Soojusmajandus

Mõiste soojusmajandus kirjeldab soojuse tootmise, jaotamise, müügi ning tarbimisega seonduvaid tegevusi. Seetõttu hõlmab käesolev artikkel nii soojuse tarbimist, soojuse tootmis- ja jaotussüsteeme kui ka soojusenergia maksumusega seonduvat.

Soojusmajandust mõjutavad regulatsioonid

Soojuse tootmist ja tarbimist mõjutavad mitmed õigusaktid, mis reguleerivad Eesti energiamajandust.
Riikliku energiapoliitika elluviimise ja arendamisega tegeleb Eestis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Eesti energiasektori missiooniks on tagada pidev, tõhus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga energiavarustus ning säästlik energiakasutus.1

Praegu jõus olevad soojusmajandusega seotud eesmärgid on Eestis kehtestatud järgmistes dokumentides:

a) Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030;
b) Energiamajanduse arengukava aastani 2030.
 

Soojusmajandust reguleeritakse järgmiste seadustega:

a) Säästva arengu seadus;
b) Energiamajanduse korralduse seadus;
c) Elektrituruseadus;
d) Maagaasiseadus;
e) Kaugkütteseadus.

Soojuse tarbimine Eestis

Mõistega "soojuse tarbimine" kirjeldatakse enamasti energia kasutamist ruumi siseõhu, tööstusprotsessi vms jaoks vajaliku temperatuuri hoidmiseks või tõstmiseks. Kuivõrd soojus liigub kõrgema temperatuuriga keskkonnast madalama temperatuuriga keskkonda, on Eestis soojuse kasutamine enamasti vajalik ruumide kütmisel.

 

Soojuse tarbimine kütteks on seotud välisõhu temperatuuriga. Kuivõrd aastate lõikes on välisõhu temperatuurid erinevad, ei saa erinevatel aastatel tarbitud soojust omavahel otseselt võrrelda. Võrdlemist võimaldab tarbitud soojuse normaalaasta kraadpäevadega taandamine. 

Normaalaasta kraadpäevade alusel taandatud soojuse tarbimine Eestis20,21,22,23,24

Nimetatud tehet on täpsemalt kirjeldatud artiklis Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele.

Soojuse tootmine ja jaotamine

Mõiste "soojus" kirjeldab ülekantud energiat. Seega mõeldakse soojuse tootmise ja jaotamise all kütustes sisalduva energia muundamist ning selle ülekandeprotsessi tootmisseadmelt tarbijani. 

Soojuse tootmiseadmetest saab tootmisviisi eripärade järgi eristada:

a) katelseadmeid;
b) koostootmisjaamu;
c) muid soojuse muundamisseadmeid.

Soojuse jaotusviisi järgi saab eristada:

a) kaugkütet;
b) lokaalkütet;
c) kohtkütet.

Soojuse hind

Peaartikkel: Soojuse hind

Ülevaate soojuseenergia maksumusest mitmesuguste kütuste kasutamise korral annab joonis 6.

Joonis 6. Kütustest saadava soojusenergia arvutuslik maksumus 2007...201325,26,27,28

Joonise koostamisel on kasutatud kütuste alumisi kütteväärtuseid ning katelseadmete arvutuslikke kasutegureid. Joonisel kajastatud hind ei sisalda muuhulgas katelseadme amortisatsioonikulusid ning alginvesteeringu maksumust.

Soojusmajandus tulevikus

Soojusvarustus ja soojuse tarbimine

Peaartikkel: Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid
Seotud artiklid: Hoonete energiatõhusus; Hoonefondi ENMAK stsenaariumid; Kütuste ENMAK stsenaariumid; Kaugküte; Lokaalküte; Energiaühistud

Soojuse tootmine, jaotamine ning kasutamine tulevikus ( joonis 7) moodustub mitmete tegurite koosmõjul:

1) energiatõhusus hoonetes;
2) soojuse tootmise uuendamine sh
3) koostootmisseadmete lisandumine sõltuvalt soojuskoormusest (vt artikkel Koostootmine);
4) kaugküttesoojuse jaotamisel kasutatavate torustike renoveerimismahtude suurenemine ning soojusvõrkude arvu ning pikkuse vähenemine.
5) targa võrgu tekkimine ning energiaühistute loomine.

Mitmesuguste soojusmajanduse stsenaariumite rakendamise mõjusid kirjeldab joonis 11.
 

Joonis 7. Soojuse tootmine ning kasutamine - koondprognoos 29,30

Joonis 8. Energiasääst mitmesuguste meetmete tulemusena 31,32

Soojuse hinna prognoos

Peaartikkel: Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid
Seotud artikkel: Soojuse hind

Soojuse hinna prognoosi mitmesuguste soojusmajanduse stsenaariumite rakendumisel on kirjeldatud joonisel 9.

Joonis 9. Kaalutud keskmise soojuse hinna prognoos 33

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Ettekanne

Energiamajanduse väljakutsed ja lahendusteed

2014

Ettekanne

Arengusuundadest ehitussektoris

2014

Ettekanne

Tarbimise juhtimise võimalused Eestis

2014

Ettekanne

Energiaandmete jagamise platvormi "Estfeed"

2014

Ettekanne

nvesteeringute tulemuslikkus 2007-2013

2013

Teabematerjal

Kaugküte - mugav, tõhus ja soodne

2012

Uuring

Energiasäästlik käitumine elanikkonnas

2013

Uuring

Leibkondade energiatarbimise uuring

2013

Uuring

Heat Roadmap Europe 2050. Second Pre-Study for the EU27

2014

Ettekanne

The Role of District Heating in a Decarbonised European Energy System

2013

Uuring

Kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramine

2014

Ettekanne

Kaugküte vs lokaalküte. Reaalsed lahendused

2013

Ettekanne

Kaugküte vs lokaalküte

2006

Ettekanne

Kaug- ja lokaalkütte perspektiivid

2012

Uuring

Viiratsi soojamajanduse tulevikuperspektiivide analüüs

2009

Uuring

Eesti väikesoojatootjate ja energeetka arenguprioriteetide kaardistamine maapiirkondades

2011

Uuring

Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel

2013

Uuring

Eesti soojusmajanduse analüüs 2013

2013

Uuring

Kaugkütte energiasääst

2013

Uuring

Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused

2007

Ülevaade

Eesti energeetika arvudes 2007

2013

Ettekanne

Ventilatsioon ja soojuspumpade kasutamine kortermajadel ja ühiskondlikel hoonetel

2013

Ettekanne

Maakütte käsiraamatu tutvustus

2013

Ettekanne

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor

2013

Ettekanne

Rakvere Tark Maja - Eesti esimene liginullenergiahoone - kaugküte kombineerituna lokaalküttega

2013

Ettekanne

Teadmistepõhisest ehitusest

2014

Kokkuvõte

Eesti koostootmise tegevuskava. Kokkuvõte

2014

Kokkuvõte

Cogeneration Roadmp for Estonia. Summary

2014

Aruanne

Final Cogeneration Roadmap Estonia

2012

Magistritöö

Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks

2013

Aruanne

Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013

2014

Aruanne

Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine

2014

Aruanne

Väljavõte - gaasi varustuskindluse analüüs

2013

Aruanne

Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013

2014

Aruanne

Ekspertarvamus maagaasikoguste mõõtmise kohta

2015

Ettekanne

Energiamajanduse kavandamine ja toetused

2015

Ettekanne

Korterelamu rekonstrueerimistoetuse põhitingimused

2015

Ettekanne

Energiasäästu lahendustest korrusmajadele

2015

Ettekanne

ESCO - rahastuse võimalus läbi energiasäästu maksumuse

2015

Ettekanne

Energiatõhususe parendamine on majanduslikult otstarbekas ja kuluefektiivne. Näited Eesti praktikast

2015

Ettekanne

Hakkepuidu katlamajade investeeringud põlevkiviõli hinna languse taustal - kas ka soojuse hind langeb?

2015

Ettekanne

Sooja tootmine puidugraanulitega – mõistlik ja tänapäevane

2015

Ettekanne

Soojusmajanduse investeeringud CO2 müügist Austriale

2015

Ettekanne

Adven Eesti AS kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel

2015

Ettekanne

Kadrina Soojus AS kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel

2015

Ettekanne

2014-2020 toetused kohalikule energiamajandusele

2013

Aruanne

Energiasäästudirektiivi 2012 27 EL rakendamise võimaluste analüüs

2015

Aastaraamat

Eesti statistika aastaraamat 2015

2015

Eksperthinnang

Eksperthinnang soojuse tootmiseks vajaliku katlamaja soetusmaksumuse, soojuse tootmise ehk katlamaja kasuteguri ja katlamaja tehnilise eluea kohta

2015

Analüüs

Referentshinna rakendamise võimalused kaugküttesektoris

2014

Aruanne

Efektiivse kaugküttesüsteemi referentshinna arvutusmudeli auditeerimine

2012

Aruanne

Soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seotud põhivarade kasuliku (tehnilise) eluea määramine (hindamine)

Viited


 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020, 2009.↩︎
 2. Euroopa Liidu Teataja. Direktiiv 2009/28/EÜ (taastuvenergia direktiiv), 2009.↩︎
 3. Elering AS. Eesti elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnang. 2014.↩︎
 4. Artikkel. Soojusvarustus↩︎
 5. Erametsakeskus. Eesti katlamajade andmetabel. 31.03.2015↩︎
 6. Artikkel. Imporditavad vedelkütused↩︎
 7. Artikkel. Imporditavad gaaskütused↩︎
 8. Artikkel. Metsa energeetiline ressurss↩︎
 9. Erametsakeskus. Eesti katlamajade andmetabel. 31.03.2015↩︎
 10. Artikkel. Turba energeetiline ressurss↩︎
 11. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013.↩︎
 12. Vabariigi Valitsus. Konkurentsivõime kava "Eesti 2020", 2012.↩︎
 13. Statistikaamet. Elektrienergia bilanss, (08.10.2015).↩︎
 14. Statistikaamet. Soojuse bilanss(14.11.2015).↩︎
 15. Statistikaamet. Kütuste tarbimine majandusharu ja kütuse liigi järgi, (14.11.2015).↩︎
 16. Energiatarbimine.↩︎
 17. Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele.↩︎
 18. Statistikaamet. KE08: Ettevõttes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus kütuse/energia liigi järgi. (15.11.2015).↩︎
 19. Statistikaamet. KE34: Elektrienergia lõpptarbimise hind kodutarbijale. (15.11.2015).↩︎
 20. Statistikaamet. KE32: Maagaasi lõpptarbimise hind kodutarbijatele. (15.11.2015).↩︎
 21. Soojuse hind↩︎
 22. Vali, L. Aruanne energiamajanduse arengukava soojusmajanduse tegevuskava koostamisest. Eesti Arengufond, Tallinn 2014.↩︎
 23. Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid.↩︎
 24. Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid↩︎