Bioetanool

== Arengukava käsitluses == Biomassist ja / või jäätmete orgaanilisest osast toodetud etanool.

Allikas: Arengukava. Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013


== Määruse käsitluses == Biomassist või jäätmete bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist toodetud etanool, mida kasutatakse biokütusena.

Allikas: Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende tõendamise kord


== Direktiivi käsitluses == Biomassist toodetud etanool.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ

Kategooria:Mõisted