Taastuv loodusvara

== Arengukava käsitluses == Taastuvate loodusvaradena käsitletakse puitu, kalavarusid ja jahiulukeid.

Allikas: Keskkonnaministeerium. Looduskaitse arengukava aastani 2020


== Seaduse käsitluses == (1) Taastuva loodusvara varu jaguneb kriitiliseks varuks ja kasutatavaks varuks.
(2) Taastuva loodusvara kriitiline varu on väikseim suurus, mis tagab loodusliku tasakaalu ja taastootmise, kaitserežiimide täitmise ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilimise.
(3) Taastuva loodusvara kriitilise varu suuruse kehtestab Vabariigi Valitsus, arvestades juurde määramatusest tuleneva reservi.
(4) Taastuva loodusvara kehtestatud kriitilisest varust ülejääv osa on taastuva loodusvara kasutatav varu. Majandustegevuse kavandamisel ei tohi ületada kasutatava varu kehtestatud suurust.
(5) Kasutatava varu suuruse ja aastased kasutusmäärad kehtestab Vabariigi Valitsus, arvestades looduslikku juurdekasvu. Taastuva loodusvara kasutatava varu kasutamise korralduse sätestab seadus.

Allikas: Riigi Teataja. Säästva arengu seadus


== Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses == Bioloogilised varud, mis juurdekasvu piires toimuva säästva kasutamise korral on võimelised uuenema. Tähtsaim t. l. on globaalne ökosüsteem (biosfäär).

Allikas: ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted