Peenosakesed

Peenosakesed (particulate matter, PM) on kompleksne segu väga väikestest osakestest ja nendega seotud ainetest (s.h metallid ja polüaromaatsed süsivesinikud – PAH).

Keskkonnaministri määruse "Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad" §8-10 seavad normid välisõhus sisalduvatele peenosakestele PM10 ja PM2,5.

Allikas: Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele – peentest osakestest tuleneva mõju hindamine kogu Eesti lõikes

Kategooria:Mõisted