ENMAK 2030. Transpordi stsenaariumid

Artikkel Transpordi ENMAK stsenaariumid kirjeldab Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava väljatöötamise raames koostatud transpordi arengustsenaariumite lähteeldusi ning tulemusi ( joonis 1 ). Alljärgnevalt on toodud kokkuvõte stsenaariumitele spetsiifilistest algeeldustest. Täpsemalt on stsenaariumite algeeldustest ning arvutustulemustest võimalik lugeda ENMAK 2030 transpordivaldkonna stsenaariumite aruandest.

Joonis 1. Energia kasutamine transpordisektoris - 20305,6,7

Üldeeldused

Transpordisektori energiakasutuse stsenaariumite koostamisel lähtuti lisaks joonisel 2  ning joonisel 3  ja joonisel 4 esitatust järgnevatest üldistest eeldustest:

1. Viimase 15 aasta jooksul on transpordisektoris energia ja kütuste tarbimine suurenenud üle 33 %-i.
2. Eesti rahvaarv aastal 2030 on 1 279 865 elanikku.
3. Kütuste tarbimine transpordis oleneb peamiselt liikumisviisist ja kaubaveo liigist, transpordinõudlusest, asustusstruktuurist, sõidukite energiatarbest ning kasutatavatest energiaallikatest.
4. Maanteetranspordis on ligi 60% energia tarbimisest põhjustatud sõiduautokasutusest.
5. Transpordi energiatarbimist mõjutavad tegurid saab jaotada nelja rühma joonis 5 :
 
a) sõidukite tehnoloogia;
b) liikumisviis;
c) sõidukite ja infrastruktuuri kasutusviis;
d) asustusstruktuur'''.1

Joonis 2. Energia kasutamine transpordisektoris - 201089, 10,11,12

Joonis 3. Stsenaariumite koostamisel kasutatud kütuste hinnaprognoosid13,14,15

Joonis 4. Stsenaariumite koostamisel kasutatud aktsiisimäärade hinnaprognoosid16,17,18

Joonis 5. Transpordisektorit mõjutavad tegurid 1920 

Tegurd

Transpordi stsenaariumid

Transpordivaldkonnas koostati arvutused kolmele stsenaariumile:

a) mittesekkuv;
b) vähesekkuv;
c) teadmistepõhine (EE).

Mittesekkuv

Parameeter

Meetmed / tegevused

Transpordi energiatõhusus

 • Eraldi eesmärke ei seata

KHG heide

 • Eraldi mõõdetavaid eesmärke ei seata

Taastuvenergia osakaal

 • 10 % aastaks 2020

Kütuste CO2 jalajälg

 • Eesmärgid puuduvad

Sõiduautode energiatõhusus

 • Eesmärgid puuduvad

Ühistransport

 • Eesmärgiks ühistranspordi kasutuse languse vähendamine

Kergliiklus

 • Eesmärgid puuduvad

Vähesekkuv

Parameeter

Meetmed / tegevused

Transpordi energiatõhusus

 • Energiasäästliku ühistranspordi eelisarendamine
 • Ebaökonoomsete sõiduautode ja veokite tagasihoidlik maksustamine – sellest tulenevalt tõhusama logistika taotlemine
 • Hangete kaudu energiasäästlike sõidukite eelistamine

KHG heide

 • 2020 - maksimaalselt 11 % KHG-heitme kasvu võrreldes 2005. aasta tasemega
 • 2030 - KHG heide transpordisektoris sama, mis 2011. aastal

Taastuvenergia osakaal

 • 15 % aastaks 2030

Kütuste CO2 jalajälg

Sõiduautode energiatõhusus

 • Uute autode kütusekulu vähemalt EL-i keskmine

Ühistransport

 • 2030. aastaks püütakse oluline osa transpordinõudluse kasvust katta reisirongiliikluse arendamisega
 • 2030. aastal on rongidega ~ 3 korda rohkem reisijakäivet kui 2012. aastal

Kergliiklus

 • Praeguse osakaalu hoidmine ja tagasihoidlik kasv

Teadmistepõhine (EE)

Parameeter

Meetmed / tegevused

Transpordi energiatõhusus

 • Vähemalt 15 % sõidukipargi energiatõhususe paranemine
 • Reisijate- ja kaubaveo energiamahukuse vähendamine:
 
 
a) transpordi tõhusama maksustamine,
b) sõidukite optimaalne täituvus,
c) logistika arendamine,
d) energiatõhusad sõidukid.

KHG heide

 • 2020 - 10 %-line KHG heitme vähenemine
 • 2030 - 30 %-line KHG heitme vähenemine
 • 2050 - 65...80 %-line KHG heitme vähenemine

Taastuvenergia osakaal

 • 25 % aastaks 2030

Kütuste CO2 jalajälg

Sõiduautode energiatõhusus

 • Transpordi maksupoliitika kaudu ökonoomsete autode soodustamine
 • Uute autode kütusekulu parem kui EL-i keskmine

Ühistransport

 • Ühistranspordi osakaalu kasv 35 %-ni motoriseeritud liikumisest
 • Linnadevahelises liikluses rongiliikluse kasv 20...30 aastaga ~5 korda.

Kergliiklus

 • Lühikesed linnasõidud enamuses jalgsi-rattaga + hästi kombineeritud ühistranspordiga
 • Kergliiklust soodustav avalik ruum ja liikluskorraldus linnades

Meetmed ja tegevused

Alljärgnevalt on kirjeldatud Transpordistsenaariumitega seonduvad meetmed ja tegevused. Lähemalt erinevate meetmete ja nende energiasäästupotentsiaali kohta leiate ENMAK taustauuringust "Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring".

Tegevustega tutvumiseks ja nende kommenteerimiseks klõpsake vastava meetme lingil.

3.1. Motoriseeritud individuaaltranspordi nõudluse vähendamine sh
 
3.1.1. Kilomeetripõhised teekasutustasud
3.1.2. Kütuseaktsiisi tõstmine ja maksustamispõhimõtete muutmine
3.1.3. Linnade parkimispoliitika uuendamine autokasutuse reguleerimiseks
3.1.4. Tallinna ummikumaksu rakendamine
3.1.5. Ühistranspordi osakaalu suurendamine
3.1.6. Kergliikluse arendamine linnades
3.1.7. Maakasutuse suunamine valglinnastumise ja autost sõltuvuse vähendamiseks
3.1.8. Linnatänavate ümberkorraldamine ühistranspordi ja kergliikluse edendamiseks
3.1.9. Linnade ja ettevõtete liikuvuskorralduse arendamine
3.1.10. Kaugtöötamise edendamine
3.1.11. Autode kooskasutuse ja lühirendi arendamine
3.2. Tõhus sõidukipark sh
 
3.2.1. Energiasäästlike autode soodustused
3.2.2. Energiaklassipõhine sõiduauto registreerimis- ja aastamaks
3.2.3. Raudtee elektrifitseerimine
3.2.4. Raudtee infrastruktuuri arendamine, Rail Baltic
3.2.5. Kütusesäästliku ühistranspordiveeremi soetamine
3.2.6. Kütusesäästlikud raskeveokid
3.2.7. Kütusesäästlikud vedurid
3.2.8. Säästva sõidustiili rakendamine

Stsenaariumite tulemused

Transpordi ning transpordikütuste kasutamise muutus

Stsenaariumite rakendusmise tulemusena toimuvad eeldatavad muutused transpordivahendite ning -kütuste kasutamises on toodud tabelis 1  ning joonisel 6 .

Tabel 1. Stsenaariumite valdkonnaspetsiifilised eeldused21,22,23

Joonis 6. Energiatarbimine transpordisektoris - koondprognoos24,25,26

Muutused energiatõhususes

Stsenaariumite energiatõhususe näitajad on toodud tabelis 2 .

Tabel 2. Stsenaariumite energiatõhususe näitajad27,28,29

Maksumuse hinnang

Stsenaariumite maksumus aastatel 2015...2030 ( tabel 3 ) koosneb põhiliselt otsekuludest taristule, kütustele ning ühistranspordi toetustele.

Tabel 3. Stsenaariumite maksumuse prognoos30,31,32

Välismõjud

Transpordi stsenaariumite koostamisel kvantifitseeriti järgmised välismõjud:

a) aktsiisitulu kütustelt;
b) tulu muudest transpordimaksudest;
c) sõiduautode ostmine;
d) sõiduautode hooldus;
e) kergliikluse tervisemõju.2

Stsenaariumite välismõjude hinnang on nähtav tabelist 4 .

Tabel 4. Stsenaariumite maksumuse prognoos33,34,35

Hinnang majandusmõjule

Hinnangut majandusmõjule kirjeldab tabel 5 . Stsenaariumite mõju lühikirjeldus on nähtav alljärgnevalt3, 4:

1. Väliskaubanduse positiivne mõju tuleneb peamiselt kütuste impordi vähenemisest.
2. Kütuste tarbimise vähenemine mõjutab vähe kodumaist tootmist/majandust (SKP-d), küll aga vähendab olulisel määral maksutulusid.
3. Investeeringute ja teehoolduse mahtude vähenemine mõjutab eelkõige ehitussektorit ja seeläbi SKP-d.
4. Tootmistegevusele transpordimeetmed olulist mõju ei avalda, mõju majandusele tuleb läbi impordi vähenemise ja vabanenud vahendite suunamise sisemajandusse (ostujõu kasv).
5. Mõju valitsussektori tuludele: vähenevad aktsiisitulud ja käibemaks ning kasvab dotatsioon, selle kompenseerivad auto/tee/ummiku jm maksud;
6. Transpordi valdkonna meetmetel on oluline positiivne mõju ressursikasutusele (fossiilsed kütused, primaarenergia tarbimine) ja keskkonnale (CO2);

Täpsemad stsenaariumite majandusmõju lähteandmed ning tulemused on nähtavad ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüsi arvutusmudelist. Mudeli seletuskiri on leitav siit.

Tabel 5. Stsenaariumite majandusmõju hinnang - transpordistsenaariumid 2015-203036, 37,38,39

Stsenariumite ettekanded

Kuupäev

Ettekande nimi ja esitaja

Ettekande esitamise koht

03.2014

Jüssi, M. ENMAK 2030+ transpordi stsenaariumid

ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud

03.2014

Grünvald, O. ENMAK 2030 majandusmõjude analüüs

ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud

25.10.2013

Jüssi, M., Transpordi energiasäästupotentsiaal-uuringu peamised tulemused, Säästva Eesti Instituut

MKM-i Energeetikanõukogu

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2007

Ülevaade

Environmentally Friendly Vehicles, Experiences and Definitions

2012

Uuring

Läänemere piirkonna transpordi juhtumiuuringu analüüs

2011

Uuring

Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest

2010

Ettekanne

Säästva transpordi raporti poliitikasoovitused

2012

Ülevaade

Ülevaade ENMAK transpordi energiasäästu töörühmale SEI varasemates uuringutes kasutatud transpordipoliitika meetmete mõju ja kuluefektiivsuse hinnangutest

2014

Uuring

Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring

2010

Uuring

Säästva transpordi raport

2012

Uuring

Tallinna Autobussikoondise linnaliinibusside alternatiivkütuste kasutuselevõtu asjaolude selgitamine

2011

Uuring

Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas

2013

Uuring

Elektertransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele

Viited


 1. Jüssi, M.; Rannala, M. ENMAK 2030+. Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid, Tallinn 2014↩︎
 2. Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs, Tallinn 2014.↩︎
 3. Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs. Arvutusmudel, Tallinn 2014.↩︎
 4. ENMAK 2030. Transpordi stsenaariumite tulemused. 03.09.2014↩︎
 5. ENMAK 2030. Transpordi stsenaariumid. Õhusaaste. 04.09.2014↩︎
 6. European Commission Directorate-General for Mobility and Transport. EU transport in figures, statistical pocketbook 2012, (14.10.2013).↩︎
 7. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE061&ti=K%DCTUSE+TARBIMINE+MAJANDUSHARU+JA+K%DCTUSE+LIIGI+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/02Energeetika/02Energia_tarbimine_ja_tootmine/01Aastastatistika/&lang=2 KE061: Kütuste tarbimine majandusharu ja kütuse liigi järgi], (14.11.2013).↩︎
 8. Energiatarbimine transpordisektoris↩︎
 9. Rahvusvaheline Energiaagentuur. World Energy Outlook. 02.12.2013.↩︎
 10. Jüssi, M., Poltimäe, H., Luts, H., Metspalu, P., Antov, D., Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses, Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring, SEI-Tallinn, Hendrikson ja Ko, TTÜ, Tartu 2013↩︎
 11. ENMAK 2030+ tarbimise töögrupp,(22.10.2013)↩︎