Erinevus lehekülje "Energiatõhusus transpordis" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{kommentaarid}}" to "")
216. rida: 216. rida:
  
 
{{teemahaldur|MARGUS|ALTEMENT|margus.altement@arengufond.ee}}
 
{{teemahaldur|MARGUS|ALTEMENT|margus.altement@arengufond.ee}}
{{kommentaarid}}
 

Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:15

Energiatarbimine.png

Artikkel Energiatõhusus transpordis täiendab artiklit Peaartikkel: Energiatõhusus ning kirjeldab energiaefektiivsuse aspekte transpordisektoris.


Peaartikkel: Energiatõhusus
Seotud artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid, Energiatarbimine transpordisektoris


Senine transpordisektori energiatõhusus

Peaartikkel: Energiatõhusus
Seotud artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid, Energiatarbimine transpordisektoris


Ajavahemikus 1996 kuni 2010 iseloomustas kogu transpordi energiaefektiivsust langev trend, selle üheks peamiseks põhjustajaks oli maanteetranspordi osakaalu suurenemine (seotud artikkel Energiatarbimine transpordisektoris, samuti illustreerivaks näiteks on joonis 1 ning joonis 2). Maanteetranport on üks madalaima efektiivsusega transpordiliike ja kõige suuremate summaarsete emissioonidega transpordiliik Euroopa Liidus [1]. Sõiduautode ja teiste transpordiliikide energiatarbe võrdlus ühe reisijakilomeetri kohta on näidatud joonisel 3 [2].

Eesti, Eesti lähinaabrite ja Euroopa Liidu keskmine sõiduautode kütuse tarbimine ning selle prognoos on näidatud joonisel 4 [3].

Nagu transpordisektori energiatarbimise artiklis esitatud andemetelt näha, siis Eesti autode summaarne energiatarbimine suurenes kuni aastani 2008. Võib oletada, et selle põhjuseks on heaolu kasv ja sellega kaasnev suurem sõiduautode kasutamine. Alates 2008. aastast näitab ODEX indeks transpordi energiatõhususe suhtelist paranemist [4]. Viimastel aastatel on reisijate (joonisel 6) ja kaupade (joonisel 5) transportimisel suhteline energiatarbimine kilomeetri kohta vähenenud ning prognoositakse antud trendi jätkumist - kasutatakse senisest tõhusama kütusekasutusega sõidukeid ja sõidukite täituvus on parem.

Riiklikud meetmed

Peaartikkel: Energiatõhusus
Seotud artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid, Energiatarbimine transpordisektoris


Otseseid transpordi energiatõhususe tõstmisele suunatud riiklikke programme Eestis ei ole. Kaudset mõju on avaldanud meetmed, mis sisaldusid Transpordi arengukavas 2006–2013. Arengukavas oli püstitatud eesmärk mitte suurendada transpordi mõju keskkonnale. Ühistranspordi osatähtsuse suurendamises nähakse peamist võimalust selle eesmärgi poole liikumisel. Kyoto protokolli alusel toimuvast heitmekvoodi ülejääkide müügist saadavat tulu kasutatakse elektritranspordi (umbes 500 autot koos üle 200 laadimisjaamaga üle Eesti ning trammid Tallinnas) ja ühistranspordi (energiatõhusad linna- ja maaliinide bussid, mis saavad kasutada ka biogaasi) arendamiseks [4].

Transpordi arengukava 2014-2020 on koostamisel.

Massipiirangud

Peaartikkel: Energiatõhusus
Seotud artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid, Energiatarbimine transpordisektoris


Massipiirangutest sõltub otseselt kaubavedude energiatarbimine tonn-kilomeetri kohta, ehk transpordisektori energiatõhususe üks indikaator.

Massipiirangutega seotud probleemid Eestis: [5]

1. Eestis on kehtestatud veokitele madalam täismassipiirang kui meie majanduslikel konkurentidel Soomes, Rootsis ja Lätis, mis tähendab transpordikulude ebaproportsionaalselt suurt osakaalu näiteks puiduhinnas.
2. Sellest tingitud suur vedude arv tähendab nii suuremat välisõhusaastet kui mürareostust.
3. Vedajatel on raske investeerida nüüdisaegsetesse metsaveosõidukitesse, kui nende potentsiaali ei saa täiel määral rakendada.
4. Vananeva autopargi olemasolu ja võimalike liiklusreeglite rikkumisega kaasneb suur liiklusoht.

Riigikogu keskkonnakomisjoni ettepanekud raskeveokite täismassipiirangute mõju ja metsanduse arengu ning keskkonnaseisundi osas (11.02.2014): [5]

1. 6- ja enama teljelistele paarisvelgedega autodele kuni 52-tonniste vedude lubamine aastaringselt, ohtlikud marsruudid sulgeda 2013. aasta jooksul.
2. Kaaluda 7- ja enama teljelistele paarisvelgedega autodele Maanteeameti lubadega teatud marsruutidel ja talvisel ajal läbikülmunud maapinna oludes kuni 60-tonniste vedude lubamist alates 2014. aastast.
3. Selleks koostada ja realiseerida teede ja sildade investeerimisprogramm aastateks 2014–2020.
4. Kuna Maanteeameti poolt kasutatavad projekteerimisnormid ja -juhendid on vastuolulised ja ei kajasta muutunud olukorda, tuleks kaaluda Taanis või Rootsis kasutusel oleva juhendtarkvara eeskujuks võtmise võimalust.


RSS uudisvoog

Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Uuring Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring
2012 Ülevaade ELMO - Eesti elektromobiilsuse programm
2013 Uuring Elektriautode kasutamise uuring
2012 Ülevaade Ülevaade ENMAK transpordi energiasäästu töörühmale SEI varasemates uuringutes kasutatud transpordipoliitika meetmete mõju ja kuluefektiivsuse hinnangutest
2007 Ülevaade Environmentally Friendly Vehicles, Experiences and Definitions
2012 Lõpparuanne Läänemere piirkonna transpordi juhtumiuuringu analüüs
2011 Uuring Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest
2010 Ettekanne Säästva transpordi raporti poliitikasoovitused
2012 Ülevaade Ülevaade ENMAK transpordi energiasäästu töörühmale SEI varasemates uuringutes kasutatud transpordipoliitika meetmete mõju ja kuluefektiivsuse hinnangutest
2011 Uuring Muldkeha läbikulumise ja kandevõime seose uuring
2012 Ülevaade Puidutranspordi makromajanduslik uuring
2012 Ülevaade Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile.
2013 Analüüs Energiatõhususe lepingu (EPC) analüüsi kokkuvõte 2013
2013 Aruanne Energia- ja veekasutuse aruanne 2013
2013 Ettekanne Linnavalgustuse automatiseeritud juhtimise lahendused
2013 Ettekanne Tark keskkond - Tark valgustus
2013 Ettekanne Best Practices From the Energy Efficient Region in Skaftkärr
2014 Uuring Tarbimise juhtimine. Suurtarbijate koormusgraafikute salvestamine ning analüüs tarbimise juhtimise rakendamise võimaluste tuvastamiseks
- Arengukava Transpordi arengukava 2006-2013
2015 Ettekanne Energiamajanduse kavandamine ja toetused
2015 Ettekanne Korterelamu rekonstrueerimistoetuse põhitingimused
2015 Ettekanne Energiasäästu lahendustest korrusmajadele
2015 Ettekanne ESCO - rahastuse võimalus läbi energiasäästu maksumuse
2015 Ettekanne Energiatõhususe parendamine on majanduslikult otstarbekas ja kuluefektiivne. Näited Eesti praktikast

Viited

  1. Eurostat, Transport energy consumption and emissions
  2. 2,0 2,1 David Gordon Wilson, Bicycling Science (3d ed), Energy cost of movement by various means, (04.03.2014).
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation Research, Data Base on Energy Saving Potentials.
  4. 4,0 4,1 Mure Odyssee projekt, Odyssee-Mure database, (2012).
  5. 5,0 5,1 Riigikogu keskkonnakomisjon. Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsandus arengule ja keskkonnaseisundile, ettepanekud, (2012).
  6. Statistikaamet. KE024: Energiabilanss kütuse või energia liigi järgi, GWh, (10.03.2015).
  7. Statistikaamet. KE062: Kütuse tarbimine tegevusala ja kütuse liii järgi, tuhat tonni, (10.03.2015).


Kontaktvõrgustik

Alljärgnevalt on näha artikli kontaktvõrgustikuga liitunuid ning nende panust artikli valmimisse. Kui soovite ka ise kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.

Light bulb.png Light bulb.png Light bulb.png - autor on teinud olulise panuse artikli valmimisse; autor panustab pidevalt artikli ajakohasena hoidmisel
Light bulb.png Light bulb.png - autor on pakkunud ühes või paaris artikli osas olulist sisendit; autor panustab aeg ajalt artikli ajakohastamisse
Light bulb.png - autor on panustanud mõne üksiku viitega või tähelepanekuga artikli valmimisse


On Teil ettepanekuid, kuidas "ENERGIATÕHUSUS TRANSPORDIS" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ENERGIATÕHUSUS TRANSPORDIS" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad