ENMAK:Teadus- ja arendustegevus

Käesolev artikkle kirjeldab Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava (ENMAK 2030+) ENMAK 2030+ viie valdkonna: elektrivarustus, soojusvarustus, elamumajandus, transport ja liikuvus ning kohalikud kütused meetmete elluviimiseks vajalike teadus- ja arendustegevuste vajadusest.

ENMAK 2030 T&A programmi töödokument on leitav: ENMAK 2030 valdkondade meetmete elluviimiseks vajalikud teadus- ja arendustegevused

Sissejuhatus

Teadustegevus – isiku loomevabadusel põhinev tegevus, mille eesmärk on teaduslike uuringute abil uute teadmiste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta

Arendustegevus – uuringute ja kogemuste kaudu saadud teadmiste rakendamine uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks.

Innovatsioon – uute ideede ja teadmiste kasutamine uudsete lahenduste rakendamiseks, mis hõlmab toodete ja teenuste väljatöötamist ning uuendamist (tooteinnovatsioon); vastavate turgude hõivamist ja laiendamist (turuinnovatsioon); uute tootmis-, tarne- ja müügimeetodite loomist ning juurutamist (protsessiinnovatsioon); uuendusi juhtimises ja töökorralduses (organisatsiooniinnovatsioon) ning töötingimuste ja personali oskuste arendamist (personaliinnovatsioon).

ENMAK 2030+ T&A tegevused

ENMAK 2030+ T&A tegevuste maksumus

ENMAK 2030+ T&A programmi realiseerimine

Ettekanded ja uuringud

Kategooria:ENMAK