Toetusmeetmed

Energiatõhususe ja taastuvenergia rakendamise toetused

Toetusi saab taotleda järgmiste organisatsioonide veebilehtede vahendusel:

Heitmekaubanduse Kauplemissüsteemi, Euroopa Liidu Ühekuuluvusfondi ja Keskkonnaprogrammi toetatavaid tegevusi energeetikas rahastab Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused

Riigieelarvest toetavaid keskvalitsuse kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe meetmeid rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus https://rtk.ee/toetuste-taotlemine-ja-korraldamine/valdkonnad-ja-meetmed/energeetika

Korteriühistute ja kohalike omavalitsuste hoonetega seotud toetusi rahastab Kredex https://kredex.ee/et/energiatohusus/olemasolevate-hoonete-energiatohusus

Toetusi elektrienergia eest, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest, koostootmise režiimil biomassist või tõhusa koostootmise režiimil maksab Elering https://elering.ee/taastuvenergia-toetus

Taastuvelektri vähempakkumisi korraldab Elering https://elering.ee/taastuvenergia-vahempakkumine

Kohaliku energia- ja kliimakava koostamiseks võimalike teenusepakkujate nimekiri  on leitav vastava tióetuse portaalis.