Jäätmete energeetiline ressurss

Artikkel Jäätmete energeetiline ressurss täiendab artiklit Energiaressursid. Artikli alusmaterjalid on koostatud Energiaressursside töögrupi töö tulemusena. Nimetatud tulemused on sisendiks Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukavaga seotud stsenaariumite koostamisele.

Jäätmete kasutamine energia tootmiseks

Vastavalt Jäätmeseadusele loetakse jäätmeteks mistahes vallasasja või kinnistatud laeva, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Seega ei ole võimalik kõiki jäätmeid energia tootmisel kasutada. Energia tootmisel kasutatavate jäätmete energeetilise ressursi hindamisel arvestati järgmiste sisenditega:

a) olmejäätmed;
b) olmejäätmetest saadav jäätmekütus;
c) prügilagaas.

Energeetikas kasutatavate jäätmete kogused on toodud tabelis 1  ning joonisel 1.

Tabel 1. Jäätmete potentsiaalne energeetiline ressurss5

Joonis 1. Jäätmete potentsiaalne energeetiline ressurss6

Jäätmete energeetiline potentsiaal

Jäätmete energeetilise ressursi hindamise algeeldused

Jäätmete energeetilise ressursi (primaarenergiasisalduse) hindamisel lähtuti järgmistest algeeldustest:# Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatakse olmejäätmeid koguses 220 000 t/a1.

  1. Lisanduvad muud jäätmed suurusjärgus 100 000 t/a (RDF, MBT, jmt energeetikas kasutatavad jäätmed)2.
  2. Juhul kui Eestis tekib olmejäätme puudujääk, imporditakse puuduv kogus.
  3. Prügilagaasi aastane potentsiaal on 91 GWh/a3.
  4. Alternatiivsete jäätmetest kütuse tegemise võimalustega ei ole arvestatud.
  5. Prügilagaasi kogus väheneb suletud prügilatest saadava biogaasi toodangu vähenemise tõttu aastas 10%.
  6. Jäätmete keskmiseks energiasisalduseks on võetud 2,2 MWh/t.

Jäätmete energeetilise ressursi potentsiaal

Joonisel 2  kirjeldatud Energiaressursside töögrupi hinnangut Eesti jäätmete energeetilise ressursi potentsiaalile aastani 2050. Tegemist on ühega võimalikes prognoosidest. Täpsemalt on mitmesuguste ressursside kasutuselevõtuprognoose käsitletud ENMAK-i stsenaariumites.

Eesti jäätmete ressursi tehnilis-majanduslikult kasutatav primaarenergia potentsiaal ulatub 795 GWh-ni aastas (2,86 PJ). 2011. aastal kasutati sellest 146 GWh (0,526 PJ)4. Ressursi kasutamist suurendab hüppeliselt Iru elektrijaama jäätmeploki kasutuselevõtt.

Joonis 2. Jäätmete energeetilise ressursi potentsiaal7

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Veebileht

JATS jäätmearuandluse infosüsteem

2014

Veebileht

Eesti jäätmekäitluse ülevaated

2014

Veebileht

Riigi jäätmekava 2014 - 2020 koostamine

2008

Arengukava

Riigi jäätmekava 2008-2013

2011

Uuring

Tartumaa taastuvate olme- ja tööstusjäätmete energiaressursside ülevaade

205

Uuring

Tehnilis-majanduslik hinnang jäätmepõletusele Eestis

2007

Ülevaade

Ülevaade Eesti bioenergia turust 2006. aastal

2008

Ülevaade

Ülevaade Eesti bioenergia turust 2007. aastal

2011

Ülevaade

Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010. aastal

2012

Ettekanne

Eesti bioenergia turg 2010. aastal

2005

Uuring

Biolagunevate jäätmete käitlemine. II etapp

2010

Uuring

Reoveesette töötlemise strateegia väljatöötamine

2009

Ettekanne

Ülevaade Eesti biogaasi potentsiaalist

2009

Kokkuvõte

Olemasolev olukord biogaasi tootmises

2010

Uuring

Olemasolev olukord biogaasi tootmises. Eesti aruanne

2005

Artikkel

Reoveesete kui taastuva energia allikas

2010

Ettekanne

Biogaasi ressurss ja tootmine Eestis. Projekti W-Fuel andmeba loomine

2007

Ettekanne

Biogaas - tootmise ja kasutamise võimalused

2012

Uuring

Biogaasi tootmise ja kasutamise uuring Harjumaal

2012

Uuring

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal

2013

Ettekanne

Bioenergeetika olulisus metsaomanikule

2012

Ettekanne

Global usage perspectives of biomass

2012

Ettekanne

Taastuvenergia osatähtsus Eestis ja biomassi osatähtsus

2012

Ettekanne

Biomassist energiat, kas mõju puiduhinnale on tingitud sellest

2011

Ettekanne

Biokütuste termokeemiline töötlus. ORC-l põhinev soojuse ja elektri koostootmine

2007

Uuring

Bioenergiastrateegia Balti mere regioonis

2006

Aruanne

Biomassi kättesaadavus ja maksumus maanteesõidukikütuste toorainena Euroopa Liidus

2011

Ettekanne

Biokütuste potentsiaalist Eestis

2004

Analüüs

Biodiisli tootmise alustamise tasuvuse analüüs

2007

Uuring

Biofuels - is the cure worse than the disease?

2007

Uuring

Biofuels - at what cost?

2007

Raport

Well-to-wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the european context

2005

Projekt

Biokütuste tootmise ja kasutamise riikliku programmi ettevalmistamine

-

Väljaanne

Põllumajanduses kasutatavate biogaasiseadmete gaasitootlus

2007

Lõpparuanne

Maaressurss

2012

Aruanne

Rohetöökohtade potentsiaal Eestis

2014

Aastaraamat

Taastuvenergia aastaraamat 2014

Viited

Eesti Energia AS. Jäätmeenergiaploki rajamine, (06.08.2013).↩︎

Harri Moora. Säästva Eesti Instituut, e-kiri 11.01.2013↩︎

Mõnus Minek OÜ. Eesti biogaasisektori ülevaade: hetkeseis ja arenguvajadused. 2011↩︎

Estonian Development Fund. Final Report. Energy Resources of Estonia, 2013.↩︎