkumist - regulatsioon on täielikult turupõhine. Bioetanooli ega biometaani Eestis ei toodeta. Vajalik taastuvkütuste osakaal saavutatakse biokütuste impordiga bioetanooli puhul. Biometaani ei impordita ja taastuvkütuste osakaalu eesmärki 10% aastaks 2020 ei täideta, kuna ainult bioetanooli ja -diisliga ei ole võimalik 10% osakaalu saavutada.


Parameeter Biometaan Bioetanool
Eesmärgid
 • 10 % transpordikütuseid taastuvatest allikatest eesmärgi täitmiseks biometaani ei toodeta ega impordita
 • 10 % transpordikütuseid taastuvatest allikatest eesmärgi täitmiseks imporditakse bioetanooli 2020. aastal 0,32 TWh
Transpordikütuste tarbimine
Õiguskeskkonna arendamine
 • Tegevusi ei toimu
 • Tegevusi ei toimu

.

Vähesekkuv

Biometaani toodetakse ca 40% potentsiaalist, biometaani ei ekspordita ega impordita. Taastuvate transpordikütuste tootmine toimub põhiliselt riiklike kohustuste täitmiseks.

Parameeter Biometaan Bioetanool
Eesmärgid
a) 0,35 TWh aastaks 2020 ning
b) 1,37 TWh aastaks 2030.
a) 0,33 TWh aastaks 2020 ning
b) 0,29 TWh aastaks 2030.
Transpordikütuste tarbimine
Õiguskeskkonna arendamine
 • Seadusandus luuakse toetavaks minimaalselt, nii vähe kui võimalik ja niipalju kui EL nõuab.
 • Seadusandus luuakse toetavaks minimaalselt, nii vähe kui võimalik ja niipalju kui EL nõuab.
.

Sekkuv

Biometaani toodetakse aastal 2030 263 mlm Nm3 ja aastaks 2050 toodetakse biometaani kogu potentsiaali ulatuses, 380 mln Nm3, (300 ktoe), millest ca 40% eksporditakse. Bioetanooli toodetakse ca 220 000 t, millest osa tarbitakse Eestis ja ülejäänud eksporditakse.

Parameeter Biometaan Bioetanool
Eesmärgid
a) 0,54 TWh aastaks 2020 ning
b) 1,62 TWh aastaks 2030.
a) 0,3 TWh aastaks 2020 ning
b) 0,43 TWh aastaks 2030.
Transpordikütuste tarbimine
Õiguskeskkonna arendamine
 • Seadusandlus luuakse nii, et see toetaks valdkonna arengut maksimaalselt.
 • Seadusandlus luuakse nii, et see toetaks valdkonna arengut maksimaalselt.
.

Meetmed ja tegevused

Peaartikkel: ENMAK:Meetmed


Alljärgnevalt on kirjeldatud Kohalike biokütuste kasutuselevõtuga seonduvad meetmed ja tegevused. Tegevustega tutvumiseks ja nende kommenteerimiseks klõpsake vastava meetme lingil.

2.2. Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis sh
2.2.1. Biogaasi tooraine (sõnniku, silo, biojäätmete) hankimine
2.2.2. Biometaanijaamade rajamine
2.2.3. Biometaani tanklavõrgustiku rajamine
2.2.4. Sõidukipargi kohandamine biometaani kasutuseks
2.2.5. Biometaani kääritusjäägi kasutamine väetisena
2.2.6. Biokütuste tootmiseks ja turustamiseks vajalike õigusnõuete sätestamine
2.2.7. Bioetanoolitehase rajamine
2.2.8. Bioetanooli tootmisjäägi praaga kasutamine taastuvkütusena või loomasöödana
2.2.9. Biokütuste teadustegevus

Biokütuste stsenaariumite tulemused

Biokütuste tootmise ja kasutamise muutus

Biometaani ning bioetanooli kasutamise prognoos on nähtav jooniselt 6. Joonis 7 kirjeldab kütuste kogutoodangut ning eksporti.

Muutused energiatõhususes

Stsenaariumite energiatõhususe näitajad on toodud tabelis 1.

Maksumuse hinnang

Stsenaariumite maksumuse hinnang aastani 2030 on nähtav tabelist 2.

Hinnang majandusmõjule

Peaartikkel: Stsenaariumite majandusmõju


Hinnangut majandusmõjule kirjeldab tabel 3. Kohalike biokütuste tootmisstsenaariumite mõju lühikirjeldus on nähtav alljärgnevalt[4], [5]:

1. Väliskaubanduse positiivne mõju: bioetanooli ja –metaani ning praaga eksport, vähendab väetiste importi. Kaudne mõju – kütuste impordi vähenemine – on arvestatud transpordivaldkonnale, kuigi mõju tekkekoht on kütuste tootmine.
2. Väliskaubanduse negatiivne mõju: tehase- ja tanklaseadmete import, teravilja ekspordi vähenemine;
3. Investeeringute mõju: ehitussektor, masinate-seadmete remondi sektor (sõidukite ümberehitus), seadmete import.
4. Tootmistegevuse mõju: kütuste tootmise mõju on arvestatud läbi põllumajanduse

(biometaani toore), elektri ja soojuse tootmise, masinate-seadmete hoolduse sektorite.

5. Mõju valitsussektori tuludele: täiendavad maksud ületavad makstud toetusi.
6. Keskkonnamõju leidmisel on arvestatud ainult otsese tootmise mõjuga (elektri ja soojusenergia mahukas), biokütuste tarbimise mõju leitakse transpordisektoris ja ei leia kütuse stsenaariumites kajastamist.


Täpsemad stsenaariumite majandusmõju lähteandmed ning tulemused on nähtavad ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüsi arvutusmudelist. Mudeli seletuskiri on leitav siit.

Põlevkivikasutuse stsenaariumid

Üldeeldused

Seotud artiklid: Põlevkivi energeetiline ressurss; Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid; Põlevkiviga seonduvad regulatsioonid

Stsenaariumite koostamisel lähtuti lisaks tabelis 4 toodule järgmistest aspektidest[6]:

1. Põlevkivi ressursikasutus elektritootmiseks on vastavalt Elektritootmisstsenaariumite Liberal stsenaariumile.
2. Avalikust teabest kaevanduslubade, nende jaotuse, aastase kasutusmahu ning lõppemise kohta.
3. saaste- ja ressursitasudest ning muudest maksudest.
4. Põlevkivi riikliku arengukava 2016...2030 alusuuringutest [7].
5. Toodetavat uttegaasi käsitletakse jäätmena e. kogu kulu kandub põlevkiviõli hinda.


Põlevkivikasutuse stsenaariumid

Sekkuv

Stsenaariumi Sekkuv korral kehtestatakse alates 2015. aastast põlevkivi geoloogilisele varule kaevandusmaht 15 000 000 t/a.

Parameeter Meetmed / eeldused
Põlevkivi kaevandusmaht
 • 15 000 000 t/a = 20,8 TWh/a
Põlevkiviõli tootmine
 • 20,9 TWh
Põlevkiviõli tootmisseadmed
 • VKG Kiviterid
 • Petroter - 3 tk
 • Enefit 140 - 2 tk
 • Enefit 280 - 5 tk
 • Kiviõli Kiviterid
 • TSK-500
.

Minimaalselt sekkuv riik

Stsenaariumi Minimaalselt sekkuv riik korral jääb kehtima praegune põlevkivi geoloogilise varu kaevandusmaht 20 000 000 t/a.

Parameeter Meetmed / eeldused
Põlevkivi kaevandusmaht
 • 20 000 000 t/a = 56,5 TWh/a
Põlevkiviõli tootmine
 • 29,4 TWh
Põlevkiviõli tootmisseadmed
 • VKG Kiviterid
 • Petroter - 4 tk
 • Enefit 140 - 2 tk
 • Enefit 280 - 8 tk
 • Kiviõli Kiviterid
 • TSK-500
.

Mittesekkuv

Stsenaariumi Mittesekkuv riik korral tõstetakse põlevkivi kaevandusmaht 25 000 000 t-ni.

Parameeter Meetmed / eeldused
Põlevkivi kaevandusmaht
 • 25 000 000 t/a = 65,9 TWh/a
Põlevkiviõli tootmine
 • 34,3 TWh
Põlevkiviõli tootmisseadmed
 • VKG Kiviterid
 • Petroter - 4 tk
 • Enefit 140 - 2 tk
 • Enefit 280 - 10 tk
 • Kiviõli Kiviterid
 • TSK-500
.

Meetmed ja tegevused

Peaartikkel: ENMAK:Meetmed


Alljärgnevalt on kirjeldatud Põlevkivikasutusega seonduvad meetmed ja tegevused. Tegevustega tutvumiseks ja nende kommenteerimiseks klõpsake vastava meetme lingil.

2.1. Põlevkivist mootorikütuste tootmine sh
2.1.1. Põlevkivi väärindamise uuringud
2.1.2. Põlevkiviõli tootmine
2.1.3. Põlevkiviõli tootmise jäägi uttegaasi väärindamine
2.1.4. Põlevkivielektri tootmine keevkihtpõletuse tehnoloogiaga

Stsenaariumite tulemused

Stsenaariumite tulemused on kirjeldatud tabelis 5 ning joonisel 8.

Hinnang majandusmõjule

Peaartikkel: Stsenaariumite majandusmõju


Hinnangut majandusmõjule kirjeldab tabel 6. Põlevkivikasutusstsenaariumite mõju lühikirjeldus on nähtav alljärgnevalt[4], [5]:

1. Väliskaubanduse mõju positiivne: põlevkiviõli eksport ja uttegaasist toodetava elektri müük kaaluvad üles seadmete (investeeringud) impordi.
2. Investeeringute kasvu mõju: ehitussektorisse ja masinate seadmete paigaldus.
3. Tootmistegevuse kasvu mõju: arvutatud läbi masinate/seadmete hoolduse, remonditegevuse (ehitus) ja transpordi ning põlevkivi kaevandamise.
4. Oluline mõju tööhõivele, eriti investeerimise perioodil (ehitussektor).
5. Mõju valitsussektori tuludele: toetusi ei maksta, maksutulude kasv on märkimisväärne.
6. Ressursikasutuses suureneb oluliselt põlevkivi suuremas mahus kasutamise korral, nii primaarenergia kui fossiilsete kütuste tarbimine osas.


Täpsemad stsenaariumite majandusmõju lähteandmed ning tulemused on nähtavad ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüsi arvutusmudelist. Mudeli seletuskiri on leitav siit.

Stsenaariumite ettekanded

Kuupäev Ettekande nimi ja esitaja Ettekande esitamise koht
03.2014 Oja, A. ENMAK 2030 kohalike kütuste stsenaariumid ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud
03.2014 Vali, L. Põlevkivi stsenaariumid ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud
03.2014 Grünvald, O. ENMAK 2030 majandusmõjude analüüs ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud
20.02.2014 Oja, A. Biometaan kohaliku taastuva transpordikütusena tõstab majanduse konkurentsivõimet ENMAK 2030+ kütuste seminar
20.02.2014 Strandberg, M. Ökoloogilisemast turbakasutuse võimalusest Eestis ENMAK 2030+ kütuste seminar
20.02.2014 Siirde, A. Põlevkivi kasutusstsenaariumid ENMAK 2030+ kütuste seminar
20.02.2014 Maidre, T.; Kask, Ü. Säästlikkuse kriteeriumi nõuetele vastava bioetanooli tootmise võimalustest Eestis ENMAK 2030+ kütuste seminar
20.02.2014 Vohu, V. Eesti kasutamata põllumajandusmaa. Ressurss, struktuur ja paiknemine ENMAK 2030+ kütuste seminar
25.10.2013 Oja, A.; Kask, Ü. Vedelate ja gaasiliste biokütuste stsenaariumid MKM-i Energeetikanõukogu
16.01.2014 Bioetanooliga või bioetanoolita - biokütuste ümarlaua tulemused Biokütuste ümarlaud
16.01.2014 Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis Biokütuste ümarlaud
12.02.2014 Sisend arutelusse bioetanooli tootmisest Bioetanooli tootmise arutelu


Viited

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid
 2. Oja, A. Biometaani kasutamise avalikud hüved, Tallinn-Ääsmäe-Viin 2013.
 3. Kask, Ü. Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus), Tallinn 2013.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs, Tallinn 2014.
 5. 5,0 5,1 5,2 Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs. Arvutusmudel, Tallinn 2014.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hindamine
 7. OÜ Inseneribüroo STEIGER; SA Säästva Eesti Instituut; AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners. "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030" koostamiseks vajalike andmete analüüs, Tallinn 2012.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 ENMAK 2030. Kohalike biokütuste stsenaariumite tulemused, 04.09.2014.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 ENMAK 2030. Põlevkivi kasutusstsenaariumite tulemused, 04.09.2014.
 10. Energiatarbimine transpordisektoris.
 11. European Commission Directorate-General for Mobility and Transport. EU transport in figures, statistical pocketbook 2012, (14.10.2013).
 12. Statistikaamet. KE061: Kütuste tarbimine majandusharu ja kütuse liigi järgi, (14.11.2013).
 13. Energiatarbimine transpordisektoris
 14. Rahvusvaheline Energiaagentuur. World Energy Outlook. 02.12.2013.


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Uuring Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring
2014 Uuring Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hindamine
2014 Uuring Eesti tingimustesse sobivate biogaasi metaaniks puhastamise tehnoloogiate rakendatavus ning keskkonna ja majanduslikud mõjud
2013 Ettekanne Autokütuste turg Eestis - metaankütuste perspektiivid
2013 Ettekanne Biometaani olulisus riigi seisukohalt
2011 Uuring Eesti biogaasisektori ülevaade: hetkeseis ja vajadused
2013 Uuring Biometaani kasutamise avalikud hüved
2011 Uuring Ülevaade metaankütuste kasutamise kogemustest transpordis Rootsis, Saksamaal, Austria ja Itaalias
2013 Uuring Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)
2010 Uuring Bioetanool puidust
2012 Uuring Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050
2004 Uuring Biodiisli tootmise alustamise tasuvuse analüüs
2013 Uuring Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)
2014 Ettekanne Bioetanooliga või bioetanoolita - biokütuste ümarlaua tulemused
2014 Ettekanne Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (ettekanne)


On Teil ettepanekuid, kuidas "ENMAK 2030. KÜTUSTE STSENAARIUMID" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ENMAK 2030. KÜTUSTE STSENAARIUMID" teemahalduriga JAANUS UIGA e-aadressil jaanus.uiga@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad