Elektrisüsteem

Antud artikkel annab lühiülevaate elektrisüsteemi osadest ning nende ülesannetest elektrisüsteemi toimimisel. Elektrisüsteem on elektrijaamade, elektrivõrkude ja elektritarbijate ühendus.1. Elektrisüsteemi peamine eesmärk on varustada elektritarbijaid elektriga. Elektritarbijate poolt tarbitav elekter toodetakse elektrijaamades ning elektri toimetamine elektrijaamadest tarbijateni toimub läbi elektrivõrgu.

Elektrisüsteemi põhimõttelist skeemi võib jälgida joonisel 1.

Joonis 1. Elektrisüsteemi põhimõtteline skeem 2

500px

Peaartikkel: Elektrimajandus;
Seotud artiklid: Elektriturg, Elektrivõrk, Elektri tarbimine, Elektri tootmine; Elektrikvaliteet

Elektri tootmine

Seotud artiklid: Elektri tootmine

Elektri tootmine toimub elektrijaamades. Kuna elektri salvestamine on küllalt kallis ja seda hetkel kasutusel ei ole, peab elektrisüsteemis elektri tootmine ja tarbimine olema alati tasakaalus. Elektri tootmise ja tarbimise kogused igaks tunniks leitakse elektriturul, reaalajas vastutab tootmise ja tarbimise võrdsuse eest süsteemihaldur.

Elektrivõrk

Seotud artiklid: Elektrivõrk

Elektrivõrgu ülesanne elektrivõrgus on elektri ülekanne ning jaotamine. Kuna tihti on majanduslikult otstarbekas ehitada elektrijaamad asukohta, kus on parem ligipääs kütusele, tuleb sageli elektrienergiat tarbijateni viimiseks transportida suurte vahemaade taha. Elektrivõrgu osa milles elektrienergia kulgeb suurte vahemaade taha nimetatakse põhivõrguks. Elektrivõrgu osa, mis tegeleb elektrienergia jaotamisega kõigile väiketarbijatele, nimetatakse jaotusvõrguks.

Läänemere plaanitav energiavõrk aitab panustada varustuskindlusesse kliimaneutraalsel moel.


Pea 200 maailma riiki, sh Euroopa Liit (EL), on liitunud Pariisi kokkuleppega, mis seab eesmärgiks kliima soojenemise pidurdamise. EL on Euroopa rohelise kokkuleppe raames võtnud endale ka eraldi ambitsioonika kohustuse saavutada aastaks 2050 liiduülene kliimaneutraalsus. Võtmefaktoriks nende eesmärkide saavutamisel on üleminek jätkusuutlikule energiasüsteemile, milles taastuvenergia mängib võtmerolli.
Taastuvenergia tuleviku vaates on suurima potentsiaaliga meretuuleenergia, kuna just meretuule toel tehtav energiapööre oleks tarbijale kõige odavam. Läänemerel on tänu mitmetele soodsatele eeltingimustele meretuuleparkide arengu vallas suur potentsiaal – madalad veed, tugevad tuuled ja lühikesed vahemaad kallasteni. Selle potentsiaali kasutamiseks on otstarbekas luua Läänemere-äärseid riike ning meres paiknevaid ja rajatavaid tuuleparke ühendav mere-energiavõrgustik. See annaks võimaluse panustada kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamisse, turgude senisest suuremasse integreerimisse ja tagada nii riikide kui ka regiooni kui terviku varustuskindlus.1
 

Elektritarbimine

Seotud artiklid: Elektri tarbimine

Tarbijate varustamine elektrienergiaga on elektrisüsteemi põhiülesanne. Tarbijatel peab olema igal ajalhetkel võimalik tarbida neile sobiv kogus elektrienergiat. Olenevalt tarbija tarbimisvõimsusest võib ta olla ühendatud elektrisüsteemi nii jaotusvõrgu kaudu kui ka otse põhivõrguga.

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Ettekanne

Tarbimise juhtimise võimalused Eestis

2014

Ettekanne

Energiaandmete jagamise platvormi "Estfeed"

2014

Ettekanne

Miks vajame tarkvõrgu rakenduskava

2014

Ettekanne

How to operate virtual power plant

2014

Ettekanne

New forms of Flexibility in Markets

2014

Teabematerjal

Elering: Elektrisüsteemi 2013. aasta kokkuvõte

2014

Teabematerjal

Elektrituru käsiraamat

2012

Uuring

Mittetavapärased mõõtemuundurid (NCIT) ning tehnilised tingimused nende rakendamiseks Eesti elektrivõrguettevõtetes

2013

Uuring

Õhuliinidele langenud puudest põhjustatud lühisvoolud, lühisvooludest tingitud ohud ja ohtude vähendamise võimaluste analüüs Elering AS 110 kV elektrivõrgus

2013

Uuring

Market based analysis of interconnections between Nordic, Baltic and Poland areas in 2025

2014

Uuring

Eesti elektrisusteemi laiseresusteemi arendamine ja analüüs (WAMPAC)

2013

Uuring

Elektertransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele

2013

Ettekanne

Võrguga liitumise tingimused väiketootmisseadmetele

2013

Ettekanne

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor

2012

Aruanne

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2012

2013

Aruanne

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2013

2014

Aruanne

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2014

2015

Aruanne

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2015

2011

Aruanne

Tootmispiisavuse aruanne 2011

2012

Aruanne

Tootmispiisavuse aruanne 2012

2013

Aruanne

Tootmispiisavuse aruanne 2013

2012

Aruanne

Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2012

2013

Aruanne

Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013

2013

Aruanne

Elektertransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele

-

Arengukava

Energiamajanduse arengukava aastani 2020

-

Arengukava

Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018

2010

Tegevuskava

Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020

-

Kokkuvõte

Elektrisüsteemi kuukokkuvõtted

2014

Uuring

Tarbimise juhtimine. Suurtarbijate koormusgraafikute salvestamine ning analüüs tarbimise juhtimise rakendamise võimaluste tuvastamiseks

2014

Raport

Subsidies and costs of EU energy. An interim report

2014

Raport

Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3

2014

Raport

Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5

2014

Ettekanne

Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut

2014

Ettekanne

Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis

2014

Ettekanne

Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele

2014

Ettekanne

Eesti põlevkivienergeetika tulevik

2014

Ettekanne

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030

2014

Aruanne

Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine

2014

Aruanne

Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise metoodika analüüs

2014

Aruanne

Tootmispiisavuse aruanne 2014

2015

Uuring

Tarbimise juhtimine elektrisüsteemi paindlikkuse tagajana

2003

Uuring

Study of the Cost Breakdown for the services provided by Eesti Energia AS Transmission division to Televõrgud AS

2015

Aruanne

Konkurentsiameti hinnang (Hinnang) Eesti ja Soome vaheliste alalisvooluühenduste EstLink 1 ja EstLink 2 katkestuste osas

RSS uudisvoog

 

 

Viited


  1. Meldorf, Tammoja, Treufeldt, Kilter. Jaotusvõrgud, TTÜ kirjastus, 2007 [lk 11]↩︎
  2. Elering. Elektrisüsteem, 26.02.2014.↩︎