ENMAK 2035 mõjude hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

ENMAK 2035 keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati majandus- ja taristuministri 7.12.2021 käskkirjaga nr 242.

Vastav teave jagati 14.12.2021 toimunud ENMAK 2035 koostamise protsessi ettevalmistaval huvirühmade arutelul (vt ettekanne Kohtumised | Energiatalgud), teade avaldati Ametlikes Teadeannetes Ametlikud Teadaanded 21.02.2022  ja Eesti Päevalehes 21.02.2022.

ENMAK 2035 mõju hindamised viib läbi Maves OÜ vastavalt riigihanke 25667 tulemustele Riigihangete register 5.1.5 (riigihanked.riik.ee)

Kavandamisel avaliku väljapaneku aeg ja koht: 23. augustist kuni 13. septembrini 2023 on energiamajanduse arengukava aastani 2035 mõju hindamiste kavandamise alusdokument ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm leitavad tutvumiseks Kliimaministeeriumi portaalis. Kirjalikud täiendamisettepanekud palume esitada e-aadressil info@kliimaministeerium.ee

Kavandamisel avaliku arutelu aeg ja koht: 21. septembril kl 14-17 toimub avalik arutelu veebikohtumisena, vastav link on leitav

Energiamajanduse arengukava aastani 2035 keskkonnamõju strateegiline hindamine | Kliimaministeerium