ENMAK:Sisu

Allikas: Energiatalgud
ENMAK 2030+ Juhtimine Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed T&A

Allolev struktuur on esialgne, mida täiendatakse jooksvalt.

1. ENMAK-i koostamise üldpõhimõtted ... ...
...
2. Eesmärk, visioon ja ulatus ... Eesmärgid
2.1. Kohanemine demograafiliste protsessidega ... ...
2.2. Elukeskkonna, sh avaliku ruumi paranemine lähtudes haja- ja tiheasustuse valdkondlikest erisustest (sh tänavavalgustus) ... ...
2.3. Valdkondlike eesmärkide omavahelised seosed ... ...
2.4. Keskkonnamõju vähenemine ... ...
2.5. Konkurentsivõime kasv ... ...
2.6. Varustuskindlus ... ...
3. Kokkuvõte ehk arengukava A4-l ... ...
3.1. Stsenaariumide mõju keskkonnale, tervisele, majandusele ja elukeskkonnale tervikuna ... ...
3.2. Energiasäästupotentsiaal 2030 ja 2050 ... ...
3.3. Eesmärkide täitmise meetmed ja maksumus ... ...
3.4. ENMAK 2030+ meetmete mõju erinevate energiatarbimise tüüpide käitumisele (mõju energiakäitumisele) ... ...
4. Mõisted ... ENMAK mõisted
5. Seosed teiste arengukavadega, muude strateegiliste dokumentidega ... ...
6. Peamised eeldused arengustsenaariumide koostamisel ... ...
7. Stsenaariumide mõju hindamine ... ...
7.1 Mõju prognoosimise meetodid ... ...
7.2 Mõjutatava keskkonna kirjeldus nüüd ja tulevikus, sh. ruumilise mõju hindamine ... ...
7.3 Keskkonnamõju, sh stsenaariumidest lähtuda võivad keskkonnaprobleemid, oluline piiriülene mõju ja ruumiline mõju (maakasutusele ja maastikule) ... ...
3.4. Mõju tervisele ... ...
7.5 Stsenaariumide rakendamisega kaasnevad kulud (maksud, subsiidiumid jm otsesed ja kaudsed koormatised) ... ...
7.6 Stsenaariumide rakendamise sotsiaalmajanduslik mõju (mõju tööhõivele, maksudele kaasnevatele teenustele ja tootmisele) ... ...
7.7 Olulise mõju vältimise ja leevendavad meetmed (sh energiasääst, teadus- ja arendustegevus) ... ...
7.8 Olulise mõju seire meetmed ja mõõdetavad indikaatorid ... ...
7.9 Rahvusvaheliste, Euroopa Liidu ja riiklike keskkonnakaitse eesmärkide ja muude keskkonnakaalutluste arvestamine stsenaariumides ... ...
7.10 Stsenaariumide võrdlus ja hindamine peamiste kriteeriumide alusel (kriteeriumideks mõjud keskkonnale, tervisele ja majandusele). ... ...
7.11 Vajadusel stsenaariumide modifitseerimine ja re-modelleerimine. ... ...
7.12 Stsenaariumide kokkuvõtliku võrdlustabeli koostamine. ... ...
7.13 Võimaliku arengu kirjeldus stsenaariumide mitte elluviimisel ... ...
8. Energiakäitumise muutused aastaks 2030 ja 2050 ... ...
8.1 Energiatarbimise tüüpide (maalasuja, valglinnastuja, tiheasuja, ettevõtja jms) energiatarbimise erinevate tüüpide CO2- ja ökoloogiline jalajälg ehk tarbimise probleemi püstitus, erinevate tüüpide energiasäästupotentsiaal ... ...
8.2 Energiatarbimise prognoos 2030 ja 2050 ... ...
8.3 Energiatarbimist mõjutavad tegurid ... ...
8.4 Energiatarbimise eesmärgid ja meetmed 2030 ja 2050, sh ettepanekud planeerimisseaduse täiendamiseks ... ...
8.5 Stsenaariumide kirjeldamine, stsenaariumide modelleerimine, konkurentsivõime hinnang, mõju infrastruktuurile (Balmorel) ... ...
9. Elektritootmise ja elektrienergia ülekande muutused aastaks 2030 ja 2050 ... ...
9.1 Hetkeolukord ... ...
9.2 Energiasäästupotentsiaali,sh mikrotootmisekirjeldamine ... ...
9.3 Stsenaariumide kirjeldamine, stsenaariumide modelleerimine, konkurentsivõime hinnang, mõju infrastruktuurile (Balmorel), 2050 ... ...
9.4 Stsenaariumide mõju hindamine ... ...
9.5 Stsenaariumide maksumus ... ...
9.6 Stsenaariumidest lähtuvad eesmärgid ja meetmed 2030 ... ...
10. Soojustarbimise vähenemisega kohanemine aastaks 2030 ja 2050 ... ...
10.1 Hetkeolukord, sh kaugkütte energiasäästupotentsiaal haja- ja tiheasustuses ... ...
10.2 Väike-asulate kaugkütte säilimise ja arendamise eesmärgid ja meetmed 2030 ja 2050 ... ...
10.3 Energiasäästupotentsiaalist, mikrotootmisest ja stsenaariumidest lähtuvad eesmärgid 2030 ja 2050 ... ...
10.4 Stsenaariumide kirjeldamine, stsenaariumide modelleerimine, konkurentsivõime hinnang, mõju infrastruktuurile (Balmorel) + LEAP? ... ...
10.5 Stsenaariumide mõju hindamine ... ...
10.6 Stsenaariumide maksumus ... ...
10.7 Stsenaariumidest lähtuvad eesmärgid ja meetmed 2030 ... ...
11. Tervisliku sisekliimaga ja energiatõhusa hoonestuse tagamine aastaks 2030 või 2050? (kumb reaalsem?) ... ...
11.1 Eesmärk ja ulatus ... ...
11.2 Hoonestuse seisundi hetkeolukorra probleemide kirjeldus haja- ja tiheasustuses, sh kehtivad planeerimispõhimõtted (tervisliku elukeskkonna ja energiatõhususe tagamine planeeringutes praegu), seisundi seos kaugküttega varustatuse ja -hinnaga ... ...
11.3 Tervislik sisekeskkond ehk sisekliima, sh ehitus- ja viimistlusmaterjalide tervislikkus, keskkonnasõbralikkus, energiatõhusus ning selle saavutamise meetmed ja maksumus ... ...
11.4 Arhitektuursed lahendused hoone projekteerimisel tervislikuks ja energiatõhusaks ning nende lahenduste rakendamine läbi õiguslike nõuete täitmise praegu ja tulevikus ... ...
11.5 Uute ja rekonstrueeritavate hoonete osakaalu prognoos, sh riikliku üürielamufondi vajadus, lammutusvajadus hajaasustuses ja asendusvajadus tiheasustuses ... ...
11.6 Miljööväärtuslikel aladel hoonestuse energiasääst ja hoonete eluea pikendamine kultuuripärandit kahjustamata, arhitektuurimälestiste (nt mõisahooned) energiatõhususe võimalikkus ... ...
11.7 Stsenaariumidest (BAU, EE, ?: eeldused üürielamufondi-, rekonstrueerimismahud, hajaasustuse lammutusvajadus, tiheasustuse asendusvajadus, energiasäästupotentsiaal, hoone energiaautonoomia hajaasustuses, ebatervisliku sisekliimaga seotud tervishoiukulud 2030 ja 2050) lähtuvad eesmärgid ja meetmed (sh koolitusvajadused, planeerimispõhimõtete täiendamisettepanekud) 2030 ja 2050, eeldatavalt kaasnevad keskkonnamõjud, maksumus ... ...
12. Sõidukite kütuste tootmine ja transpordivahendite võimalikud kasutusviisid aastal 2030 ja 2050 ... ...
12.1 Hetkeolukord, sh energiasäästupotentsiaal ... ...
12.2 Stsenaariumid ... ...
12.3 Stsenaariumide mõju hindamine ... ...
12.4 Stsenaariumide maksumus ... ...
12.5 Stsenaariumidest lähtuvad eesmärgid ja meetmed 2030 ... ...
13. Kütustemajandus kui varustuskindluse alus aastal 2030 ... ...
12.1 Hetkeolukord, sh energiasäästupotentsiaal ... ...
12.2 Stsenaariumid ... ...
12.3 Stsenaariumide mõju hindamine ... ...
12.4 Stsenaariumide maksumus ... ...
12.5 Stsenaariumidest lähtuvad eesmärgid ja meetmed 2030 ... ...
14. Valdkondlike eelduste, eesmärkide ja meetmete maksumuse alusel kombineeritud stsenaariumide koostamine ... ...
14.1 Kombineeritud stsenaariumide koostamise protsess ... ...
14.2 Kombineeritud stsenaariumide eelduste kirjeldus ... ...
14.3 Kombineeritud stsenaariumidega eeldatavalt kaasnevad mõjud, sh mõju energiatarbimise erinevate tüüpide käitumisele ... ...
14.4 Kombineeritud stsenaariumide võrdlemine ... ...
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad