Energiasääst

== Arengukava käsitluses == Energiasäästlikkuskütuste tootmise, transpordi ja kasutamise, samuti elektri ja soojuse genereerimise ja nende muundamise, ülekande ja jaotamise ning tarbija juures kasutamise võimalikult ressursisäästlik ja keskkonnateadlik tarbimine.

Allikas: Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013


== Direktiivi käsitluses == Säästetud energia hulk, mis määratakse mõõtes ja/või hinnates tarbimist enne ja pärast energiatõhususe parandamise meetme rakendamist, tagades samas energiatarbimist mõjutavate välistingimuste normaliseerimise.

Allikas: EL energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL


== Määruse käsitluses == Energiasäästlikkus – energiaressursside võimalikult säästlik ja keskkonnateadlik tarbimine lõpptarbija juures.

Allikas: Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord


== Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses == ehk säästev energiakasutus – inimtegevuse eesmärkide saavutamine (sh tootmine) võimalikult väikesemahulise energiamuunduse arvel (igas sellises muunduses energia küll säilib, ent selle kvaliteet halveneb entroopia kasvu tõttu). E-u annavad soojuse ja elektri koostootmine, heitsoojuse kasutamine, tehniliste seadmete energeetilise kasuteguri suurendamine, ehitiste soojusisolatsiooni parandamine, säästev transport, tarbimisharjumuste muutmine jms.

Allikas: ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted