Energiakogukondade regulatsioon

Energiakogukonna tegevus reguleeritakse kahe seadusega (energiamajanduse korralduse seadus ja elektrituruseadus) tulenevalt vastavatest direktiividest: taastuvenergia kogukond taastuvenergia direktiivi nr 2018/2001, artikkel 22 alusel ja energiakogukond elektrienergia siseturu direktiiv 2019/944, artikkel 16 alusel. Taastuvenergia kogukonna ja energiakogukonna eesmärk pole kitsalt kasu teenimine, vaid pigem oma tarbeks energia tootmine, tarbimine, salvestamine ja müük.

Taastuvenergia kogukond

Energiakogukond

Üldeesmärk: taastuvenergia osakaalu suurendamine.

Üldeesmärk: tunnustamine elektrituru osalisena.

Seadusega luuakse soodustavad tingimused taastuvenergia tootmiseks.

Seadusega kindlustatakse võrdsed konkurentsitingimused.

Seadusega luuakse konkreetsed õigused ja kohustused sh tingimused liikmelisusele.

Seadusega luuakse konkreetsed õigused ja kohustused kuid liikmelistust ei piirata.

On geograafilise mõõtmega.

Geograafiline mõõde puudub.

Rahalise kasu teenimine ei tohi olla eesmärk omaette.

Rahalise kasu teenimine ei tohi olla eesmärk omaette.

Tabel 1.

Energiamajanduse korralduse seaduse muutadused seoses energiakogukondadega:

2. jagu

Oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbimine

§ 325. Oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbimise tugiraamistik

(1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium osaleb koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ühise oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbimise edendamise ja hõlbustamise tugiraamistiku loomises.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tugiraamistikus käsitletakse:

1) lõpptarbijate ja lõppkasutajate, sealhulgas energiaostuvõimetute isikute ja energiaostu riskirühma kuuluvate isikute juurdepääsu oma tarbeks toodetud taastuvenergiale;

2) projektide rahastamise põhjendamatuid takistusi turul ning meetmeid rahastamisele juurdepääsu hõlbustamiseks;

3) teisi oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbimise põhjendamatuid regulatiivseid takistusi, sealhulgas üürnike jaoks;

4) hoonete omanikele suunatud stiimuleid, et nad looksid oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbimise võimalusi, sealhulgas üürnike jaoks;

5) oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbijatele nende poolt võrku suunatud omatarbeks toodetud taastuvenergia jaoks ligipääsu andmist mittediskrimineerivatele asjakohastele toetuskavadele ja kõikidele elektrituru segmentidele;

6) oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbijate kohustust panustada elektrienergia võrku suunamisel piisavalt ja tasakaalustatult süsteemi üldkulude katmisesse.

§ 326. Taastuvenergiakogukond

(1) Tarbija osalemisele taastuvenergiakogukonnas ei tohi seada põhjendamatuid või diskrimineerivaid tingimusi.

(2) Taastuvenergiakogukond on juriidiline isik, keda kontrollivad füüsilisest isikust, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjast või kohaliku omavalitsuse üksusest aktsionärid, osanikud või liikmed, kelle elu- või asukoht on kõnealusele juriidilisele isikule kuuluvate ja tema välja töötatud taastuvenergiaprojektide lähedal ning kelle peamine eesmärk on rahalise kasumi asemel anda keskkonnaalast, majanduslikku või sotsiaalset kogukondlikku kasu oma aktsionäridele, osanikele või liikmetele või nendele piirkondadele, kus ta tegutseb.

(3) Taastuvenergiakogukonnas osaleva ettevõtja peamine äri- või kutsetegevus ei tohi olla taastuvenergiakogukonnas osalemine.

(4) Taastuvenergiakogukonnal on õigus:

1) taastuvenergiat toota, tarbida, salvestada ja müüa;

2) jagada kogukonna omandis olevate tootmisüksustega toodetud taastuvenergiat kogukonna sees, säilitades liikmete õigused ja kohustused tarbijatena;

3) pääseda kas otse või koondununa kõikidele sobivatele energiaturgudele.

(5) Taastuvenergiakogukonna energiamõõtepunktides mõõdetakse kasutatud energiat selleks ettenähtud kaugloetava mõõteseadmega.

Selgituseks:

Paragrahv 326 sätestab taastuvenergiakogukondade üldpõhimõtted ning neil lasuvad õigused ja kohustused. Näiteks on vajalik taastuvenergiakogukonna liikmete energia tarbimispunktides mõõta kasutatud energiat selleks ettenähtud kaugloetava mõõteseadmega. Kogukondade energiatarbe kohase info kättesaamine on oluline taastuvenergia summaarse lõpptarbimise statistiliseks ülevaateks. Ühtlasi sätestatakse, et taastuvenergiakogukonnas osaleva ettevõtja peamine äri- või kutsetegevus ei tohi olla taastuvenergiakogukonnas osalemine. Paragrahv on lisatud EnKSi õigusselguse huvides. Taastuvenergiakogukond võib tegutseda näiteks nii osaühingu, aktsiaseltsi kui ka mittetulundusühinguna. Lõpptarbijad, eelkõige kodutarbijad, omavad õigusi ja kohustusi vastavalt äriühingu põhikirjale, asutamislepingule jne. Tänane äriseadustik annab võimaluse alustada tegevust taastuvenergiakogukonnana st, et juba täna on vastav raamistik olemas, et luua taastuvenergiakogukondi, kuid õigusselguse huvides on see paragrahv EnKSi lisatud. Ühtlasi lisab antud säte seadusesse laiapõhjalise volitusnormi, mille alusel saab luua konkreetsema tugiraamistiku.

Elektrituruseaduse muudatused seoses energiakogukondadega:

Seadust täiendatakse §-ga 583 järgmises sõnastuses:

㤠583. Oma tarbeks taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia tarbijad

(1) Tarbija võib tarbida oma tarbeks taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat.

(2) Oma tarbeks toodetud taastuvelektrienergia tarbijal on õigus individuaalselt või energiavahendaja kaudu toota, salvestada ja müüa taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat.

(3) Oma tarbeks toodetud taastuvelektrienergia tarbija tootmisseadme omanik võib olla kolmas isik või selle paigaldustöid ja käitamist, sealhulgas mõõtmisi ja hooldust võib hallata kolmas isik. Selline kolmas isik ei ole oma tarbeks toodetud taastuvelektrienergia tarbijaks.“

Selgitus:

 Paragrahv 583

Seadust täiendatakse uue paragrahviga 583, millega sätestatakse oma tarbeks toodetud taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia tarbijate õigused.

Lõige 1 sätestab tarbijate õiguse hakata oma tarbeks toodetud taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia tarbijateks. Näiteks kui kodumajapidamises toodetakse päikesepaneelidega elektrienergiat, siis tarbija võib piiranguteta selle elektrienergia oma tarbeks kodumajapidamises ära kasutada.

Lõige 2 määratleb ära oma tarbeks toodetud taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia tarbijate õiguse individuaalselt või energiavahendaja kaudu ühiselt toota, salvestada ja müüa taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat.

Lõige 3 sätestab, et oma tarbeks taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia tootmisseadme omanik ei pea olema tarbija ise ning tarbijal ei ole ka kohustust teostada käitise paigaldustöid, käitamist, mõõtmisi, hooldust jmt. Selliste tegevuste jaoks võib tarbija kasutada vastava eriala pädevusega isiku teenuseid.