Regulatsioonid

Peaartikkel Regulatsioonid kirjeldab energiaressursse, kütuseid, elektrimajandust ning soojusmajandust reguleerivaid aspekte, milledeks käesoleval juhtudel on Eesti Vabariigi seadused ning määrused, Euroopa Liidu direktiivid, seadused ning määrused ning samuti ka erinevad arengudokumendid (arengukavad). Täpsemalt ning lahtikirjutatult on regulatiivsed aspektid kajastatud vastavates alamartiklites.

Energiaressursside regulatiivne keskkond

Käesolevalt on lühidalt toodud kokkuvõte tähtsamatest Eestis leiduvatest ressurssidest, milledeks on põlevkivi, turvas ning mets.

Põlevkivi

Eesti seadused ning määrused

Põlevkivisektorit Eestis reguleerivad seadused ja määrused on toodud järgneva loeteluna:

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Põlevkivisektorit reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevad loetelus:

Arengukavad

Põlevkivisektorit puudutavad arengukavad on toodud järgnevas loetelus:

Turvas

Eesti seadused ning määrused

Eesti turbasektorit ning maavara kasutamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja määrused on toodud järgnevas loetelus:

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Euroopa Liidu seadused ning määrused, mis reguleerivad turba kasutamist on toodud järgneva loeteluna:

 • Märgalade kaitse konventsioon (Ramsari konventsioon) - Ramsari konventsiooni näol on tegu rahvusvahelise lepinguga, mille eesmärgiks on märgalade säilitamine ja nende jätkusuutlik kasutamine. Lepinguga tunnistatakse märgalade ökoloogilist tähtsust ja püütakse piirata nende kadu.

Arengukavad

Arengukavad, mis on seotud turbaressursi reguleerimisega, on toodud järgnevalt:

 • Keskkonnaministeeriumi arengukava aastateks 2011-2014 on Keskkonnaministeeriumi strateegiline tegevusplaan. Muuhulgas seatakse eesmärgiks korrastada 3% mahajäetud korrastamist vajavatest turbaaladest.

Mets

Eesti seadused ning määrused

Eestis metsandust reguleerivad seadused ning määrused on toodud järgnevalt loeteluna:

 • Metsaseadus - seab metsa haldamise üldreeglid, riigi ülesanded metsanduse reguleerimiseks ning samuti on Metsaseaduse järgi ette nähtud Eesti Metsanduse Arengukava koostamine iga kümne aasta tagant. Metsaseadus sätestab ka riigile kuuluvas metsas uuendusraie jaoks vajaliku kasutusõiguse hinna kriteeriumid;
 • Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord - käsitleb riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müüki ning kehtestab metsamaterjali hinna määramise kriteeriumid;
 • Keskkonnatasude seadus - näeb ette, et õiguse eest teha uuendusraiet riigile kuuluvas metsas, on vajalik maksta loodusvara kasutusõiguse tasu. Vastava loodusvara kasutusõiguse tasu suurus määratletakse Metsaseaduses sätestatud viisil.

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Metsandust reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja nõmäärused on toodud järgnevalt:

 • Euroopa Liidu direktiiv 28/2009 - sätestab Euroopa Liidu kliimapoliitika "20/20/20" eesmärgid kõikidele liikmesriikidele, mis on omakorda võetud eesmärkideks paljudes arengukavades. Eesti eesmärgiks on tõsta taastuvate energiallikate osakaalu kogu energiatarbimisest 25%-ni.

Arengukavad

Metsandust puudutavad arengukavad on toodud järgnevalt:

Kütuste regulatiivne keskkond

Artikkel Kütuste regulatiivne keskkond käsitleb kütustega, kütuste tootmise, tarbimise ning transiidiga seonduvaid regulatiivseid aspekte. Kütuste aktsiisimäärad on esitatud joonisel 1

Joonis 1. Kütuste aktsiisimäärad 2005-2018 a.1

Vedelkütused

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Eesti Vabariigi seadused ning määrused kütuste regulatiivse keskkonna kohta on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevalt:

 • Euroopa Liidu direktiiv 119/2009 - Euroopa Liidu Nõukogu poolt välja antud direktiiv, mis kohustab liikmesriike looma ning haldama vastavalt oma siseriiklikule tarbimisele toornafta ja naftatoodete varusid. Antud direktiiv on aluseks Vedelkütusevaru seadusele.

Arengukavad

Kütuste regulatiivse olukorra kohta koostatud aruanded on esitatud järgnevalt:

Maagaas

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused on kajastatud järgnevalt:

Arengukavad

Koostatud arengukavad on toodud järgnevalt:

Biokütused

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Biokütuste keskkonda reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu erinevad direktiivid ning määrused on esitatud järgnevalt:

Arengudokumendid

Dokumendid on esitatud järgnevalt:

Elektrimajanduse regulatiivne keskkond

Eesti Vabariigi seadused

Elektrimajandus on Eestis reguleeritud põhiliselt viie seadusega, mis on toodud järgnevalt:

Joonis 2. Elektrienergiale sätestatud aktsiisimäärad 2005-2018 a.

Eesti Vabariigi määrused

Elektrimajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused elektrimajanduse regulatiivse korralduse kohta on toodud järgnevalt:

Arengukavad

Erinevad koostatud arengukavad on esitatud:

 • Eesti pikaajaline energiamajanduse arengukava 2030+ - uus arengukava omab võrreldes eelnevate energiamajanduse arengukavadega palju laiemapõhjalist tegevuskava, ühendades endas Elektrimajanduse arengukava, Biomassi ja bioenergia kasutamise arengukava ja Eesti eluasemevaldkonna arengukava ning seab lähtepositsiooni taastuvenergia tegevuskava, energiasäästu tegevuskava ja hoonete renoveerimise kava koostamisele;
 • Elektrimajanduse arengukava 2018 - iga viie aasta tagant koostatav dokument, milles hinnatakse elektri tootmise ja tarbimise eeldatavaid mahte kümne aasta perspektiivis ning muid elektrimajandusega seonduvaid aspekte viie aasta perspektiivis;
 • Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 - Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 kinnitab Euroopa Liidu direktiivi 28/2009 eesmärki suurendada taastuvenergiaallikate osakaalu energia summaarses lõpptarbimises Eestis 25% tasemele aastaks 2020;
 • Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 - sätestab riigi tähtsaimad eesmärgid keskkonnasäästmise valdkonnas;
 • Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 - sätestab põhilised energiamajanduse arengusuunad Eestis. Prioriteetideks on elanikkonnale pideva energiavarustuse tagamine, Eesti energiaavarustuse ning -tarbimise säästlikumaks muutmine ning tarbijatele põhjendatud hinnaga energiavarustuse tagamine;
 • Energia 2020. Säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia (Energy 2020) - 10. novembril 2010. aastal välja antud Euroopa Liidu dokument, mis sätestab peamised Euroopa Liidu eesmärgid energiasektoris, "20/20/20";
 • Euroopa Energiapoliitika - arengudokument, mis käsitleb Euroopa Liidu eesmärke, et tagada jätkusuutlik, varustuskindel ning konkurentsivõimeline energia;
 • Euroopa Liidu Taastuvenergia tegevuskava - 10. jaanuaril 2007. aastal ning sätestab Euroopa Liidu jaoks peamised taastuvenergia eesmärgid aastani 2020;
 • Energia tegevuskava aastani 2050 (Energy roadmap 2050) - 15. detsembril 2011. aastal välja antud dokument, mis käsitleb pikajaalisi energiateemalisi eesmärke Euroopa Liidus. Dokumendi fookuses on uuritud probleeme seoses Euroopa Liidu süsinikdioksiidi emissioonide vähendamisega samal ajal kui on tagatud energia varustuskindlus ja konkurentsivõime.

Soojusmajanduse regulatiivne keskkond

Eesti Vabariigi seadused

Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi seadused on toodud järgnevalt:

Eesti Vabariigi määrused

Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on esitatud:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused, mis tegelevad soojusmajanduse regulatiivse keskkonnaga, on toodud järgnevalt:

Arengukavad

Soojusmajandust reguleerivad koostatud arengukavad on esitatud:

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Ettekanne

Keskkonnatasude muutmise põhimõtted ja eesmärk, peamised muudatused. Ettekanne

2014

Uuring

Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõju analüüs

2013

Uuring

Keskkonnatasude mõjuanalüüs

2013

Uuring

Energiatoodete maksustamise uuring.

-

Arengukava

Energiamajanduse riiklik arengukava 2020

2010

Tegevuskava

Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020

-

Aruanne

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030

2010

Aruanne

Energia 2020. Säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia (Energy 2020)

2007

Aruanne

Euroopa Energiapoliitika

2007

Tegevuskava

Euroopa Liidu Taastuvenergia tegevuskava

2011

Tegevuskava

Energia tegevuskava aastani 2050 (Energy roadmap 2050)

2014

Tegevuskava

Eesti konkurentsivõime kava "Eesti 2020"

2007

Aruanne

Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013

2014

Aruanne

Riigikontroll. Keskkonnatasud, maksud, arengukavad ja põlevkivisektor

2008

Arengukava

Elektrimajanduse arengukava 2018

2014

Uuring

Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõju analüüs

2014

Uuring

Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise kumulatiivne mõju loodus- ja elukeskkonnale ning selle indikaatorid

2014

Uuring

Põlevkivitööstuse mõju demograafilistele arengutele kuni aastani 2030

2014

Uuring

Estonian oil shale mining and oil production macroeconomic impacts study

2013

Aruanne

Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis

2007

Rakendusuuring

Transpordis kasutatavas kütuses biokütuse osatähtsuse suurendamiseks vajalikud meetmed

-

Arengukava

Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020

2008

Arengukava

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008-2015

2013

Eelnõu

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030 eelnõu

2014

Arutelu

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu

2010

Eelnõu

Eesti turbaalade kaitse ja säästliku kasutamise alused

2013

Arengukava

Eesti maaelu arengukava 2014-2020

2014

Arengukava

Riigi jäätmekava 2014-2020

2015

Aastaraamat

Eesti statistika aastaraamat 2015

 

Viited


 1. Riigi Teataja. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, (07.12.2015).