Biomass

== Arengukava käsitluses == Põllumajanduslikust tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunev fraktsioon.

Allikas: ENMAK aastani 2020, Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013


== Direktiivi ja seaduse käsitluses == Põllumajandusest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest, sealhulgas kalandusest ja vesiviljelusest pärit bioloogilise pä­ritoluga toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagu­nev fraktsioon.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ, välisõhu kaitse seadus

Põllumajanduse (sealhulgas taimsete ja loomsete ainete) ja metsanduse ning nendega seonduva tööstuse toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevad komponendid.

Allikas: elektrituruseadus

Kategooria:Mõisted