Energiatootlus

== Arengukava käsitluses ==

Põlevkivi kui maavara määrav tunnus, mille alusel hinnatakse varu kaevandamisväärsust (GJ/m2). Kehtivate kriteeriumite kohaselt on varu aktiivne (kaevandamisväärne), kui energiatootlus on suurem kui 35 GJ/m2 ja passiivne, kui energiatootlus on vahemikus 25-35 GtJ/m2. Eristamaks põlevkivi kui energiakandurit, kasutatakse mõistet kaubapõlevkivi. Kaubapõlevkivi kvaliteeti määratakse Eesti Vabariigi standardi EVS 670:1998 alusel. See standard kehtestab kvaliteeditunnuste normid ja kvaliteedigrupid kaevandatud põlevkivile kui kaubale, mida kasutatakse kiitusena ja toormena.

Allikas: PÕKK 2008-2015


== Määruse käsitluses == Põlevkivi tootuskihindi mäemassi energiatootlus – kõikide A-F1 põlevkivikihtide ja nende vahel olevate paekihtide paksuse, kütteväärtuse ja kuiva aine mahumassi korrutiste summa (GJ/m2).

Allikas: üldgeoloogilise uurimistöö...

Kategooria:Mõisted