Regulatsioonid

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 22. märts 2016, kell 18:57 kasutajalt Margus.altement (arutelu | kaastöö)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Regulatsioonid.png

Peaartikkel Regulatsioonid kirjeldab energiaressursse, kütuseid, elektrimajandust ning soojusmajandust reguleerivaid aspekte, milledeks käesoleval juhtudel on Eesti Vabariigi seadused ning määrused, Euroopa Liidu direktiivid, seadused ning määrused ning samuti ka erinevad arengudokumendid (arengukavad). Täpsemalt ning lahtikirjutatult on regulatiivsed aspektid kajastatud vastavates alamartiklites.


Seotud artiklid: Energiaressursside regulatiivne keskkond; Kütuste regulatiivne keskkond; Elektrimajanduse regulatiivne keskkond; Soojusmajanduse regulatiivne keskkond; Kütused; Energiaressursid; Elektrimajandus; Soojusmajandus


Energiaressursside regulatiivne keskkond

Seotud artiklid: Energiaressursside regulatiivne keskkond; Põlevkivi energeetiline ressurss; Turba energeetiline ressurss; Metsa energeetiline ressurss


Käesolevalt on lühidalt toodud kokkuvõte tähtsamatest Eestis leiduvatest ressurssidest, milledeks on põlevkivi, turvas ning mets.

Põlevkivi

Eesti seadused ning määrused

Põlevkivisektorit Eestis reguleerivad seadused ja määrused on toodud järgneva loeteluna:

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Põlevkivisektorit reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevad loetelus:

Arengukavad

Põlevkivisektorit puudutavad arengukavad on toodud järgnevas loetelus:

Turvas

Eesti seadused ning määrused

Eesti turbasektorit ning maavara kasutamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja määrused on toodud järgnevas loetelus:

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Euroopa Liidu seadused ning määrused, mis reguleerivad turba kasutamist on toodud järgneva loeteluna:

 • Märgalade kaitse konventsioon (Ramsari konventsioon) - Ramsari konventsiooni näol on tegu rahvusvahelise lepinguga, mille eesmärgiks on märgalade säilitamine ja nende jätkusuutlik kasutamine. Lepinguga tunnistatakse märgalade ökoloogilist tähtsust ja püütakse piirata nende kadu.

Arengukavad

Arengukavad, mis on seotud turbaressursi reguleerimisega, on toodud järgnevalt:

 • Keskkonnaministeeriumi arengukava aastateks 2011-2014 on Keskkonnaministeeriumi strateegiline tegevusplaan. Muuhulgas seatakse eesmärgiks korrastada 3% mahajäetud korrastamist vajavatest turbaaladest.

Mets

Eesti seadused ning määrused

Eestis metsandust reguleerivad seadused ning määrused on toodud järgnevalt loeteluna:

 • Metsaseadus - seab metsa haldamise üldreeglid, riigi ülesanded metsanduse reguleerimiseks ning samuti on Metsaseaduse järgi ette nähtud Eesti Metsanduse Arengukava koostamine iga kümne aasta tagant. Metsaseadus sätestab ka riigile kuuluvas metsas uuendusraie jaoks vajaliku kasutusõiguse hinna kriteeriumid;
 • Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord - käsitleb riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müüki ning kehtestab metsamaterjali hinna määramise kriteeriumid;
 • Keskkonnatasude seadus - näeb ette, et õiguse eest teha uuendusraiet riigile kuuluvas metsas, on vajalik maksta loodusvara kasutusõiguse tasu. Vastava loodusvara kasutusõiguse tasu suurus määratletakse Metsaseaduses sätestatud viisil.

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Metsandust reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja nõmäärused on toodud järgnevalt:

 • Euroopa Liidu direktiiv 28/2009 - sätestab Euroopa Liidu kliimapoliitika "20/20/20" eesmärgid kõikidele liikmesriikidele, mis on omakorda võetud eesmärkideks paljudes arengukavades. Eesti eesmärgiks on tõsta taastuvate energiallikate osakaalu kogu energiatarbimisest 25%-ni.

Arengukavad

Metsandust puudutavad arengukavad on toodud järgnevalt:

Kütuste regulatiivne keskkond

Seotud artiklid: Kütuste regulatiivne keskkond; Kütused; Energiaressursid; Imporditavad vedelkütused; Põlevkiviõli; Imporditavad gaaskütused; Põlevkiviõli; Vedelad biokütused


Artikkel Kütuste regulatiivne keskkond käsitleb kütustega, kütuste tootmise, tarbimise ning transiidiga seonduvaid regulatiivseid aspekte. Kütuste aktsiisimäärad on esitatud joonisel 1

Vedelkütused

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Eesti Vabariigi seadused ning määrused kütuste regulatiivse keskkonna kohta on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevalt:

 • Euroopa Liidu direktiiv 119/2009 - Euroopa Liidu Nõukogu poolt välja antud direktiiv, mis kohustab liikmesriike looma ning haldama vastavalt oma siseriiklikule tarbimisele toornafta ja naftatoodete varusid. Antud direktiiv on aluseks Vedelkütusevaru seadusele.

Arengukavad

Kütuste regulatiivse olukorra kohta koostatud aruanded on esitatud järgnevalt:

Maagaas

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused on kajastatud järgnevalt:

Arengukavad

Koostatud arengukavad on toodud järgnevalt:

Biokütused

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Biokütuste keskkonda reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu erinevad direktiivid ning määrused on esitatud järgnevalt:

Arengudokumendid

Dokumendid on esitatud järgnevalt:

Elektrimajanduse regulatiivne keskkond

Seotud artiklid: Elektrimajanduse regulatiivne keskkond; Elektrimajandus; Elektriturg; Elektri tootmine


Eesti Vabariigi seadused

Elektrimajandus on Eestis reguleeritud põhiliselt viie seadusega, mis on toodud järgnevalt:

 • Elektrituruseadus - peamine elektrimajanduse korraldust reguleeriv dokument. See seab üldise raamistiku elektrituru toimimiseks Eestis. Vastavalt Elektrituruseadusele peab põhivõrku haldav ettevõte olema sõltumatu ning eraldatud elektrit tootvatest ning müüvatest ettevõtetest;
 • Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus - sätestab elektrienergia aktsiisiga maksustamise põhimõtted ning aktsiisistamisest lähtuvad nõuded elektrienergia tootmisele, edastamisele ning sellega kauplemisele. Elektrienergiale sätestatud aktsiisimäärad on esitatud joonisel 2;
 • Välisõhu kaitse seadus - reguleerib elektri tootmisel tekkivate kasvuhoonegaaside kvootide riikliku reservi jaotamist ning kasvuhoonegaasi kvootidega edasise kauplemise korda. Riiklik reserv jaotatakse enampakkumisel ning tasuta investeerimisplaani alusel.;
 • Keskkonnatasude seadus - käsitleb keskkonna kasutuse tasusid, loodusvarade kasutusõiguse tasusid ning ka keskkonda jäätmete ning heitmete tekitamise eest ette nähtud tasusid. Elektrimajandusele tähtsaimad tasud on soojuselektrijaamades ja muudes põletusseadmetes tekkivates heitgaasides sisalduvate saasteainete eest makstavad tasud;
 • Tööstusheite seadus - seab suurtele põletusseadmetele saasteainete heite piirväärtused;
 • Maapõueseadus - sätestab maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise korra ning põhimõtted eesmärgiga tagada maapõue majanduslikult otstarbekas ja keskkonnasäästlik kasutamine. Seadus reguleerib üldgeoloogilist uurimistööd ning geoloogilisi uuringuid. Samuti käsitletakse maavara kaevandamist, välja arvatud osas, mis on reguleeritud kaevandamisseadusega;

Eesti Vabariigi määrused

Elektrimajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused elektrimajanduse regulatiivse korralduse kohta on toodud järgnevalt:

Arengukavad

Erinevad koostatud arengukavad on esitatud:

Soojusmajanduse regulatiivne keskkond

Seotud artiklid: Soojusmajanduse regulatiivne keskkond; Soojusmajandus; Soojusvarustus; Kaugküte;


Eesti Vabariigi seadused

Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi seadused on toodud järgnevalt:

Eesti Vabariigi määrused

Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on esitatud:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused, mis tegelevad soojusmajanduse regulatiivse keskkonnaga, on toodud järgnevalt:

Arengukavad

Soojusmajandust reguleerivad koostatud arengukavad on esitatud:

RSS uudisvoog

Viited

 1. 1,0 1,1 Riigi Teataja. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, (07.12.2015).


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Ettekanne Keskkonnatasude muutmise põhimõtted ja eesmärk, peamised muudatused. Ettekanne
2014 Uuring Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõju analüüs
2013 Uuring Keskkonnatasude mõjuanalüüs
2013 Uuring Energiatoodete maksustamise uuring.
- Arengukava Energiamajanduse riiklik arengukava 2020
2010 Tegevuskava Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020
- Aruanne Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030
2010 Aruanne Energia 2020. Säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia (Energy 2020)
2007 Aruanne Euroopa Energiapoliitika
2007 Tegevuskava Euroopa Liidu Taastuvenergia tegevuskava
2011 Tegevuskava Energia tegevuskava aastani 2050 (Energy roadmap 2050)
2014 Tegevuskava Eesti konkurentsivõime kava "Eesti 2020"
2007 Aruanne Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013
2014 Aruanne Riigikontroll. Keskkonnatasud, maksud, arengukavad ja põlevkivisektor
2008 Arengukava Elektrimajanduse arengukava 2018
2014 Uuring Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõju analüüs
2014 Uuring Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise kumulatiivne mõju loodus- ja elukeskkonnale ning selle indikaatorid
2014 Uuring Põlevkivitööstuse mõju demograafilistele arengutele kuni aastani 2030
2014 Uuring Estonian oil shale mining and oil production macroeconomic impacts study
2013 Aruanne Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis
2007 Rakendusuuring Transpordis kasutatavas kütuses biokütuse osatähtsuse suurendamiseks vajalikud meetmed
- Arengukava Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020
2008 Arengukava Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008-2015
2013 Eelnõu Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030 eelnõu
2014 Arutelu Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu
2010 Eelnõu Eesti turbaalade kaitse ja säästliku kasutamise alused
2013 Arengukava Eesti maaelu arengukava 2014-2020
2014 Arengukava Riigi jäätmekava 2014-2020
2015 Aastaraamat Eesti statistika aastaraamat 2015


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.


On Teil ettepanekuid, kuidas "REGULATSIOONID" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "REGULATSIOONID" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad