Kütuste tootmine ja väärindamine

Artikkel Kütuste tootmine ja väärindamine täiendab artiklit Energiatehnoloogiad ning kirjeldab Eestis teadatuntumaid tehnoloogiaid kütuste tootmiseks ning väärindamiseks.

Kütuste tootmine ning väärindamine

Termokeemiline muundamine

Termokeemiline muundamine on üks kütuste tootmise viise, mille käigus tahked kütused (ka biokütused) muudetakse teisesteks tahketeks, vedelateks ja gaasilisteks energiakandjateks, kasutades seejuures esmalt soojust.

Keemiatehnoloogias on termokeemiline muundamine (termochemical conversion) mingi toorme kõrgtemperatuurne töötlemine, mille käigus tahked või vedelad ained ( kütused) muundatakse väärtuslikeks tahketeks, vedelateks või gaasilisteks produktideks. Termokeemiline muundamine tähendab aine molekuli lagunemist kõrge temperatuuri toimel - keemiliste sidemete katkemine, termolüüs. Termokeemiline muundamine tähendab valdavalt orgaaniliste kõrgmolekulaarsete ainete (looduslikud tahked kütused, nafta, energiataimed, mitmesugused orgaanilised jäätmed jm) lagundamist tahke-, vedel- ja gaaskütusteks

Tehnoloogias kasutatavad termokeemilised muundamisprotsessid on järgmised:

1) ''' gaasistamine;
2) pürolüüs;
3) ''' söestamine;
4) röstimine - söestamise erijuhtum.

Anaeroobne kääritamine

Anaeroobseks kääritamiseks või ka teisisõnu anaeroobseks lagunemiseks nimetatakse orgaanilise aine lagunemist bakterite toimel hapnikuta keskkonnas. Hapniku puudumisel tekib orgaanilisest ainest gaaside segu, ehk ka biogaas. Selline looduses laialt levinud protsess toimub ka näiteks soode ja järvede põhjas, lägahoidlas ja mäletsejate vatsas. Siinjuures muutub orgaaniline aine peaaegu täielikult biogaasiks ja tekib ainult väike osa uut biomassi ja soojust.

Tekkinud gaasisegu koostisest on ca. 70% metaani (CH4) ning umbes 30% süsihappegaasi (CO2). Vähesel määral on selles gaasisegus ka vesinikku, väävelvesinikku, ammoniaaki ja teisi gaase.

Anaeroobne kääritamine kirjeldab biogaasi tootmisprotsessi.

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Uuring

Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring

2013

Ettekanne

Energiatehnoloogiate tulevikust

2014

Lõputöö

Biokütuse torrefitseerimine

2013

Aruanne

Eesti Põlevkiviõli tootmise parim võimalik tehnika

2013

Väljaanne

Eesti põlevloodusvarad ja -jäätmed

2011

Aruanne

Eesti biogaasisektori ülevaade hetkeseis ja arenguvajadused

2011

Aruanne

Biokütuste termokeemiline töötlus. ORC põhinev soojuse ja elektri koostootmine

2011

Ettekanne

Biomassi termokeemiline töötlemine - pürolüüs

2014

Väljaanne

Energeetika

2013

Ettekanne

Pilliroo energeetilise kasutamise tehnoloogiad ja seadmed

2012

Ettekanne

Biokütused ja nende kasutamine väikekütteseadmetes I

2012

Ettekanne

Biokütused ja nende kasutamine väikekütteseadmetes II

2013

Lõpparuanne

Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis

2012

Aruanne

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukav 2016-2030. Andmete analüüs

2014

Ettekanne

Ökoloogilisemast turbakasutuse võimalusest Eestis

2009

Käsiraamat

Biogaasi tootmine ja kasutamine

2014

Vaheraport

Eesti biometaani programm - maakasutus

2012

Ettekanne

Biogaasijaamade ohutus

2010

Ülevaade

Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010

2008

Ülevaade

Ülevaade Eesti bioenergia turust 2007. aastal

2011

Ülevaade

Eesti bioenergia turust 2010. aastal

2007

Ülevaade

Ülevaade Eesti bioenergia turust 2006. aastal

2011

Uuring

Biogaasitehase rajamine Tartu linnaliinitranspordi kütuse tootmiseks

2012

Uuring

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal

2007

Ettekanne

Biogaas - tootmise ja kasutamise võimalused

2010

Ettekanne

Biogaasi ressurss ja tootmine Eestis

2010

Aruanne

Olemasolev olukord biogaasi tootmises

2012

Uuring

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal

2009

Ettekanne

Ülevaade Eesti biogaasi potentsiaalist

2013

Ettekanne

Biometaani olulisus riigi seisukohalt

2013

Uuring

Biometaani avalike hüvede rakendusuuring

2011

Aruanne

Särevere Biogaasi Energiaühistu (SäBE) loomise eelteostatavuse uuringu aruanne

2009

Aruanne

Olemasolev olukord biogaasi tootmises. Eesti aruanne

2014

Uuring

Eesti tingimustesse sobivate biogaasi metaaniks puhastamise tehnoloogiate rakendatavus

2012

Aruanne

Metaankütuste kasutamine Eesti transpordis

2007

Ettekanne

Eesti energiatehnoloogiate arendusstrateegia eeluuring

2007

Aruanne

Energiatoodete maksustamise uuring

2014

Aastaraamat

Taastuvenergia aastaraamat 2014