Soojusmajandus

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 9. detsember 2015, kell 17:15 kasutajalt Margus.altement (arutelu | kaastöö)

Soojusmajandus.png

Mõiste soojusmajandus kirjeldab soojuse tootmise, jaotamise, müügi ning tarbimisega seonduvaid tegevusi. Seetõttu hõlmab käesolev artikkel nii soojuse tarbimist, soojuse tootmis- ja jaotussüsteeme kui ka soojusenergia maksumusega seonduvat.


Seotud artiklid: Soojusvarustus; Energiatarbimine; Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid


Soojusmajandust mõjutavad regulatsioonid

Peaartikkel: Soojusmajanduse regulatiivne keskkond


Soojuse tootmist ja tarbimist mõjutavad mitmed õigusaktid, mis reguleerivad Eesti energiamajandust.

Riikliku energiapoliitika elluviimise ja arendamisega tegeleb Eestis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Eesti energiasektori missiooniks on tagada pidev, tõhus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga energiavarustus ning säästlik energiakasutus.[1]

Tulenevalt direktiivist 2009/28/EÜ on Eesti võtnud endale siduvaks eesmärgiks suurendada taastuvenergia osakaalu lõpptarbimises. Sealjuures on aluseks võetud 2005. aasta osakaalud.[2]. Praegu jõus olevad energiasäästu eesmärgid (tabel 1) on Eestis kehtestatud järgmistes dokumentides:

a) Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013;
b) Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" .

Eesti energiasektorit reguleeritakse järgmiste seadustega:

a) Säästva arengu seadus;
b) Elektrituruseadus;
c) Maagaasiseadus;
d) Kaugkütteseadus.

Soojuse tarbimine Eestis

Peaartikkel: Energiatarbimine
Seotud artikkel: Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele


Mõistega "soojuse tarbimine" kirjeldatakse enamasti energia kasutamist ruumi siseõhu, tööstusprotsessi vms jaoks vajaliku temperatuuri hoidmiseks või tõstmiseks. Kuivõrd soojus liigub kõrgema temperatuuriga keskkonnast madalama temperatuuriga keskkonda, on Eestis soojuse kasutamine enamasti vajalik ruumide kütmisel (joonis 7).

Soojuse tarbimine kütteks on seotud välisõhu temperatuuriga. Kuivõrd aastate lõikes on välisõhu temperatuurid erinevad, ei saa erinevatel aastatel tarbitud soojust omavahel otseselt võrrelda. Võrdlemist võimaldab tarbitud soojuse normaalaasta kraadpäevadega taandamine (joonis 8).


Nimetatud tehet on täpsemalt kirjeldatud artiklis Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele.

Soojuse tootmine ja jaotamine

Peaartikkel: Soojusvarustus
Seotud artiklid: Kaugküte; Soojuspumbad; Lokaalküte


Mõiste "soojus" kirjeldab ülekantud energiat. Seega mõeldakse soojuse tootmise ja jaotamise all kütustes sisalduva energia muundamist ning selle ülekandeprotsessi tootmisseadmelt tarbijani. Koostootmisjaamad ning soojuselektrijaamad Eestis on toodud joonisel 1. Soojuse tootmist Eesti katelseadmetes kirjeldavad joonis 2, joonis 3, joonis 4 ning joonis 5

Soojuse tootmiseadmetest saab tootmisviisi eripärade järgi eristada:

a) katelseadmeid;
b) koostootmisjaamu;
c) muid soojuse muundamisseadmeid.

Soojuse jaotusviisi järgi saab eristada:

a) kaugkütet;
b) lokaalkütet;
c) kohtkütet.

Soojuse hind

Peaartikkel: Soojuse hind


Ülevaate soojuseenergia maksumusest mitmesuguste kütuste kasutamise korral annab joonis 9. Joonise koostamisel on kasutatud kütuste alumisi kütteväärtuseid ning katelseadmete arvutuslikke kasutegureid. Joonisel kajastatud hind ei sisalda muuhulgas katelseadme amortisatsioonikulusid ning alginvesteeringu maksumust.

Soojusmajandus tulevikus

Soojusvarustus ja soojuse tarbimine

Peaartikkel: Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid
Seotud artiklid: Hoonete energiatõhusus; Hoonefondi ENMAK stsenaariumid; Kütuste ENMAK stsenaariumid; Kaugküte; Lokaalküte; Energiaühistud


Soojuse tootmine, jaotamine ning kasutamine tulevikus (joonis 10) moodustub mitmete tegurite koosmõjul:

1) energiatõhusus hoonetes;
2) soojuse tootmise uuendamine sh
a) üleminek puitkütustele,
b) ebaefektiivselt töötavates kaugküttevõrkudes (vt tarbimistihedus) minnakse üle lokaal- või kohtküttele;
3) koostootmisseadmete lisandumine sõltuvalt soojuskoormusest (vt artikkel Koostootmine);
4) kaugküttesoojuse jaotamisel kasutatavate torustike renoveerimismahtude suurenemine ning soojusvõrkude arvu ning pikkuse vähenemine.
5) targa võrgu tekkimine ning energiaühistute loomine.


Mitmesuguste soojusmajanduse stsenaariumite rakendamise mõjusid kirjeldab joonis 11.

Soojuse hinna prognoos

Peaartikkel: Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid
Seotud artikkel: Soojuse hind


Soojuse hinna prognoosi mitmesuguste soojusmajanduse stsenaariumite rakendumisel on kirjeldatud joonisel 12.

RSS uudisvoog

Joonis 2. >300 kW Eesti katelseadmed 2012. aasta seisuga (värvidega tähistatus: punane - maagaasil katelseadmed; roheline - puitkütustel katelseadmed; sinine - muu tahkekütus (v.a puit); kollane - gaaskütustel katlamajad (v.a maagaas); lilla - vedelkütustel katlamajad) [4],[5]
Joonis 3. Alates 300 kW võimsusega fossiilsetel kütustel katelseadmed 2012. aasta seisuga (vedelkütused) (rohelise värviga tähistatud katlamajad soojuse toodanguga 0...523 MWh/a, kollase värviga tähistatud 523...1620 MWh/a ning punase värviga tähistatud 1620...319,482 MWh/a [6],[5]
Joonis 4. >300 kW võimsusega maagaasil katelseadmed Eestis (2012. aasta seisuga) (värvidega tähistatus: roheline - soojuse toodang 0...1175,5 MWh/a; kollane - soojuse toodang 1175,5...3032,75 MWh/a; punane - soojuse toodang 3032,75...534 418 MWh/a) [7],[5]
Joonis 5. >300 kW võimsusega puitkütustel katelseadmed (2012. aasta seisuga) (värvidega tähistatus: roheline - soojuse toodang 0...1194,5 MWh/a; kollane - soojuse toodang 1194,5...3332,75 MWh/a; punane - soojuse toodang 3332,75...433 870 MWh/a) [8],[5]
Joonis 6. >300 kW võimsusega turvast kütusena kasutavad katelseadmed 2012. aasta seisuga (rohelise värviga tähistatud katlamajad soojuse toodanguga 0...2694 MWh/a, kollase värviga tähistatud 2694...7427 MWh/a ning punase värviga tähistatud 7427...86323 MWh/a [9],[5]

Viited

 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020, 2009.
 2. Euroopa Liidu Teataja. Direktiiv 2009/28/EÜ (taastuvenergia direktiiv), 2009.
 3. Elering AS. Eesti elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnang. 2014.
 4. Artikkel. Soojusvarustus
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Erametsakeskus. Eesti katlamajade andmetabel. 31.03.2015
 6. Artikkel. Imporditavad vedelkütused
 7. Artikkel. Imporditavad gaaskütused
 8. Artikkel. Metsa energeetiline ressurss
 9. Artikkel. Turba energeetiline ressurss
 10. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013.
 11. Vabariigi Valitsus. Konkurentsivõime kava "Eesti 2020", 2012.
 12. 12,0 12,1 Statistikaamet. KE03: Elektrienergia bilanss, (08.10.2015).
 13. 13,0 13,1 Statistikaamet. KE04: Soojuse bilanss, (14.11.2015).
 14. 14,0 14,1 Statistikaamet. KE061: Kütuste tarbimine majandusharu ja kütuse liigi järgi, (14.11.2015).
 15. 15,0 15,1 Energiatarbimine.
 16. 16,0 16,1 16,2 Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele.
 17. Statistikaamet. KE08: Ettevõttes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus kütuse/energia liigi järgi. (15.11.2015).
 18. Statistikaamet. KE34: Elektrienergia lõpptarbimise hind kodutarbijale. (15.11.2015).
 19. Statistikaamet. KE32: Maagaasi lõpptarbimise hind kodutarbijatele. (15.11.2015).
 20. Soojuse hind
 21. 21,0 21,1 Vali, L. Aruanne energiamajanduse arengukava soojusmajanduse tegevuskava koostamisest. Eesti Arengufond, Tallinn 2014.
 22. Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Ettekanne Energiamajanduse väljakutsed ja lahendusteed
2014 Ettekanne Arengusuundadest ehitussektoris
2014 Ettekanne Tarbimise juhtimise võimalused Eestis
2014 Ettekanne Energiaandmete jagamise platvormi "Estfeed"
2014 Ettekanne nvesteeringute tulemuslikkus 2007-2013
2013 Teabematerjal Kaugküte - mugav, tõhus ja soodne
2012 Uuring Energiasäästlik käitumine elanikkonnas
2013 Uuring Leibkondade energiatarbimise uuring
2013 Uuring Heat Roadmap Europe 2050. Second Pre-Study for the EU27
2014 Ettekanne The Role of District Heating in a Decarbonised European Energy System
2013 Uuring Kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramine
2014 Ettekanne Kaugküte vs lokaalküte. Reaalsed lahendused
2013 Ettekanne Kaugküte vs lokaalküte
2006 Ettekanne Kaug- ja lokaalkütte perspektiivid
2012 Uuring Viiratsi soojamajanduse tulevikuperspektiivide analüüs
2009 Uuring Eesti väikesoojatootjate ja energeetka arenguprioriteetide kaardistamine maapiirkondades
2011 Uuring Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel
2013 Uuring Eesti soojusmajanduse analüüs 2013
2013 Uuring Kaugkütte energiasääst
2013 Uuring Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused
2007 Ülevaade Eesti energeetika arvudes 2007
2013 Ettekanne Ventilatsioon ja soojuspumpade kasutamine kortermajadel ja ühiskondlikel hoonetel
2013 Ettekanne Maakütte käsiraamatu tutvustus
2013 Ettekanne Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor
2013 Ettekanne Rakvere Tark Maja - Eesti esimene liginullenergiahoone - kaugküte kombineerituna lokaalküttega
2013 Ettekanne Teadmistepõhisest ehitusest
2014 Kokkuvõte Eesti koostootmise tegevuskava. Kokkuvõte
2014 Kokkuvõte Cogeneration Roadmp for Estonia. Summary
2014 Aruanne Final Cogeneration Roadmap Estonia
2012 Magistritöö Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013
2014 Aruanne Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine
2014 Aruanne Väljavõte - gaasi varustuskindluse analüüs
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013
2014 Aruanne Ekspertarvamus maagaasikoguste mõõtmise kohta
2015 Ettekanne Energiamajanduse kavandamine ja toetused
2015 Ettekanne Korterelamu rekonstrueerimistoetuse põhitingimused
2015 Ettekanne Energiasäästu lahendustest korrusmajadele
2015 Ettekanne ESCO - rahastuse võimalus läbi energiasäästu maksumuse
2015 Ettekanne Energiatõhususe parendamine on majanduslikult otstarbekas ja kuluefektiivne. Näited Eesti praktikast
2015 Ettekanne Hakkepuidu katlamajade investeeringud põlevkiviõli hinna languse taustal - kas ka soojuse hind langeb?
2015 Ettekanne Sooja tootmine puidugraanulitega – mõistlik ja tänapäevane
2015 Ettekanne Soojusmajanduse investeeringud CO2 müügist Austriale
2015 Ettekanne Adven Eesti AS kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel
2015 Ettekanne Kadrina Soojus AS kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel
2015 Ettekanne 2014-2020 toetused kohalikule energiamajandusele
2013 Aruanne Energiasäästudirektiivi 2012 27 EL rakendamise võimaluste analüüs
2015 Aastaraamat Eesti statistika aastaraamat 2015
2015 Eksperthinnang Eksperthinnang soojuse tootmiseks vajaliku katlamaja soetusmaksumuse, soojuse tootmise ehk katlamaja kasuteguri ja katlamaja tehnilise eluea kohta
2015 Analüüs Referentshinna rakendamise võimalused kaugküttesektoris
2014 Aruanne Efektiivse kaugküttesüsteemi referentshinna arvutusmudeli auditeerimine
2012 Aruanne Soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seotud põhivarade kasuliku (tehnilise) eluea määramine (hindamine)

Kontaktvõrgustik

Alljärgnevalt on näha artikli kontaktvõrgustikuga liitunuid ning nende panust artikli valmimisse. Kui soovite ka ise kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.Light bulb.png Light bulb.png Light bulb.png - autor on teinud olulise panuse artikli valmimisse; autor panustab pidevalt artikli ajakohasena hoidmisel
Light bulb.png Light bulb.png - autor on pakkunud ühes või paaris artikli osas olulist sisendit; autor panustab aeg ajalt artikli ajakohastamisse
Light bulb.png - autor on panustanud mõne üksiku viitega või tähelepanekuga artikli valmimisse


On Teil ettepanekuid, kuidas "SOOJUSMAJANDUS" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "SOOJUSMAJANDUS" teemahalduriga JAANUS UIGA e-aadressil jaanus.uiga@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad