Töörühmad

 

 

ENMAK 2035 ettevalmistavad tegevused (sh töörühmade korralduse) teostasid Civitta OÜ, Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) ja Tepsli OÜ.

Töörühmade tulemusel valminud aruanded ja muud materjalid on aluseks energiamajanduse eesmärkide ja poliitikainstrumentide kirjeldamisel aastani 2035 ning seonduvates mõju hindamistes:

image-20221104132847-1

Töörühmade ajakava:

  • Energiajulgeolektu töörühm (juht Siim Meeliste, Tepsli OÜ) - 7.09.2022. 29.09.2022 ja 13.12.2022 ja 24.01.2023
  • Taastuvenergia töörühm (juht Ülo Kask, TREA) - 13.09.2022, 4.10.2022, 14.12.2022 ja 25.01.2023
  • Energiatõhususe töörühm (juht Kalle Virkus, TREA) - 8.09.2022, 6.10.2022, 15.12.2022 ja 26.01.2023

Avalikud kaasamisseminarid toimusid 22.11.2022 ja 8.03.2023.

Lisainfo: ragne.vaarik@civitta.com

ENERGIAJULGEOLEKU TÖÖRÜHMA ETTEKANDED JA PROTOKOLLID

TAASTUVENERGIA TÖÖRÜHMA ETTEKANDED JA PROTOKOLLID

ENERGIATÕHUSUSE TÖÖRÜHMA ETTEKANDED JA PROTOKOLLID

Töörühmade avakohtumine 16.06.2022:

Töörühmade avakohtumisel osalesid pooled, sooviavalduse esitanud töörühmade liikmed. Avakohtumise päevakava oli järgnev:

14.00-14.45   ENMAK 2035 ettevalmistavad tegevused ja põhimõtete tutvustus (Irje Möldre, MKM)

14.45-15.00   Projektijuhi ja töörühmade juhtide tutvustus  (Civitta Eesti AS ja Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ)

15.00-15.40  Energiajulgeoleku olukord ja töörühma ootused (Rein Vaks, MKM)

15.40-16.20  Taastuvenergia olukord ja töörühma ootused (Kristo Kaasik, MKM)

16.20-17.00  Energiatõhususe olukord ja töörühma ootused (Tauno Hilimon, MKM)

Töörühmade alusmaterjal põhiandmetega töörühmade avakohtumisel 16.06.2022:

ENMAK 2035 töörühmade põhimõtted:

1.ENMAK 2035 koostamise ettepanekus toodud probleemidele ja küsimustele leitakse lahendused

2.Lahendused peavad olema rakendatavad mh planeeringute, kohalike energia- ja kliimakavade kaudu

3.Olulised on nii suur- kui väikeenergeetika (sh salvestus, tehisintellekt, multi-energiakandjatega tarkvõrk, virtuaalelektrijaamad, energiakogukonnad) perspektiivid ning võrgutugevdamise vajadused

4.Lähtekohaks on alusuuringutes koostatud prognoosid, seonduvad (sh ettevõtjate) arengudokumendid, olemasolevad ressursid (sh maakasutuse mitmekesistamine, kriitilised maavarad, ringmajandus) ja kohalike omavalitsuste võimestamise vajadus

5.Üldsõnalisus ja ambitsioonikus võimaldab arvestab tulevikus Euroopa Liidu nõuete karmistumist, võimalike geopoliitiliste ja muude erinevate kriisidega seonduvate riskide maandamise vajadust

6.Energiamajandus panustab majanduse dekarboniseerimisse aidates kaasa erinevate sektorite energiapöörde kaudu ettevõtete konkurentsivõime tagamiseks vajalike uute ärimudelite ja kaasneva positiivse sotsiaalmajandusliku mõju võimendamisega

7.Energiasõltumatus tähendab eelkõige energiamajanduse jätkusuutlikkust (taskukohane, varustuskindlus ühenduste tagamisega, keskkonda arvestav)

8.Keskendumine pikema vaatega tegevuste/poliitikainstrumentidele ajaperioodiks 2025-2035 ning toetuste vajaduse vähendamisele

9.ENMAK 2035 teostamist toetavad rakendusteaduslikud ja sotsiaalteadulikud uuringud (sh TAIE nutikate energialahenduste teekaart)

10.Konsensuse otsimisel täpsustada, mis antud küsimusest sõltub, st mis sõltub arengukavast (Jaanus Arukaevu ettepanek lisandus avakohtumisel)

11.Erinevate valdkondade süntees ja integreeritus tuleb tagada (Eva-Ingrid Rõõmu ettepanek lisandus avakohtumisel)