ENMAK:Ajakava ja tegevused

Käesolev artikkel kirjeldab Käesolev artikkel kirjeldab Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava aastani 2030 eelnõu koostamise ettevalmistavaid tegevusi. Täpsemalt saab ENMAK 2030-st lugeda dokumentidest ENMAK 2030 eelnõu 13.02.2015 ning ENMAK 2030 KSH aruanne.

Elektrimajandus

Tegevus

Algus

Lõpp

Viited

Staatus

Elektrimajanduse stsenaariumanalüüs I - BALMOREL / STREAM mudelid 2030+ (EA Energy Analyses)

11/2012

06/2013

 

Lõpetatud

Elektrimajanduse stsenaariumanalüüs II - BALMOREL 2030+ (Elering)

10/2013

05/2013

Raport: Eesti pikaajalised elektritootmistsenaariumid
Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Artikkel: Elektrienergia hind

Lõpetatud

Elektrienergia varustuskindlus

06/2013

10/2014

Artikkel: Varustuskindlus

Lõpetatud

Võrk ja võrgu mõju: mikrotootmine, elektrikvaliteet, ülevaateuuring

11/2013

12/2013

Raport: Elektrivõrgu tänane olukord. Võimalikud arengustsenaariumid
Raport: Elektrilevi "Kesk- ja madalpingevõrgu varustuskindluse näitajad ja muutuste mõjurid erinevates varustuskindluse piirkondades üleminekul kaablivõrgule"
Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Artikkel: Elektrivõrk
Excel: Elektrivõrkude stsenaarimite tulemused

Lõpetatud

Elektritootmise ja -võrgustsenaariumid, võrgu välismõjud ja otsekulud

11/2013

03/2014

Raport: Aruanne energiamajanduse arengukava elektrimajanduse(elektrivõrgu) tegevuskava koostamisest.
Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Excel: Liberal stsenaariumi tulemused
Excel: Liberal+ stsenaariumi tulemused
Excel: Taastuvenergia (TE) stsenaariumi tulemused
Excel: Taastuvenergia++ (TE++) stsenaariumi tulemused
Excel: Põlevkivi ja uttegaasi stsenaariumi tulemused
Excel: Elektritootmisstsenaariumite võrdlus

Lõpetatud

Soojusmajandus

Tegevus

Algus

Lõpp

Viited

Staatus

Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused Eestis

03/2013

05/2013

Raport: Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused

Lõpetatud

Tehnilis-majanduslikud auditid kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramiseks

05/2013

06/2013

Raport: 5 väikeasula kaugkütte võrgupiirkonna tehnilis-majanduslike auditite „Kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramine“ kokkuvõte
Artiklid: Soojusmajandus; Kaugküte

Lõpetatud

Kaugkütte energiasäästu uuring

05/2013

09/2013

Raport: Kaugkütte energiasääst
Artiklid: Soojusmajandus, Kaugküte

Lõpetatud

Soojusmajanduse stsenaariumide koostamine ja välismõjude hindamine

09/2013

03/2014

Raport: Aruanne energiamajanduse arengukava soojusmajanduse tegevuskava koostamisest. Artiklid: Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid, Soojusmajandus
Excel: ENMAK 2030. Soojusmajanduse stsenaariumite tulemused

Lõpetatud

         

Elamumajandus / tarbimine

Tegevus

Algus

Lõpp

Viited

Staatus

Energiatarbimise kirjeldamine ja prognoos

10/2012

01/2013

Raport: Energiatarbimise töögrupi raport
Artikkel: Energiatarbimine Excel: ENMAK 2030. Summaarne hoonefondi energia

Lõpeatud

Hoonete energiasäästuuuring

04/2013

09/2013

Raport: Hoonete energiasäästu uuring Artikkel: Hoonete energiatõhusus

Lõpetatud

Ehitusmahu määratlemine

09/2013

09/2013

Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud

Elamumajanduse stsenaariumide koostamine, otsekulude ja välismõjude hindamine

09/2013

10/2013

Raport: Elamumajanduse stsenaariumid
Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud

Eesti elamumajanduse arengukava

 

03/2014

Raport: Eesti elamumajanduse arengukava 2030+ lähteolukorra analüüs
Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid Excel: ENMAK 2030. Elamumajanduse valdkonna stsenaariumite tulemused

Lõpetatud

Transpordisektor

Tegevus

Algus

Lõpp

Viited

Staatus

Transpordisektori energiatarbimise kirjeldamine ja prognoos

11/2012

06/2013

Raport: Energiatarbimise töögrupi raport
Artikkel: Energiatarbimine transpordisektoris

Lõpetatud

Transpordisektori energiasäästuuuring

06/2013

06/2014

Raport: Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring Artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid; Energiatõhusus transpordis

Lõpetatud

Transpordisektori välismõjud

09/2013

06/2014

Raport: Transport ja liikuvus. ENMAK 2030 stsenaariumid
Artikel: Transpordi ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud

Transpordistsenaariumide defineerimine

09/2013

06/2014

Raport: Transport ja liikuvus. ENMAK 2030 stsenaariumid
Artikel: Transpordi ENMAK stsenaariumid
Excel: ENMAK 2030. Transpordistsenaariumite tulemused
Excel: ENMAK 2030. Transpordistsenaariumid. Õhusaaste

Lõpetatud

Kütusetootmine

Tegevus

Algus

Lõpp

Viited

Staatus

Biometaani tootmispotentsiaali uuring koos sotsiaalmajanduslike mõjude hindamisel

04/2013

08/2013

Raport: Biometaani kasutamise avalikud hüved
Artiklid: Biogaas; Biogaasi energeetiline ressurss Excel: Biometaani kasutamise avalikud hüved

Lõpetatud

Vedelate biokütuste tootmispotentsiaali uuring koos sotsiaalmajanduslike mõjude hindamisega

08/2013

09/2013

Raport: Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)
Artikkel: Vedelad biokütused

Lõpetatud

Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis

09/2013

11/2013

Raport: Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)
Artikkel: Vedelad biokütused

Lõpetatud

Kohalike kütuste tootmisstsenaariumid

09/2013

04/2014

Raport: ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid
Artikkel: Kütuste ENMAK stsenaariumid
Excel: ENMAK 2030. Kohalike biokütuste stsenaariumite tulemused
Excel: ENMAK 2030. Põlevkivi kasutussstsenaariumite tulemused

Lõpetatud

Kohalike biokütuste tootmisstsenaariumide välismõjude hindamine

11/2013

04/2014

Raport: ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid
Artikkel: Kütuste ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud

Põlevkivi tootmisstsenaariumid

11/2013

01/2014

Raport: Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hindamine Excel: Põlevkivi kasutussstsenaariumite tulemused

Lõpetatud

Põlevkivi uttegaasi uuring

12/2013

02/2014

Raport: Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring

Lõpetatud

Põllumajandusliku maa saadavuse ja kasutatavuse uuring

10/2013

12/2013

Raport: Kasutusest väljas oleva põllumajandusmaa ressurss, struktuur ja paiknemine
Artikkel: Rohtse biomassi energeetiline ressurss

Lõpetatud

Valdkonnaülesed teemad

Tegevus

Algus

Lõpp

Viited

Staatus

Valdkondlike stsenaariumide koostamine ja otsekulude modelleerimine

09/2013

11/2013

Artikkel: ENMAK:Stsenaariumid

Lõpetatud

Valdkondlike stsenaariumide rakendamise välismõjude (keskkonna-, inimtervise- ja sotsiaalmajanduslikud mõjud) hindamine

10/2013

09/2014

Artikkel: ENMAK:Stsenaariumid
Raportid:

Lõpetatud

Valdkondlike stsenaariumide rakendamise mõju majanduse konkurentsivõimele

11/2013

03/2014

Excel: ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs. Arvutusmudel
Raport: ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs
Artikkel: Stsenaariumite majandusmõju

Lõpetatud

Stsenaariumite sensitiivsusanalüüs

09/2014

09/2014

 

Lõpetatud

Valdkondlike stsenaariumite tutvustamine

03/2013

03/2014

Sündmused:

Lõpetatud

Energiamajanduse TA raamprogrammi koostamine

01/2014

12/2014

Raporti tööversioon: ENMAK 2030 valdkondade meetmete elluviimiseks vajalikud teadus- ja arendustegevused

Koostamisel

ENMAK juhtimisstrutktuuri koostamine

 

03/2015

 

Koostamisel

ENMAK rakendusplaani koostamine

11/2014

03/2015

 

Koostamisel

ENMAK heakskiitmine

11/2014

03/2015

 

Kooskõlastamisel ministeeriumitega

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Tegevus

Algus

Lõpp

Viited

Staatus

KSH programmi avalik väljapanek

4/03/2014

19/03/2014

ENMAK: KSH dokumentatsioon

Toimunud

KSH programmi avalik arutelu - Jõhvis (Keskväljak 1)

21/03/2014

21/03/2014

ENMAK 2030+ KSH programmi avalik arutelu Jõhvis

Toimunud

KSH programmi avalik arutelu - Tallinnas (MKM-is)

25/03/2014

25/03/2014

ENMAK 2030+ KSH programmi avalik arutelu Tallinnas

Toimunud

KSH programmi heakskiitmine

07/05/2014

04/07/2014

Heakskiidetud

ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande avalik väljapanek

24/10/2014

20/11/2014

ENMAK: KSH dokumentatsioon

Toimunud

ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande avalik arutelu

21/11/2014

21/11/2014

ENMAK 2030 KSH aruande avalik arutelu

Toimunud

KSH aruande heakskiitmine

04/07/2014

14/01/2015

Heakskiidetud

Kategooria:ENMAK