Võrguteenus

==Elektrituruseaduse käsitluses==

Teenus, mida võrguettevõtja osutab oma teeninduspiirkonnas tarbijale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale:

1) asjakohase taotluse alusel ühendab liitumispunktis võrguga tema teeninduspiirkonnas asuva nõuetekohase elektripaigaldise;
2) asjakohase taotluse alusel muudab tarbimis- või tootmistingimusi;
3) võimaldab kasutada võrguühendust liitumispunktis;
4) edastab oma võrgus elektrienergiat liitumispunktini või alates liitumispunktist;
5) tagab õigusakti nõuete kohase mõõteseadme paigaldamise tema võrgus edastatud elektrienergia koguste kindlaksmääramiseks;
6) tagab mõõteandmete kogumise ja töötlemise;
7) osutab käesoleva lõike punktides 1–6 nimetatud võrguteenustega otseselt seotud lisateenuseid.

Allikas: Riigi Teataja. elektrituruseadus

Maagaasiseaduse käsitluses

Võrgu kaudu gaasi ülekande või jaotamise teenuse osutamine.

Allikas:
Riigi Teataja. maagaasiseadus

Kategooria:Mõisted