Erinevus lehekülje "Elektri tootmine" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{kommentaarid}}" to "")
238. rida: 238. rida:
 
[[Kategooria:Elektrimajandus]]
 
[[Kategooria:Elektrimajandus]]
 
{{teemahaldur|HARDI|KODUVERE|Hardi.Koduvere@ttu.ee}}
 
{{teemahaldur|HARDI|KODUVERE|Hardi.Koduvere@ttu.ee}}
{{kommentaarid}}
 

Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:15

Hüüumärk.jpg

TÖÖVERSIOON

"Tegu on artikli tööversiooniga. Artikli sisu võib muutuda."

Energiatehnoloogiad.pngElektrimajandus.png

Käesolev artikkel annab ülevaate elektri tootmise levinumatest viisidest ning elektri tootmisest Eestis ja lähiriikides.


Peaartikkel: Energiatehnoloogiad
Seotud artiklid: Elektrivõrk, Elektrisüsteem, Elektriturg, Energiaressursid


Elektri tootmise viisid

Maailmas kasutatakse elektri tootmiseks kõige rohkem fossiilseid kütuseid. Maailma elektrienergia tootmise jagunemist kütuseliikide järgi illustreerib joonis ???. Fossiilseid kütuseid kasutatakse enamasti soojuselektrijaamades, kus neid põletatakse kateldes ning tekkiv soojus kasutatakse läbi kuumutatud veeauru ära auruturbiinides. Samuti kasutatakse soojuselektrijaama põhimõtet tuumaenergiast elektri tootmisel ning mõnikord ka taastuvenergiat kasutades (näiteks päikeseenergia).

Soojuselektrijaamad

Soojuselektrijaam on elektri tootmise seade, kus toodetakse elektrit kasutades ära kütuse põlemisel tekkivat soojust. Eranditeks on tuumaelektrijaamad, ja päikesesoojuseelektrijaamad. Tuumajaamades tekib soojus tuumakütuse lagunemisel, mitte põlemisel ning päikesesoojuselektrijaamades kuumutatakse peeglite abil kontsentreeritud päikeseenergiaga soojuskandjat sisaldavat mahutit.

Soojuselektrijaamades toodetakse ligikaudu 80 % kogu maailmas toodetavast elektrienergiast[1]. Levinumad kütused soojuselektrijaamades põletamiseks on kivisüsi, pruunsüsi ja maagaas.

Soojuselektrijaamade kasutegur jääb üldjuhul vahemikku 30..45%.

Muud elektri tootmise viisid

Lisaks soojuselektrijaamadele on elektri tootmises märgatav osakaal taastuvatel energiaallikatel. Elektri tootmiseks kasutatakse taastuvatest energiaallikatest kõige rohkem hüdroenergiat. Järjest enam levinud on ka tuuleenergia. Hüdro- ja tuuleenergia elektrienergiaks muundamise käigus ei kasutata erinevalt soojuselektrijaamadest soojust energiakandjana.

Elektri tootmine Eestis

Ligikaudu 90% Eestis toodetud elektrist toodetakse Narva lähistel kahes põlevkivi kütusena kasutavas soojuselektrijaamas, mis kuuluvad Eesti Energiale (Eestis asuvad koostootmisjaamad ning soojuselektrijaamad on toodud joonisel 2). Elektrienergia tootmist Eestis kütuste kaupa illustreerib joonis 3. Kuna Eestis on installeeritud suur võimsus elektrijaamu võrreldes meie sisetoodangut ning põlevkivi on hetkeolukorras küllaltki odav kütus, on Eesti enamasti elektrit eksportivaks riigiks. Eesti elektrienergiabilanss aastate lõikes on kujutatud joonisel 4. Elektritoodangut Eestis kahel eelneval aastal ning ühtlasi ka sel aastal (kuni juulikuuni) kajastab joonisel 5.

Põlevkivist elektri tootmine

Seotud artiklid: Mõiste: põlevkivi, Põlevkivi energeetiline ressurss

Eestis toodetakse ligikaudu 90% kogu toodetud elektrist põlevkivi kütusena kasutavates soojuselektrijaamades. Põlevkivi kasutavad kaks elektrijaama Narva lähistel, milleks on Eesti Soojuselektrijaam ja Balti Soojuselektrijaam. Installeeritud võimsus Eesti Elektrijaamas on 1369 MW ja Narva Elektrijaamas 612 MW, summarne võimsus kahe jaama peale on 1981 MW[2]. Ehitusfaasis on üks lisaplokk põlevkivist elektri toomiseks, nimetatud Auvere elektrijaam valmib Eesti Elektrijaama lähistele planeeringu järgi 2015. aastal ning elektri tootmisvõimsuseks on 270 MW.

Taastuvate allikate kasutamine

Seotud artiklid: Tuule energeetiline ressurss, Metsa energeetiline ressurss

Eestis domineerivateks elektri tootmises kasutatavateks taastuvateks energiaallikateks on puit ja tuuleenergia. Puidu osakaal tuleb suuresti põlevkivielektrijaamades puidu koospõletamisel põlevkiviga. Tuuleenergiast toodetakse elektrit erinevates tuuleparkides. 2013. aasta seisuga oli Eestis kokku võrku ühendatud 276 MW elektrituulikuid[2], mille kogu elektritoodang ulatus üle 500 GWh[3].

Geograafiliste tingimuste tõttu on Eestis madal potentsiaal hüdroenergia kasutamiseks ning päikeseeneria kasutamine elektri tootmine ei ole veel saavutanud suurt osakaalu.

Koostootmisjaamad

Peaartikkel: Koostootmine, Kaugküte, Soojusmajandus, Soojusvarustus

Suurim elektri ja soojuse koos tootmist võimaldav energiaplokk on Balti Soojuselektrijaamas asuv põlevkiviplokk number 11 elektrilise võimsusega 192 MW. Plokis number 11 toodetud soojus kasutatakse suures osas ära Narva linna soojusvarustuses. Suuremad koostootmisjaamad on Eestis veel Iru Elektrijaam, VKG Põhja- ja Lõuna koostootmisjaamad, Ahtme põlevkivikoostootmisjaam ning biomassil töötavad Tallinna, Tartu ja Pärnu elektrijaamad[2]. Aastate lõikes koostootmisjaamades toodetud elektri kogust võib jälgida joonisel 6.

Keskkonnamõjud

Eesti põlevkivikeskne elektritootmise portfell on võrdlemisi suure keskkonnamõjuga. 2012. aastal paisati Narva ja Eesti Elektrijaamadest kokku õhku 23,1 tuhat tonni vääveldioksiidi, 11 miljonit tonni süsinikdioksiidi ja 9,9 tuhat tonni lämmastikoksiide[4].

Elektri tootmine lähiriikides

Olulisemad naabrid elektrimajanduse mõttes on Eestile Läti, Leedu, Vene Föderatsioon ja Soome. Kuna meil on ka tugevad elektriühendused põhjamaade elektrisüsteemiga, on tihti oluline jälgida ka Rootsi ja Norra elektri tootmisportfelli. Venemaal, Leedus ja Lätis on domineerivaks elektrienergia tootmiseks kasutatavaks kütuseks maagaas. Lätis on ka installeeritud suur võimsus hüdroelektrijaamasid, kuid väikeste reservuaari mahutavuste tõttu peavad Läti hüdrojaamad tootma suure osa oma elektrist suurvee ajal.

Norras ja Rootsis on palju hüdrojaamasid ning ka suured hüdroreservuaarid. See võimaldab Norral aastaringselt katta peaaegu kogu oma sisemaine elektritarbimine hüdroenergiast toodetud elektriga. Kokku toodetakse Nord Pool Spot kauplemispiirkonnas tarbitud elektrist ligikaudu 50% hüdroenergiast[5].

Eesti lähiriikide ning kõikide Nord Pool Spot elektrituru liikmete elektri tootmise jagunemist energiaallikate järgi võib vaadelda joonisel 7.

Oluline on jälgida ka lähiriikide energiabilanssi. Läti ja Leedu on mõlemad pärast Ignalina tuumajaama sulgemist Leedus elektrit importivad riigid. Ka Soomes on tarbimine mõnevõrra suurem kui kohalik tootmine. Protsentuaalselt impordib kõige suurema osa kodumaisest tarbimisest Leedu. Eesti ja tema lähiriikide elektrienergibilanssi võbi vaadelda joonisel 8. Venemaa ekspordib elektrit nii Soome kui ka läbi Valgevene Leetu, kuid Eesti ja Venemaa vahel ei toimu elektrikaubandust.

Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2013 Teabematerjal IEA: Key World Energy Statistics
2013 Ettekanne Võrguga liitumise tingimused väiketootmisseadmetele
2014 Kokkuvõte Eesti elektrisüsteemi kokkuvõte - 2013
2014 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2012
2013 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2013
2014 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2014
2015 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2015
2011 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2011
2012 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2012
2013 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2013
2012 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2011
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2012
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013.
- Arengukava Elektrimajanduse arengukava aastani 2018
2012 Arengukava Energiamajanduse arengukava aastani 2020
2014 Uuring Tarbimise juhtimine. Suurtarbijate koormusgraafikute salvestamine ning analüüs tarbimise juhtimise rakendamise võimaluste tuvastamiseks
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. An interim report
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3
2014 Raport Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5
2014 Ettekanne Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut
2014 Ettekanne Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis
2014 Ettekanne Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele
2014 Ettekanne Eesti põlevkivienergeetika tulevik
2014 Ettekanne Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030
2014 Aruanne Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine
2014 Aruanne Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise metoodika analüüs
2011 Artikkel Suletud põlevkivikaevanduste ressurss - kaevandusvesi
2014 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2014
RSS uudisvoog


Viited

  1. 1,0 1,1 Rahvusvaheline Energiaagentuur. Statistikaandmebaas, 03.03.2014.
  2. 2,0 2,1 2,2 Elering. Tootmispiisavuse aruanne, 06.10.2014.
  3. Nord Pool Spot Nordpoolspot.com, 02.03.2013.
  4. Eesti Energia. Keskkond, 02.02.2014.
  5. Nord Pool Spot. Market members: Producers, 03.03.2014.
  6. 6,0 6,1 Elering AS. Eesti elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnang. 2014.
  7. Statistikaamet. KE032: Elektrijaamade võimsus ja toodang, 02.03.2015.
  8. Statistikaamet. KE03 Elektrienergia bilanss, 07.10.2014.
  9. Statistikaamet. KE20 Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks (kuud), 05.03.2015.
  10. Statistikaamet. KE034 Koostootmisjaamade võimsus, toodang ja kasutatud kütus, 07.10.2014.


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.

On Teil ettepanekuid, kuidas "ELEKTRI TOOTMINE" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ELEKTRI TOOTMINE" teemahalduriga HARDI KODUVERE e-aadressil Hardi.Koduvere@ttu.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad