Energiakogukondade regulatsioon

Euroopa Liidu käsitluse energiakogukondadest on lihtsustatult kokku võtnud Nele Ivask esitluses "Energiakogukondade tekkele kaasa aitamine":

image-20220531111335-2

 

Energiakogukonna tegevus on reguleeritud kahe seadusega (energiamajanduse korralduse seadus ja elektrituruseadus) tulenevalt vastavatest direktiividest: taastuvenergiakogukond taastuvenergia direktiivi nr 2018/2001, artikkel 22 alusel ja energiakogukond elektrienergia siseturu direktiiv 2019/944, artikkel 16 alusel. Taastuvenergiakogukonna ja energiakogukonna eesmärk pole kitsalt kasu teenimine, vaid pigem oma tarbeks energia tootmine, tarbimine, salvestamine ja müük.

Taastuvenergiakogukond

Energiakogukond

Üldeesmärk: taastuvenergia osakaalu suurendamine.

Üldeesmärk: tunnustamine elektrituru osalisena.

Seadusega luuakse soodustavad tingimused taastuvenergia tootmiseks.

Seadusega kindlustatakse võrdsed konkurentsitingimused.

Seadusega luuakse konkreetsed õigused ja kohustused sh tingimused liikmelisusele.

Seadusega luuakse konkreetsed õigused ja kohustused kuid liikmelistust ei piirata.

On geograafilise mõõtmega.

Geograafiline mõõde puudub.

Rahalise kasu teenimine ei tohi olla eesmärk omaette.

Rahalise kasu teenimine ei tohi olla eesmärk omaette.

Energiamajanduse korralduse seaduse (EnKS) muudatused seoses taastuvenergiakogukondadega jõustusid 28. mail 2022 täpsustades oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbimise tugiraamistiku, taastuvenergiakogukonna üldpõhimõtted, õigused, kohustused ja mõiste:

Taastuvenergiakogukond on juriidiline isik, keda kontrollivad füüsilisest isikust, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjast või kohaliku omavalitsuse üksusest aktsionärid, osanikud või liikmed, kelle elu- või asukoht on kõnealusele juriidilisele isikule kuuluvate ja tema välja töötatud taastuvenergiaprojektide lähedal ning kelle peamine eesmärk on rahalise kasumi asemel anda keskkonnaalast, majanduslikku või sotsiaalset kogukondlikku kasu oma aktsionäridele, osanikele või liikmetele või nendele piirkondadele, kus ta tegutseb.

Taastuvenergiakogukonna liikmete tarbimispunktides kasutatud energiat saab mõõta selleks ettenähtud kaugloetava mõõteseadmega. Kogukondade energiatarbe kohase info kättesaamine on oluline taastuvenergia summaarse lõpptarbimise statistiliseks ülevaateks. Taastuvenergiakogukonnas osaleva ettevõtja peamine äri- või kutsetegevus ei tohi olla taastuvenergiakogukonnas osalemine. Taastuvenergiakogukond võib tegutseda näiteks nii osaühingu, aktsiaseltsi kui ka mittetulundusühinguna. Lõpptarbijad, eelkõige kodutarbijad, omavad õigusi ja kohustusi vastavalt äriühingu põhikirjale, asutamislepingule jne. Tänane äriseadustik annab võimaluse alustada tegevust taastuvenergiakogukonnana st, et juba täna on vastav raamistik olemas, et luua taastuvenergiakogukondi, kuid õigusselguse huvides on see paragrahv EnKSi lisatud. Ühtlasi lisab antud säte seadusesse laiapõhjalise volitusnormi, mille alusel saab luua konkreetsema tugiraamistiku.

Elektrituruseaduse (ELTS) muudatustes, mis jõustusid 23.05.2022 seoses energiakogukondadega on turuosalisena lisatud  energiakogukond. Energiakogukonnal on bilansivastutus.

Energiakogukond on juriidiline isik:

  • milles osalemine on vabatahtlik ja avatud ning mida kontrollivad füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmed;
  • mille peamine eesmärk on rahalise kasumi asemel anda keskkonnaalast, majanduslikku või sotsiaalset kasu oma liikmetele või piirkonnale, kus energiakogukond tegutseb;
  • mis võib osutada oma liikmetele energiateenuseid;
  • mille liikmetel säilivad käesolevas seaduses sätestatud õigusaktidest tulenevad kodutarbija või aktiivse võrguteenuse kasutaja õigused ja kohustused.

ELTS täiendati uue paragrahviga 122, millega sätestati omatoodetud elektrienergia tarbimise tingimused.

Kohalikus omavalitsuses võiks energiakogukondade moodustamist alustada energiakogukonnapäeva korraldamisega, Märt Helmja on pakkunud välja ideaalse kogukonnaenergeetikapäeva sisu:

image-20220531132910-1