Investeeringud põhivarasse

Kategooria:Mõisted

Sellisteks investeeringuteks võivad olla:

:* aruandeperioodil soetatud, ka kapitalirendiga omandatud ehitiste, maa, masinate, seadmete, transpordivahendite, sisseseade ja muu inventari maksumus;

:* uusehituse ning olemasoleva põhivara laiendamise, rekonstrueerimise ja renoveerimise puhul ka tehtud tööde maksumus;

:* investeeringud immateriaalsesse põhivarasse ja väärisesemetesse.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (03.03.2015)