Kõige viidatumad leheküljed

Allpool näidatakse 250 tulemust vahemikus 251500.

Näita (eelmised 250 | järgmised 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Mõiste:Amortisatsioonikulud‏‎ (7 linki)
 2. Mõiste:Kaugküttepiirkond‏‎ (7 linki)
 3. Mõiste:Biolagunevad jäätmed‏‎ (7 linki)
 4. Mõiste:Avatud turg‏‎ (7 linki)
 5. Mõiste:Käibemaks‏‎ (7 linki)
 6. Mõiste:Hõivatu‏‎ (7 linki)
 7. Mõiste:Maagaasiaktsiis‏‎ (7 linki)
 8. Mõiste:Rohemajandus‏‎ (7 linki)
 9. Mõiste:Elektriarve‏‎ (7 linki)
 10. Mõiste:Kaugküttesüsteem‏‎ (7 linki)
 11. Mõiste:Põhivara kulum‏‎ (7 linki)
 12. Mõiste:Energiatoode‏‎ (6 linki)
 13. Energiamajanduse mõju inimese tervisele‏‎ (6 linki)
 14. Energiatõhusus tööstuses‏‎ (6 linki)
 15. Põlevkivi kasutamise keskkonnamõju‏‎ (6 linki)
 16. Mõiste:Anaeroobne lagunemine‏‎ (6 linki)
 17. Mõiste:Surumaagaas‏‎ (6 linki)
 18. Mõiste:Päikesekollektor‏‎ (6 linki)
 19. Mõiste:Primaarenergia tarbimine‏‎ (6 linki)
 20. Liikuvuskorraldus‏‎ (6 linki)
 21. Juhend:Redigeerimine‏‎ (6 linki)
 22. Mõiste:Gaasiturbiin‏‎ (6 linki)
 23. Mõiste:Toodang‏‎ (6 linki)
 24. Mihkel Härm‏‎ (6 linki)
 25. Mõiste:Vesinikuenergeetika‏‎ (6 linki)
 26. Mõiste:Hajaenergeetika‏‎ (6 linki)
 27. Mõiste:Mikroenergeetika‏‎ (6 linki)
 28. Soojuse tarbimine‏‎ (6 linki)
 29. Mõiste:Olmejäätmed‏‎ (6 linki)
 30. Mõiste:Kodumajapidamised‏‎ (6 linki)
 31. Energiatarbimise ENMAK stsenaariumid‏‎ (6 linki)
 32. Energia salvestamise tehnoloogiad‏‎ (6 linki)
 33. Mõiste:Tarbimistihedus‏‎ (6 linki)
 34. Mõiste:Põhivõrguettevõtja‏‎ (6 linki)
 35. Mõiste:Gaasi ülekandevõrk‏‎ (6 linki)
 36. Mõiste:Tarkvõrk‏‎ (6 linki)
 37. Mõiste:Energiakultuurid‏‎ (6 linki)
 38. Mõiste:Jäätmete põletamine‏‎ (6 linki)
 39. Mõiste:Energiateenus‏‎ (6 linki)
 40. Mõiste:Töötu‏‎ (6 linki)
 41. Mõiste:Pumpelektrijaam‏‎ (6 linki)
 42. Mõiste:Energiamahukus‏‎ (6 linki)
 43. Mõiste:Kütusevabad taastuvad allikad‏‎ (6 linki)
 44. Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050‏‎ (6 linki)
 45. Mõiste:Gaasihoidla‏‎ (6 linki)
 46. Soojuse salvestamine‏‎ (6 linki)
 47. Energiatalgud:KKK‏‎ (6 linki)
 48. Mõiste:Termokeemiline muundamine‏‎ (6 linki)
 49. Mõiste:Normaalkuupmeeter‏‎ (6 linki)
 50. Mihkel Härm‏‎ (6 linki)
 51. Mõiste:Liginullenergiahoone‏‎ (6 linki)
 52. Mõiste:Täius‏‎ (6 linki)
 53. Mõiste:Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem‏‎ (5 linki)
 54. Mõiste:Tegevuskulu‏‎ (5 linki)
 55. Energiatalgud:Liivakast‏‎ (5 linki)
 56. Mõiste:Metsa majandamine‏‎ (5 linki)
 57. Mõiste:Liitumispunkt‏‎ (5 linki)
 58. Mõiste:Brutotootmine‏‎ (5 linki)
 59. Mõiste:Elektrihind‏‎ (5 linki)
 60. Mõiste:SAIFI‏‎ (5 linki)
 61. Mõiste:Sõnnik‏‎ (5 linki)
 62. Mõiste:Puistuelemendi rinnasdiameeter‏‎ (5 linki)
 63. Mõiste:Vedel biokütus‏‎ (5 linki)
 64. Mõiste:Söestamine‏‎ (5 linki)
 65. Rahvusvaheline kaubavedu‏‎ (5 linki)
 66. Juhend:Sisukord‏‎ (5 linki)
 67. Mõiste:Energiatõhususarv‏‎ (5 linki)
 68. Mõiste:Ettevõtlussektor‏‎ (5 linki)
 69. Mõiste:Süsinikdioksiidi ekvivalent‏‎ (5 linki)
 70. Rahvusvaheline reisijatevedu‏‎ (5 linki)
 71. Teet Eelmere‏‎ (5 linki)
 72. Energiatalgud:Viitamine‏‎ (5 linki)
 73. Mõiste:Taastumatud energiaallikad‏‎ (5 linki)
 74. Kategooria:Varustuskindlus‏‎ (5 linki)
 75. Mõiste:CAPEX‏‎ (5 linki)
 76. Mõiste:Töökindlus‏‎ (5 linki)
 77. Mõiste:CAIDI‏‎ (5 linki)
 78. Mõiste:Tipukoormus‏‎ (5 linki)
 79. Mõiste:Metaankütused‏‎ (5 linki)
 80. Taastuvenergiatehnoloogiate maksumused‏‎ (5 linki)
 81. Mõiste:Võrguühendus‏‎ (5 linki)
 82. Mõiste:Põlevkivi utmisprotsess‏‎ (5 linki)
 83. Mõiste:Kraadpäev‏‎ (5 linki)
 84. Termokeemiline muundamine‏‎ (5 linki)
 85. Mõiste:Geotermiline energia‏‎ (5 linki)
 86. Mõiste:Võrgukaod‏‎ (5 linki)
 87. Mõiste:Globaalne soojenemine‏‎ (5 linki)
 88. Mõiste:Turbabrikett‏‎ (5 linki)
 89. Kütuseelement‏‎ (5 linki)
 90. Teed ja liiklus‏‎ (5 linki)
 91. Mõiste:Tõhus koostootmine‏‎ (5 linki)
 92. Mõiste:Elektriaktsiis‏‎ (5 linki)
 93. Mõiste:Biometanool‏‎ (5 linki)
 94. Põlevkivi kaevandamise keskkonnamõju‏‎ (5 linki)
 95. Mõiste:Raske kütteõli‏‎ (5 linki)
 96. Mõiste:Puugaas‏‎ (5 linki)
 97. Mõiste:Põhk‏‎ (5 linki)
 98. Mõiste:Müük‏‎ (5 linki)
 99. Mõiste:Fotogalvaaniliselt saadud päikeseenergia‏‎ (5 linki)
 100. Mõiste:Alumine kütteväärtus‏‎ (5 linki)
 101. Päikesekollektor‏‎ (5 linki)
 102. Ühistransport‏‎ (5 linki)
 103. Teet Eelmere‏‎ (5 linki)
 104. Mõiste:Põhjendatud tulunorm‏‎ (5 linki)
 105. Mõiste:Põllumajandusmaa‏‎ (5 linki)
 106. Mõiste:Energiamärgis‏‎ (4 linki)
 107. Mõiste:Mõõteseade‏‎ (4 linki)
 108. Mõiste:Põhivara‏‎ (4 linki)
 109. 11.03.2014 ENMAK 2030+ stsenaariumide tutvustamiskoosolek Tartus‏‎ (4 linki)
 110. Mõiste:Energiatihedus‏‎ (4 linki)
 111. Mõiste:Soojustegur‏‎ (4 linki)
 112. Mõiste:Jäätmete energiakasutus‏‎ (4 linki)
 113. Mõiste:Soo‏‎ (4 linki)
 114. Mõiste:Leibkond‏‎ (4 linki)
 115. Mõiste:Majanduslikult mitteoluline hind‏‎ (4 linki)
 116. Mõiste:Taastumatu loodusvara‏‎ (4 linki)
 117. 12.03.2014 ENMAK 2030+ stsenaariumide tutvustamiskoosolek Tallinnas‏‎ (4 linki)
 118. Mõiste:Hoonete energiatõhusus‏‎ (4 linki)
 119. Mõiste:Reaktiivturbiin‏‎ (4 linki)
 120. Mõiste:Netovõimsus‏‎ (4 linki)
 121. Mõiste:N-1-1 häiring‏‎ (4 linki)
 122. Mõiste:Ostujõupariteet‏‎ (4 linki)
 123. Mõiste:Enda tarbeks toodetud toodang‏‎ (4 linki)
 124. Mõiste:Mehaaniline energia‏‎ (4 linki)
 125. Juhend:Spikker‏‎ (4 linki)
 126. Mõiste:Uuendusraie‏‎ (4 linki)
 127. Ain Laidoja‏‎ (4 linki)
 128. Sotsiaalmajanduslik mõju‏‎ (4 linki)
 129. 07.01.2013 Tarbimise töögrupi III koosolek‏‎ (4 linki)
 130. Mõiste:Pool-looduslikud kooslused‏‎ (4 linki)
 131. Mõiste:Keevkihtkatel‏‎ (4 linki)
 132. Põlevkivi kaevandamine‏‎ (4 linki)
 133. Eesti Biogaasi Assotsiatsioon‏‎ (4 linki)
 134. Mõiste:Kodutarbija‏‎ (4 linki)
 135. Energiamajandus Eestis 2010 – 2014‏‎ (4 linki)
 136. Mõiste:Kildagaas‏‎ (4 linki)
 137. Mõiste:Vedelkütusevaru‏‎ (4 linki)
 138. Mõiste:Läga‏‎ (4 linki)
 139. Mõiste:Tootesubsiidiumid‏‎ (4 linki)
 140. Mõiste:Peapuuliik‏‎ (4 linki)
 141. Põlevkivi kasutamine‏‎ (4 linki)
 142. Mõiste:Lõpptarbija‏‎ (4 linki)
 143. Mõiste:Freesturvas‏‎ (3 linki)
 144. Mõiste:Vabatarbija‏‎ (3 linki)
 145. Johannes Valk‏‎ (3 linki)
 146. Energiatalgud:Reeglid‏‎ (3 linki)
 147. Tootmisstsenaariumid (EA Energy Analyses)‏‎ (3 linki)
 148. Mõiste:Bilansihaldur‏‎ (3 linki)
 149. Rasmus Lahtvee‏‎ (3 linki)
 150. Mõiste:Jaotusvõrguettevõtja‏‎ (3 linki)
 151. Mõiste:Generaatorgaas‏‎ (3 linki)
 152. Stsenaariumide modelleerimine‏‎ (3 linki)
 153. Johannes Valk‏‎ (3 linki)
 154. Mõiste:Trassikadu‏‎ (3 linki)
 155. Mõiste:Transiit‏‎ (3 linki)
 156. Mõiste:Bio-ETBE‏‎ (3 linki)
 157. Töökindlus‏‎ (3 linki)
 158. Põlevkiviressursi pikaajaline planeerimine‏‎ (3 linki)
 159. Eesti pikaajalised energiamajanduse stsenaariumid (EA Energy Analyses)‏‎ (3 linki)
 160. Mõiste:Raidmed‏‎ (3 linki)
 161. Mõiste:Entroopia‏‎ (3 linki)
 162. Mõiste:Energiasõltuvusmäär‏‎ (3 linki)
 163. Mõiste:Hooratas‏‎ (3 linki)
 164. Bioenergia‏‎ (3 linki)
 165. Mõiste:Primaarenergiaga varustatus‏‎ (3 linki)
 166. Transpordi arengukava 2014-2020‏‎ (3 linki)
 167. Mõiste:Valikuuring‏‎ (3 linki)
 168. Mõiste:Taastuvenergia tasu‏‎ (3 linki)
 169. Põlevkivivaru hindamine‏‎ (3 linki)
 170. PÕKK 2030:Avaleht‏‎ (3 linki)
 171. Mõiste:Primaarenergia ressursid‏‎ (3 linki)
 172. Mõiste:Metsapõlv‏‎ (3 linki)
 173. Mõiste:Esmane tulu‏‎ (3 linki)
 174. 13.03.2014 ENMAK 2030+ stsenaariumide tutvustamiskoosolek Kohtla-Järvel‏‎ (3 linki)
 175. Tarbimine‏‎ (3 linki)
 176. Mõiste:Normaalaasta kraadpäevade arv‏‎ (3 linki)
 177. Mõiste:Subsiidiumid‏‎ (3 linki)
 178. Mõiste:Palk‏‎ (3 linki)
 179. Mõiste:Bilansienergia‏‎ (3 linki)
 180. Mõiste:Varu‏‎ (3 linki)
 181. Mõiste:Kogurahvatulu‏‎ (3 linki)
 182. Mõiste:Biomajandus‏‎ (3 linki)
 183. Biometaan 2010-2014‏‎ (3 linki)
 184. Mõiste:Hüdrofrakeerimine‏‎ (3 linki)
 185. TAK 2014-2020 sissejuhatus‏‎ (3 linki)
 186. Mõiste:Heljum‏‎ (3 linki)
 187. Mõiste:Mikrokoostootmisseade‏‎ (3 linki)
 188. Mõiste:Elektrisüsteemi häiring‏‎ (3 linki)
 189. Mõiste:Biodimetüüleeter‏‎ (3 linki)
 190. Rahvusvahelised energiamajanduse stsenaariumid‏‎ (3 linki)
 191. Põlevkivi hind‏‎ (3 linki)
 192. Mõiste:Energiatõhususe paranemine‏‎ (3 linki)
 193. Mõiste:Püsivhind‏‎ (3 linki)
 194. Energiahinnad‏‎ (3 linki)
 195. Mõiste:Biotööstuskompleks‏‎ (3 linki)
 196. TAK 2014-2020 visioon ja põhimõtted‏‎ (3 linki)
 197. Mõiste:Kõrgtemperatuurne soojussalvesti‏‎ (3 linki)
 198. Mõiste:Grupiviisiline küte‏‎ (3 linki)
 199. Mõiste:Aktiivturbiin‏‎ (3 linki)
 200. Mõiste:Veeldatud gaasi terminal‏‎ (3 linki)
 201. Mõiste:Koosseis‏‎ (3 linki)
 202. Mõiste:Energiatootlus‏‎ (3 linki)
 203. Mõiste:Francise ehk radiaalaksiaalturbiin‏‎ (3 linki)
 204. Mõiste:ODEX indeks‏‎ (3 linki)
 205. Mõiste:Loomulik monopol‏‎ (3 linki)
 206. Mõiste:Hooaja keskmine soojustegur‏‎ (3 linki)
 207. Energiatalgud:Arutelulehekülg‏‎ (3 linki)
 208. Mõiste:Energiatõhususe miinimumnõuded‏‎ (3 linki)
 209. Mõiste:Kaalutud energiaerikasutus‏‎ (3 linki)
 210. Mõiste:Tööjõud‏‎ (3 linki)
 211. Mõiste:Reovesi‏‎ (3 linki)
 212. Energiamajanduse keskkonnamõju 2010-2014‏‎ (3 linki)
 213. Energiatalgud.ee: EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030‏‎ (3 linki)
 214. Mõiste:Vabasoojus‏‎ (3 linki)
 215. Arutelu:Metsa energeetiline ressurss‏‎ (3 linki)
 216. Mõiste:Keskkonnamõju strateegiline hindamine‏‎ (3 linki)
 217. Mõiste:Avatud tarne‏‎ (3 linki)
 218. Rasmus Lahtvee‏‎ (3 linki)
 219. Mõiste:Tootemaksud‏‎ (3 linki)
 220. Mõiste:Röstimine‏‎ (3 linki)
 221. Mõiste:Päikese soojusenergia‏‎ (2 linki)
 222. Mõiste:Aktiivne varu‏‎ (2 linki)
 223. Mõiste:Summaarne energia lõpptarbimine‏‎ (2 linki)
 224. Elamumajandus 2010-2014‏‎ (2 linki)
 225. SKP prognoos‏‎ (2 linki)
 226. Põlevkivivaru hindamise kriteeriumid‏‎ (2 linki)
 227. Mõiste:Metaani hüdraadid‏‎ (2 linki)
 228. Laineenergia muundur‏‎ (2 linki)
 229. Imre Drovtar‏‎ (2 linki)
 230. Energiatalgud:Üldine arutelu‏‎ (2 linki)
 231. Päikese energeetiline ressurss‏‎ (2 linki)
 232. Mõiste:Pelton- ehk koppturbiin‏‎ (2 linki)
 233. Mõiste:Energiateenusettevõte‏‎ (2 linki)
 234. Mõiste:Loodete, lainete ja ookeani energia‏‎ (2 linki)
 235. Mõiste:Fossiilenergia‏‎ (2 linki)
 236. Arutelu:ENMAK 2030. Transpordi stsenaariumid‏‎ (2 linki)
 237. Mõiste:Tarbimiskoht‏‎ (2 linki)
 238. Mõiste:Reovee sete‏‎ (2 linki)
 239. Mõiste:Muundatud energia‏‎ (2 linki)
 240. ENMAK:Meede:Energiatõhusa uusehituse soodustamine‏‎ (2 linki)
 241. Tuuleenergia‏‎ (2 linki)
 242. Mõiste:Jooksevhind‏‎ (2 linki)
 243. Elektrienergia maksumus‏‎ (2 linki)
 244. Mõiste:Faasimuutuseta salvestamine‏‎ (2 linki)
 245. Mõiste:Kultiveerimine‏‎ (2 linki)
 246. Mõiste:Turutoodang‏‎ (2 linki)
 247. Mõiste:DALY‏‎ (2 linki)
 248. Mõiste:Kaubapõlevkivi‏‎ (2 linki)
 249. Mõiste:Energiatarnija‏‎ (2 linki)
 250. Energiaplaneerimine kohalikes omavalitsustes‏‎ (2 linki)

Näita (eelmised 250 | järgmised 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad