ENMAK 2030. Transpordi stsenaariumid

Allikas: Energiatalgud
(Ümber suunatud leheküljelt Transpordi ENMAK stsenaariumid)
ENMAK Avaleht Juhtimisstruktuur Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed
ELEKTER ELEKTRIVÕRGUD HOONEFOND SOOJUS TRANSPORT KÜTUSED

Stsenaariumid.pngKütused.pngEnergiatarbimine.pngElektrimajandus.png

Artikkel Transpordi ENMAK stsenaariumid kirjeldab Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava väljatöötamise raames koostatud transpordi arengustsenaariumite lähteeldusi ning tulemusi (joonis 1). Alljärgnevalt on toodud kokkuvõte stsenaariumitele spetsiifilistest algeeldustest. Täpsemalt on stsenaariumite algeeldustest ning arvutustulemustest võimalik lugeda ENMAK 2030 transpordivaldkonna stsenaariumite aruandest.


Peaartikkel: ENMAK:Stsenaariumid
Seotud artiklid: Energiatarbimine transpordisektoris, Energiatõhusus transpordis; Kütuste ENMAK stsenaariumid


Üldeeldused

Transpordisektori energiakasutuse stsenaariumite koostamisel lähtuti lisaks joonisel 2 ning joonisel 3 ja joonisel 4 esitatust järgnevatest üldistest eeldustest:

1. Viimase 15 aasta jooksul on transpordisektoris energia ja kütuste tarbimine suurenenud üle 33 %-i.
2. Eesti rahvaarv aastal 2030 on 1 279 865 elanikku.
3. Kütuste tarbimine transpordis oleneb peamiselt liikumisviisist ja kaubaveo liigist, transpordinõudlusest, asustusstruktuurist, sõidukite energiatarbest ning kasutatavatest energiaallikatest.
4. Maanteetranspordis on ligi 60% energia tarbimisest põhjustatud sõiduautokasutusest.
5. Transpordi energiatarbimist mõjutavad tegurid saab jaotada nelja rühma joonis 5:
a) sõidukite tehnoloogia;
b) liikumisviis;
c) sõidukite ja infrastruktuuri kasutusviis;
d) asustusstruktuur.[1]


Transpordi stsenaariumid

Seotud artikkel: Kütuste ENMAK stsenaariumid


Transpordivaldkonnas koostati arvutused kolmele stsenaariumile:

a) mittesekkuv;
b) vähesekkuv;
c) teadmistepõhine (EE).

Mittesekkuv

Parameeter Meetmed / tegevused
Transpordi energiatõhusus
 • Eraldi eesmärke ei seata
KHG heide
 • Eraldi mõõdetavaid eesmärke ei seata
Taastuvenergia osakaal
 • 10 % aastaks 2020
Kütuste CO2 jalajälg
 • Eesmärgid puuduvad
Sõiduautode energiatõhusus
 • Eesmärgid puuduvad
Ühistransport
 • Eesmärgiks ühistranspordi kasutuse languse vähendamine
Kergliiklus
 • Eesmärgid puuduvad

.

Vähesekkuv

Parameeter Meetmed / tegevused
Transpordi energiatõhusus
 • Energiasäästliku ühistranspordi eelisarendamine
 • Ebaökonoomsete sõiduautode ja veokite tagasihoidlik maksustamine – sellest tulenevalt tõhusama logistika taotlemine
 • Hangete kaudu energiasäästlike sõidukite eelistamine
KHG heide
 • 2020 - maksimaalselt 11 % KHG-heitme kasvu võrreldes 2005. aasta tasemega
 • 2030 - KHG heide transpordisektoris sama, mis 2011. aastal
Taastuvenergia osakaal
 • 15 % aastaks 2030
Kütuste CO2 jalajälg
Sõiduautode energiatõhusus
 • Uute autode kütusekulu vähemalt EL-i keskmine
Ühistransport
 • 2030. aastaks püütakse oluline osa transpordinõudluse kasvust katta reisirongiliikluse arendamisega
 • 2030. aastal on rongidega ~ 3 korda rohkem reisijakäivet kui 2012. aastal
Kergliiklus
 • Praeguse osakaalu hoidmine ja tagasihoidlik kasv

.

Teadmistepõhine (EE)

Parameeter Meetmed / tegevused
Transpordi energiatõhusus
 • Vähemalt 15 % sõidukipargi energiatõhususe paranemine
 • Reisijate- ja kaubaveo energiamahukuse vähendamine:
a) transpordi tõhusama maksustamine,
b) sõidukite optimaalne täituvus,
c) logistika arendamine,
d) energiatõhusad sõidukid.
KHG heide
 • 2020 - 10 %-line KHG heitme vähenemine
 • 2030 - 30 %-line KHG heitme vähenemine
 • 2050 - 65...80 %-line KHG heitme vähenemine
Taastuvenergia osakaal
 • 25 % aastaks 2030
Kütuste CO2 jalajälg
Sõiduautode energiatõhusus
 • Transpordi maksupoliitika kaudu ökonoomsete autode soodustamine
 • Uute autode kütusekulu parem kui EL-i keskmine
Ühistransport
 • Ühistranspordi osakaalu kasv 35 %-ni motoriseeritud liikumisest
 • Linnadevahelises liikluses rongiliikluse kasv 20...30 aastaga ~5 korda.
Kergliiklus
 • Lühikesed linnasõidud enamuses jalgsi-rattaga + hästi kombineeritud ühistranspordiga
 • Kergliiklust soodustav avalik ruum ja liikluskorraldus linnades

.

Meetmed ja tegevused

Peaartikkel: ENMAK:Meetmed


Alljärgnevalt on kirjeldatud Transpordistsenaariumitega seonduvad meetmed ja tegevused. Lähemalt erinevate meetmete ja nende energiasäästupotentsiaali kohta leiate ENMAK taustauuringust "Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring".


Tegevustega tutvumiseks ja nende kommenteerimiseks klõpsake vastava meetme lingil.

3.1. Motoriseeritud individuaaltranspordi nõudluse vähendamine sh
3.1.1. Kilomeetripõhised teekasutustasud
3.1.2. Kütuseaktsiisi tõstmine ja maksustamispõhimõtete muutmine
3.1.3. Linnade parkimispoliitika uuendamine autokasutuse reguleerimiseks
3.1.4. Tallinna ummikumaksu rakendamine
3.1.5. Ühistranspordi osakaalu suurendamine
3.1.6. Kergliikluse arendamine linnades
3.1.7. Maakasutuse suunamine valglinnastumise ja autost sõltuvuse vähendamiseks
3.1.8. Linnatänavate ümberkorraldamine ühistranspordi ja kergliikluse edendamiseks
3.1.9. Linnade ja ettevõtete liikuvuskorralduse arendamine
3.1.10. Kaugtöötamise edendamine
3.1.11. Autode kooskasutuse ja lühirendi arendamine
3.2. Tõhus sõidukipark sh
3.2.1. Energiasäästlike autode soodustused
3.2.2. Energiaklassipõhine sõiduauto registreerimis- ja aastamaks
3.2.3. Raudtee elektrifitseerimine
3.2.4. Raudtee infrastruktuuri arendamine, Rail Baltic
3.2.5. Kütusesäästliku ühistranspordiveeremi soetamine
3.2.6. Kütusesäästlikud raskeveokid
3.2.7. Kütusesäästlikud vedurid
3.2.8. Säästva sõidustiili rakendamine

Stsenaariumite tulemused

Transpordi ning transpordikütuste kasutamise muutus

Stsenaariumite rakendusmise tulemusena toimuvad eeldatavad muutused transpordivahendite ning -kütuste kasutamises on toodud tabelis 1 ning joonisel 6.


Muutused energiatõhususes

Stsenaariumite energiatõhususe näitajad on toodud tabelis 2.

Maksumuse hinnang

Stsenaariumite maksumus aastatel 2015...2030 (tabel 3) koosneb põhiliselt otsekuludest taristule, kütustele ning ühistranspordi toetustele.

Välismõjud

Transpordi stsenaariumite koostamisel kvantifitseeriti järgmised välismõjud:

a) aktsiisitulu kütustelt;
b) tulu muudest transpordimaksudest;
c) sõiduautode ostmine;
d) sõiduautode hooldus;
e) kergliikluse tervisemõju.[1]

Stsenaariumite välismõjude hinnang on nähtav tabelist 4.

Hinnang majandusmõjule

Peaartikkel: Stsenaariumite majandusmõju


Hinnangut majandusmõjule kirjeldab tabel 5. Stsenaariumite mõju lühikirjeldus on nähtav alljärgnevalt[2], [3]:

1. Väliskaubanduse positiivne mõju tuleneb peamiselt kütuste impordi vähenemisest.
2. Kütuste tarbimise vähenemine mõjutab vähe kodumaist tootmist/majandust (SKP-d), küll aga vähendab olulisel määral maksutulusid.
3. Investeeringute ja teehoolduse mahtude vähenemine mõjutab eelkõige ehitussektorit ja seeläbi SKP-d.
4. Tootmistegevusele transpordimeetmed olulist mõju ei avalda, mõju majandusele tuleb läbi impordi vähenemise ja vabanenud vahendite suunamise sisemajandusse (ostujõu kasv).
5. Mõju valitsussektori tuludele: vähenevad aktsiisitulud ja käibemaks ning kasvab dotatsioon, selle kompenseerivad auto/tee/ummiku jm maksud;
6. Transpordi valdkonna meetmetel on oluline positiivne mõju ressursikasutusele (fossiilsed kütused, primaarenergia tarbimine) ja keskkonnale (CO2);


Täpsemad stsenaariumite majandusmõju lähteandmed ning tulemused on nähtavad ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüsi arvutusmudelist. Mudeli seletuskiri on leitav siit.

Stsenariumite ettekanded

Kuupäev Ettekande nimi ja esitaja Ettekande esitamise koht
03.2014 Jüssi, M. ENMAK 2030+ transpordi stsenaariumid ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud
03.2014 Grünvald, O. ENMAK 2030 majandusmõjude analüüs ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud
25.10.2013 Jüssi, M., Transpordi energiasäästupotentsiaal-uuringu peamised tulemused, Säästva Eesti Instituut MKM-i Energeetikanõukogu
Joonis 5. Transpordisektorit mõjutavad tegurid [10][11]
Tegurid mis mõjutavad transporti.jpg

Viited

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Jüssi, M.; Rannala, M. ENMAK 2030+. Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid, Tallinn 2014
 2. 2,0 2,1 Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs, Tallinn 2014.
 3. 3,0 3,1 Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs. Arvutusmudel, Tallinn 2014.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 ENMAK 2030. Transpordi stsenaariumite tulemused. 03.09.2014
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 ENMAK 2030. Transpordi stsenaariumid. Õhusaaste. 04.09.2014
 6. European Commission Directorate-General for Mobility and Transport. EU transport in figures, statistical pocketbook 2012, (14.10.2013).
 7. Statistikaamet. KE061: Kütuste tarbimine majandusharu ja kütuse liigi järgi, (14.11.2013).
 8. Energiatarbimine transpordisektoris
 9. Rahvusvaheline Energiaagentuur. World Energy Outlook. 02.12.2013.
 10. Jüssi, M., Poltimäe, H., Luts, H., Metspalu, P., Antov, D., Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses, Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring, SEI-Tallinn, Hendrikson ja Ko, TTÜ, Tartu 2013
 11. ENMAK 2030+ tarbimise töögrupp,(22.10.2013)


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2007 Ülevaade Environmentally Friendly Vehicles, Experiences and Definitions
2012 Uuring Läänemere piirkonna transpordi juhtumiuuringu analüüs
2011 Uuring Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest
2010 Ettekanne Säästva transpordi raporti poliitikasoovitused
2012 Ülevaade Ülevaade ENMAK transpordi energiasäästu töörühmale SEI varasemates uuringutes kasutatud transpordipoliitika meetmete mõju ja kuluefektiivsuse hinnangutest
2014 Uuring Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring
2010 Uuring Säästva transpordi raport
2012 Uuring Tallinna Autobussikoondise linnaliinibusside alternatiivkütuste kasutuselevõtu asjaolude selgitamine
2011 Uuring Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas
2013 Uuring Elektertransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele


On Teil ettepanekuid, kuidas "ENMAK 2030. TRANSPORDI STSENAARIUMID" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ENMAK 2030. TRANSPORDI STSENAARIUMID" teemahalduriga JAANUS UIGA e-aadressil jaanus.uiga@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad