ENMAK 2030. Kütuste stsenaariumid

Artikkel Kütuste ENMAK stsenaariumid kirjeldab Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava väljatöötamise raames koostatud biokütuste tootmisstsenaariumite ning põlevkivi tootmisstsenaariumite lähteeldusi ning tulemusi ( joonis 1 ; joonis 2 ). Alljärgnevalt on toodud kokkuvõte stsenaariumitele spetsiifilistest algeeldustest. Täpsemalt on stsenaariumite algeeldustest ning arvutustulemustest võimalik lugeda aruannetest ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid ning Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hindamine.

Joonis 1. Biometaani ning bioetanooli kasutamine transpordisektoris - 20301011

Joonis 2. Põlevkivi kasutamine - 20301213

Biokütused

Üldeeldused

 

Lisaks joonisel 3  toodud kütuste tarbimise jaotusele ning joonisel 4  ja joonisel 5  kajastatud hinnaprognoosidele lähtuti soojusmajanduse pikaajalisel kavandamisel järgmisi põhimõtetest1:

1. Reaalselt kasutatav biogaasi hulk aastas on 633 mln Nm3, sellele vastav biometaani potentsiaalne kogus on 380 miljonit Nm3/a2.
2. Bioetanooli potentsiaalne tootmiskogus on 220 000 t.3
3. Kütuste stsenaariumite koostamisel on kasutatud sisendina transpordi energiatarbimise stsenaariumite tulemusi.
4. 2015. aastal hakkab Eestis kehtima vedelate biokütuste segamiskohustus.
5. Vedelate biokütuste tootmine vastab kõikidele säästlikkuse, maakasutuse muutuse ja muude madala süsinikumajanduse ja keskkonnakoormuse vähendamise kriteeriumitele.
6. '''[[Mõiste. Biometaan| Biometaan jääb aastani 2050 kütuseaktsiisimääraga 0 €.
7. Biometaani tootmise energia omatarbe osakaal biometaani primaarenergiast 35,35 %.
8. Bioetanooli tootmise omatarve on 30,7 % bioetanooli primaarenergiast (ja see peab olema vähemalt 60% taastuvat päritolu).
9. Tanklatoetusi antakse kuni 50 metaankütuse tankla valmimiseni, biometaan koguse suurenemisel ei eeldata lisatanklaid

Joonis 3. Kütuste kasutamine transpordisektoris - 201014, 15,, 16, 17

Joonis 4. Stsenaariumite koostamisel kasutatud kütuste hinnaprognoosid1819

Joonis 5. Stsenaariumite koostamisel kasutatud aktsiisimäärade hinnaprognoosid2021

Biokütuste stsenaariumid

 

Arvutused koostati kolmele kohalike kütuste tootmisstsenaariumile:

a) mittesekkuv;
b) vähesekkuv;
c) maksisekkuv e. teadmistepõhine.

Kuigi eelnimetatud stsenaariumite puhul kasutatakse erinevaid algeeldusi, on kõigi kütusemajanduse stsenaariumite eesmärgiks uurida võimalusi taastuvate kütuste järk-järguliseks suurendamiseks ning KHG heitkoguste vähendamiseks transpordisektoris.

Mittesekkuv

Stsenaariumi "mittesekkuv" korral eeldatakse minimaalset riigipoolset sekkumist - regulatsioon on täielikult turupõhine. Bioetanooli ega biometaani Eestis ei toodeta. Vajalik taastuvkütuste osakaal saavutatakse biokütuste impordiga bioetanooli puhul. Biometaani ei impordita ja taastuvkütuste osakaalu eesmärki 10% aastaks 2020 ei täideta, kuna ainult bioetanooli ja -diisliga ei ole võimalik 10% osakaalu saavutada.

Parameeter

Biometaan

Bioetanool

Eesmärgid

 • 10 % transpordikütuseid taastuvatest allikatest eesmärgi täitmiseks biometaani ei toodeta ega impordita
 • 10 % transpordikütuseid taastuvatest allikatest eesmärgi täitmiseks imporditakse bioetanooli 2020. aastal 0,32 TWh

Transpordikütuste tarbimine

Õiguskeskkonna arendamine

 • Tegevusi ei toimu
 • Tegevusi ei toimu

Vähesekkuv

Biometaani toodetakse ca 40% potentsiaalist, biometaani ei ekspordita ega impordita. Taastuvate transpordikütuste tootmine toimub põhiliselt riiklike kohustuste täitmiseks.

Parameeter

Biometaan

Bioetanool

Eesmärgid

 
 
a) 0,35 TWh aastaks 2020 ning
b) 1,37 TWh aastaks 2030.
 
 
a) 0,33 TWh aastaks 2020 ning
b) 0,29 TWh aastaks 2030.

Transpordikütuste tarbimine

Õiguskeskkonna arendamine

 • Seadusandus luuakse toetavaks minimaalselt, nii vähe kui võimalik ja niipalju kui EL nõuab.
 • Seadusandus luuakse toetavaks minimaalselt, nii vähe kui võimalik ja niipalju kui EL nõuab.

Sekkuv

Biometaani toodetakse aastal 2030 263 mlm Nm3 ja aastaks 2050 toodetakse biometaani kogu potentsiaali ulatuses, 380 mln Nm3, (300 ktoe), millest ca 40% eksporditakse. Bioetanooli toodetakse ca 220 000 t, millest osa tarbitakse Eestis ja ülejäänud eksporditakse.

Parameeter

Biometaan

Bioetanool

Eesmärgid

 
 
a) 0,54 TWh aastaks 2020 ning
b) 1,62 TWh aastaks 2030.
 
 
a) 0,3 TWh aastaks 2020 ning
b) 0,43 TWh aastaks 2030.

Transpordikütuste tarbimine

Õiguskeskkonna arendamine

 • Seadusandlus luuakse nii, et see toetaks valdkonna arengut maksimaalselt.
 • Seadusandlus luuakse nii, et see toetaks valdkonna arengut maksimaalselt.

Meetmed ja tegevused

 

Alljärgnevalt on kirjeldatud Kohalike biokütuste kasutuselevõtuga seonduvad meetmed ja tegevused. Tegevustega tutvumiseks ja nende kommenteerimiseks klõpsake vastava meetme lingil.

2.2. Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis sh
 
2.2.1. Biogaasi tooraine (sõnniku, silo, biojäätmete) hankimine
2.2.2. Biometaanijaamade rajamine
2.2.3. Biometaani tanklavõrgustiku rajamine
2.2.4. Sõidukipargi kohandamine biometaani kasutuseks
2.2.5. Biometaani kääritusjäägi kasutamine väetisena
2.2.6. Biokütuste tootmiseks ja turustamiseks vajalike õigusnõuete sätestamine
2.2.7. Bioetanoolitehase rajamine
2.2.8. Bioetanooli tootmisjäägi praaga kasutamine taastuvkütusena või loomasöödana
2.2.9. Biokütuste teadustegevus

Biokütuste stsenaariumite tulemused

Biokütuste tootmise ja kasutamise muutus

Biometaani ning bioetanooli kasutamise prognoos on nähtav jooniselt 6 . Joonis 7  kirjeldab kütuste kogutoodangut ning eksporti.

Joonis 6. Biometaani ning bioetanooli kasutamine transpordisektoris - koondprognoos2223

Joonis 7. Biometaani ning bioetanooli tootmine ja tarbimine2425

Muutused energiatõhususes

Stsenaariumite energiatõhususe näitajad on toodud tabelis 1 .

Tabel 1. Stsenaariumite energiatõhususe näitajad26

Maksumuse hinnang

Stsenaariumite maksumuse hinnang aastani 2030 on nähtav tabelist 2 .

Tabel 2. Stsenaariumite maksumused27

Hinnang majandusmõjule

 

Hinnangut majandusmõjule kirjeldab tabel 3 . Kohalike biokütuste tootmisstsenaariumite mõju lühikirjeldus on nähtav alljärgnevalt4, 5:

1. Väliskaubanduse positiivne mõju: bioetanooli ja –metaani ning praaga eksport, vähendab väetiste importi. Kaudne mõju – kütuste impordi vähenemine – on arvestatud transpordivaldkonnale, kuigi mõju tekkekoht on kütuste tootmine.
2. Väliskaubanduse negatiivne mõju: tehase- ja tanklaseadmete import, teravilja ekspordi vähenemine;
3. Investeeringute mõju: ehitussektor, masinate-seadmete remondi sektor (sõidukite ümberehitus), seadmete import.
4. Tootmistegevuse mõju: kütuste tootmise mõju on arvestatud läbi põllumajanduse

(biometaani toore), elektri ja soojuse tootmise, masinate-seadmete hoolduse sektorite.
5. Mõju valitsussektori tuludele: täiendavad maksud ületavad makstud toetusi.
6. Keskkonnamõju leidmisel on arvestatud ainult otsese tootmise mõjuga (elektri ja soojusenergia mahukas), biokütuste tarbimise mõju leitakse transpordisektoris ja ei leia kütuse stsenaariumites kajastamist.

Tabel 3. Stsenaariumite majandusmõju hinnang - biokütused 2015-203028

Täpsemad stsenaariumite majandusmõju lähteandmed ning tulemused on nähtavad ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüsi arvutusmudelist. Mudeli seletuskiri on leitav siit.

Põlevkivikasutuse stsenaariumid

Üldeeldused

 

Stsenaariumite koostamisel lähtuti lisaks tabelis 4  toodule järgmistest aspektidest6:

1. Põlevkivi ressursikasutus elektritootmiseks on vastavalt '''Elektritootmisstsenaariumite Liberal stsenaariumile.
2. Avalikust teabest kaevanduslubade, nende jaotuse, aastase kasutusmahu ning lõppemise kohta.
3. saaste- ja ressursitasudest''' ning muudest maksudest.
4. Põlevkivi riikliku arengukava 2016...2030 alusuuringutest 7.
5. Toodetavat uttegaasi käsitletakse jäätmena e. kogu kulu kandub põlevkiviõli hinda.

Tabel 4. Õlitootmisseadmete aastased kaubapõlevkivi vajadused293031

Põlevkivikasutuse stsenaariumid

Sekkuv

Stsenaariumi Sekkuv korral kehtestatakse alates 2015. aastast põlevkivi geoloogilisele varule kaevandusmaht 15 000 000 t/a.

Parameeter

Meetmed / eeldused

Põlevkivi kaevandusmaht

 • 15 000 000 t/a=20,8 TWh/a

Põlevkiviõli tootmine

 • 20,9 TWh

Põlevkiviõli tootmisseadmed

 • VKG Kiviterid
 • Petroter - 3 tk
 • Enefit 140 - 2 tk
 • Enefit 280 - 5 tk
 • Kiviõli Kiviterid
 • TSK-500

Minimaalselt sekkuv riik

Stsenaariumi Minimaalselt sekkuv riik korral jääb kehtima praegune põlevkivi geoloogilise varu kaevandusmaht 20 000 000 t/a.

Parameeter

Meetmed / eeldused

Põlevkivi kaevandusmaht

 • 20 000 000 t/a=56,5 TWh/a

Põlevkiviõli tootmine

 • 29,4 TWh

Põlevkiviõli tootmisseadmed

 • VKG Kiviterid
 • Petroter - 4 tk
 • Enefit 140 - 2 tk
 • Enefit 280 - 8 tk
 • Kiviõli Kiviterid
 • TSK-500

Mittesekkuv

Stsenaariumi Mittesekkuv riik korral tõstetakse põlevkivi kaevandusmaht 25 000 000 t-ni.

Parameeter

Meetmed / eeldused

Põlevkivi kaevandusmaht

 • 25 000 000 t/a=65,9 TWh/a

Põlevkiviõli tootmine

 • 34,3 TWh

Põlevkiviõli tootmisseadmed

 • VKG Kiviterid
 • Petroter - 4 tk
 • Enefit 140 - 2 tk
 • Enefit 280 - 10 tk
 • Kiviõli Kiviterid
 • TSK-500

Meetmed ja tegevused

 

Alljärgnevalt on kirjeldatud Põlevkivikasutusega seonduvad meetmed ja tegevused. Tegevustega tutvumiseks ja nende kommenteerimiseks klõpsake vastava meetme lingil.

2.1. Põlevkivist mootorikütuste tootmine sh
 
2.1.1. Põlevkivi väärindamise uuringud
2.1.2. Põlevkiviõli tootmine
2.1.3. Põlevkiviõli tootmise jäägi uttegaasi väärindamine
2.1.4. Põlevkivielektri tootmine keevkihtpõletuse tehnoloogiaga

Stsenaariumite tulemused

Stsenaariumite tulemused on kirjeldatud tabelis 5  ning joonisel 8 .

Tabel 5. Õlitootmisseadmete aastased kaubapõlevkivi vajadused3233

Joonis 8. Põlevkivi kasutamine tootmisseadmete kaupa - 20303435

Hinnang majandusmõjule

 
Peaartikkel: Stsenaariumite majandusmõju

Hinnangut majandusmõjule kirjeldab tabel 6 . Põlevkivikasutusstsenaariumite mõju lühikirjeldus on nähtav alljärgnevalt8, 9:

1. Väliskaubanduse mõju positiivne: põlevkiviõli eksport ja uttegaasist toodetava elektri müük kaaluvad üles seadmete (investeeringud) impordi.
2. Investeeringute kasvu mõju: ehitussektorisse ja masinate seadmete paigaldus.
3. Tootmistegevuse kasvu mõju: arvutatud läbi masinate/seadmete hoolduse, remonditegevuse (ehitus) ja transpordi ning põlevkivi kaevandamise.
4. Oluline mõju tööhõivele, eriti investeerimise perioodil (ehitussektor).
5. Mõju valitsussektori tuludele: toetusi ei maksta, maksutulude kasv on märkimisväärne.
6. Ressursikasutuses suureneb oluliselt põlevkivi suuremas mahus kasutamise korral, nii primaarenergia kui fossiilsete kütuste tarbimine osas.

Tabel 6. Stsenaariumite majandusmõju hinnang - põlevkivi 2015-203036, 3738

 

Täpsemad stsenaariumite majandusmõju lähteandmed ning tulemused on nähtavad ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüsi arvutusmudelist. Mudeli seletuskiri on leitav siit.

Stsenaariumite ettekanded

Kuupäev

Ettekande nimi ja esitaja

Ettekande esitamise koht

03.2014

Oja, A. ENMAK 2030 kohalike kütuste stsenaariumid

ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud

03.2014

Vali, L. Põlevkivi stsenaariumid

ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud

03.2014

Grünvald, O. ENMAK 2030 majandusmõjude analüüs

ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekud

20.02.2014

Oja, A. Biometaan kohaliku taastuva transpordikütusena tõstab majanduse konkurentsivõimet

ENMAK 2030+ kütuste seminar

20.02.2014

Strandberg, M. Ökoloogilisemast turbakasutuse võimalusest Eestis

ENMAK 2030+ kütuste seminar

20.02.2014

Siirde, A. Põlevkivi kasutusstsenaariumid

ENMAK 2030+ kütuste seminar

20.02.2014

Maidre, T.; Kask, Ü. Säästlikkuse kriteeriumi nõuetele vastava bioetanooli tootmise võimalustest Eestis

ENMAK 2030+ kütuste seminar

20.02.2014

Vohu, V. Eesti kasutamata põllumajandusmaa. Ressurss, struktuur ja paiknemine

ENMAK 2030+ kütuste seminar

25.10.2013

Oja, A.; Kask, Ü. Vedelate ja gaasiliste biokütuste stsenaariumid

MKM-i Energeetikanõukogu

16.01.2014

Bioetanooliga või bioetanoolita - biokütuste ümarlaua tulemused

Biokütuste ümarlaud

16.01.2014

Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis

Biokütuste ümarlaud

12.02.2014

Sisend arutelusse bioetanooli tootmisest

Bioetanooli tootmise arutelu

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Uuring

Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring

2014

Uuring

Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hindamine

2014

Uuring

Eesti tingimustesse sobivate biogaasi metaaniks puhastamise tehnoloogiate rakendatavus ning keskkonna ja majanduslikud mõjud

2013

Ettekanne

Autokütuste turg Eestis - metaankütuste perspektiivid

2013

Ettekanne

Biometaani olulisus riigi seisukohalt

2011

Uuring

Eesti biogaasisektori ülevaade: hetkeseis ja vajadused

2013

Uuring

Biometaani kasutamise avalikud hüved

2011

Uuring

Ülevaade metaankütuste kasutamise kogemustest transpordis Rootsis, Saksamaal, Austria ja Itaalias

2013

Uuring

Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)

2010

Uuring

Bioetanool puidust

2012

Uuring

Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050

2004

Uuring

Biodiisli tootmise alustamise tasuvuse analüüs

2013

Uuring

Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)

2014

Ettekanne

Bioetanooliga või bioetanoolita - biokütuste ümarlaua tulemused

2014

Ettekanne

Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (ettekanne)

Viited


 

 1. Oja, A. Biometaani kasutamise avalikud hüved, Tallinn-Ääsmäe-Viin 2013.↩︎
 2. Kask, Ü. Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus), Tallinn 2013.↩︎
 3. Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs, Tallinn 2014.↩︎
 4. Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs. Arvutusmudel, Tallinn 2014.↩︎
 5. OÜ Inseneribüroo STEIGER; SA Säästva Eesti Instituut; AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners. "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030" koostamiseks vajalike andmete analüüs, Tallinn 2012.↩︎
 6. Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs, Tallinn 2014.↩︎
 7. Grünvald, O.; Lokk, A. ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs. Arvutusmudel, Tallinn 2014.↩︎
 8. ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid↩︎
 9. ENMAK 2030. Kohalike biokütuste stsenaariumite tulemused, 04.09.2014.↩︎
 10. Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hindamine↩︎
 11. ENMAK 2030. Põlevkivi kasutusstsenaariumite tulemused, 04.09.2014.↩︎
 12. Energiatarbimine transpordisektoris.↩︎
 13. European Commission Directorate-General for Mobility and Transport. EU transport in figures, statistical pocketbook 2012, (14.10.2013).↩︎
 14. Statistikaamet. [http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KE061&ti=K%DCTUSE+TARBIMINE+MAJANDUSHARU+JA+K%DCTUSE+LIIGI+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/02Energeetika/02Energia_tarbimine_ja_tootmine/01Aastastatistika/&lang=2 KE061: Kütuste tarbimine majandusharu ja kütuse liigi järgi], (14.11.2013).↩︎
 15. Energiatarbimine transpordisektoris↩︎
 16. Rahvusvaheline Energiaagentuur. World Energy Outlook. 02.12.2013.↩︎