Energiahinnad

Artikkel Energiahinnad kirjeldab nii elektri- kui ka soojusenergia maksumust tarbijale.

Taust

Artikli Energiahinnad alamartiklites kirjeldatakse energiahindadest elektri hind, maagaasi hinda ning ka soojuse hinda. Elektrienergia, soojuse ning maagaasi tarbimine aastatel 2004...2015 on toodud joonisel 1 .

Joonis 1. Energia tarbimine 2004...2014 1,2,3

Elektri hind lõpptarbijale

Elektrihinna puhul on oluliseks eristada elektriarvel kajastuvat hinda elektrienergia maksumusest. Elektritootja jaoks on olulisemaks elektrienergia ostu-müügihind, tarbija seisukohalt on olulisem elektri tarbimise eest makstav kogusumma, ehk hind, mis kajastub elektriarvel ( joonisel 2  on kujutatud elektri hinda lõpptarbijale Elektrilevi võrgupiirkonnas).

Elektrienergia hind kujuneb alates 01.01.2013 kõigi tarbijate jaoks vabaturul elektrienergia nõudluse ja pakkumise alusel Nord Pool Spot elektribörsil. Elektrienergia hind tarbijale kujuneb seejuures börsihinna ning elektrimüüja kasumimarginaali koosmõjus.

Joonis 2. Elektri hind lõpptarbijale Elektrilevi võrgupiirkonnas 2005...2015 4,5

Elektrienergia hind

Elektrienergia maksumus kirjeldab elektrienergia kui kauba maksumust lõbbtarbijale.

Kuni 01.04.2010 oli elektrienergia hind ( joonisel 3 ) kõikide tarbijate jaoks fikseeritud. Alates nimetatud kuupäevast toimus Eesti elektrituru osaline avanemine ning suurtarbijad said omale õiguse ning kohustuse valida endale elektrienergia müüja.

Alates 01.01.2013 alates ostavad kõik Eesti elektritarbijad elektrienergiat vabaturult.

Elektrienergia hinda mõjutavad mitmed tegurid:

 • tarbimismahud;
 • ülekandevõimsus ja selle olemasolu;
 • investeeringud uutesse tootmisvõimsustesse;
 • ilmastikuolud;
 • EL-i kliimapoliitika ja heitmekaubandus;
 • kütuste hinnad.

Joonis 3. Elektrienergia hind aastatel 2005...2015 6,7

Maagaasi hind

Maagaasi, nagu ka elektri hinna puhul on oluliseks eristada tarbijani jõudval arvel kajastuvat maksumust (tinglikult nimetatud ka lõpptarbimise maksumus) ning maagaasi kui kütuse maksumust.

Maagaasi hind lõpptarbijale kujuneb järgnevalt esitatud komponentide koosmõjul:

Maagaasi hind sõltub tarbimismahust, mistõttu kogub ja liigitab Statistikaamet (Statistikaamet kogub Eestis statistilisi andmeid maagaasi lõpptarbimise kohta kodu- ja vabatarbijatele) maagaasi lõpptarbimise hindu tarbimiskoguste järgi.

Joonisel 4  on esitatud maagaasi lõpptarbimise hinnad keskmise tarbimismahuga kodu- ja äritarbijatele.

Joonis 4. Maagaasi lõpptarbimise hind keskmise tarbimismahuga tarbijagruppidele 2007...2015 8,9

Soojuse hind

Soojuse hind kui termin kirjeldab soojuse ühikmaksumust, kas €/MWh või €/GJ. Soojuse hind kujuneb üldjuhul kütuste, tegevuskulude ning riigimaksude koosmõjul.

Soojusenergia hind kujuneb järgnevalt toodud komponentide koosmõjul:

Individuaalküttes kasutatakse soojuse tootmiseks nii taastuv- kui ka fossiilkütuseid. Ülevaate soojusenergia maksumusest mitmesuguste kütuste kasutamise kohta annab joonis 5 .

Kaugküttesoojuse hind

Kaugküttesoojuse müügihind kujuneb muutuv- ja püsikulude ning põhjendatud tulunormi koosmõjul (vt. joonis 6 ).

Alates 01.11.2010 peavad müüdava soojuse piirhinna Konkurentsiametiga kooskõlastama kõik soojusettevõtjad, kes:

Soojuse hinna kooskõlastamise põhimõtted tulenevad "Kaugkütteseadusest", mille kohaselt tuleb soojuse piirhind kujundada selliselt, et tagatud oleks:

Kaugküttevõrgude asukohad Eestis, lisaks hindadega on esitatud joonisel 7 .

Joonis 5. Kütustest saadava soojusenergia arvutuslik maksumus 2007...2014 10,11,12

Joonis 6. Näited soojuse hinna kujunemisest mitmesuguste müügimahtudega võrgupiirkondades13

Joonis 7. Kaugküttevõrgud Eestis

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Ettekanne

Elektri grupiostu head ja vead

2014

Raport

Subsidies and costs of EU energy. An interim report

2014

Raport

Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3

2014

Raport

Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5

2014

Ettekanne

Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut

2014

Ettekanne

Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis

2014

Ettekanne

Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele

2014

Ettekanne

Eesti põlevkivienergeetika tulevik

2014

Ettekanne

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030

2014

Lõpparuanne

Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine

2014

Ettekanne

Toru ja/või terminal

2013

Uuring

Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades

2013

Uuring

Eesti soojusmajanduse analüüs 2013

2013

Uuring

Kaugkütte energiasääst

2013

Uuring

Kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramine

2012

Magistritöö

Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks

2014

Uuring

Vana-Võidu kaugkütte audit-analüüs

2013

Teabematerjal

Kaugküte - mugav, tõhus ja soodne

2014

Ettekanne

Investeeringute tulemuslikkus 2007-2013

2014

Ettekanne

Kuidas kujuneb kaugküttesoojuse hind ja kas hinnakujunemise mehhanism on õiglane?

2014

Ettekanne

Elujõuline või hääbuv väikevõrk - Tabivere?

2013

Ettekanne

Kaugküte vs lokaalküte

2013

Ettekanne

Ventilatsioon ja soojuspumpade kasutamine kortermajadel ja ühiskondlikel hoonetel

2013

Ettekanne

Maakütte käsiraamatu tutvustus

2013

Ettekanne

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor

2013

Ettekanne

Rakvere Tark Maja - Eesti esimene liginullenergiahoone - kaugküte kombineerituna lokaalküttega

2013

Ettekanne

Teadmistepõhisest ehitusest

2008

Analüüs

Kuusalu valla Kuusalu aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise teostatavuse analüüs

2008

Uuring

Muhu valla Liiva kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise tasuvusuuring

2013

Aruanne

Konkurentsiameti aastaraamat 2013

2013

Aruanne

Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013

2014

Aruanne

Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine

2014

Aruanne

Väljavõte - gaasi varustuskindluse analüüs

2014

Aruanne

Ekspertarvamus maagaasikoguste mõõtmise kohta

2012

Aruanne

Rohetöökohtade potentsiaal Eestis

2015

Uuring

Current and Future Cost of Photovoltaics

Viited


 1. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE024&ti=ENERGIABILANSS+K%DCTUSE+V%D5I+ENERGIA+LIIGI+J%C4RGI%2C+TERAD%DEAULI&path=../Database/Majandus/02Energeetika/02Energia_tarbimine_ja_tootmine/01Aastastatistika/&lang=2 KE024: Energiabilanss kütuse või energia liigi järgi, TJ]. (15.11.2015).↩︎
 2. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE03&ti=ELEKTRIENERGIA+BILANSS&path=../Database/Majandus/02Energeetika/02Energia_tarbimine_ja_tootmine/01Aastastatistika/&lang=2 KE03: Elektrienergia bilanss]. (15.11.2015).↩︎
 3. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE04&ti=SOOJUSE+BILANSS&path=../Database/Majandus/02Energeetika/02Energia_tarbimine_ja_tootmine/01Aastastatistika/&lang=2 KE04: Soojuse bilanss]. (15.11.2015).↩︎
 4. Nord Pool Spot AS Elspot prices. (02.03.2015).↩︎
 5. Elektrilevi AS. Võrguteenuse hind. (15.07.2013).↩︎
 6. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE31&ti=MAAGAASI+L%D5PPTARBIMISE+HIND+%C4RITARBIJALE+TARBIMISKOGUSE+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/02Energeetika/04Energia_tehususe_naitajad/&lang=2 KE31: Maagaasi lõpptarbimise hind äritarbijale tarbimiskoguse järgi]. (26.11.2015).↩︎
 7. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE32&ti=MAAGAASI+L%D5PPTARBIMISE+HIND+KODUTARBIJALE+TARBIMISKOGUSE+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/02Energeetika/04Energia_tehususe_naitajad/&lang=2 KE32: Maagaasi lõpptarbimise hind kodutarbijale tarbimiskoguse järgi]. (26.11.2015).↩︎
 8. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE08&ti=ETTEV%D5TETES+TARBITUD+K%DCTUSE+JA+ENERGIA+KESKMINE+MAKSUMUS+K%DCTUSE%2FENERGIA+LIIGI+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/02Energeetika/02Energia_tarbimine_ja_tootmine/01Aastastatistika/&lang=2 KE08: Ettevõttes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus kütuse/energia liigi järgi]. (26.11.2015).↩︎
 9. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE34&ti=ELEKTRIENERGIA+L%D5PPTARBIMISE+HIND+KODUTARBIJALE+TARBIMISKOGUSE+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/02Energeetika/04Energia_tehususe_naitajad/&lang=2 KE34: Elektrienergia lõpptarbimise hind kodutarbijale]. (26.11.2015).↩︎
 10. Konkurentsiamet. Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades, 2013.↩︎