Mõiste:Valikraie

Allikas: Energiatalgud


Valikraiet on lubatud teha üksikute puude väljaraiumise teel. Kaitstaval loodus­objektil tehakse valikraiet kaitse-eesmärkidel looduskaitseseaduse või kaitse-eeskirja alusel. Väljaspool kaitstavat loodusobjekti võib valikraiet teha puistus, mis on saavutanud metsa majandamise eeskirjas toodud lageraiet lubava vanuse. Valikraiet võib teha karusambla, sinika, karusambla-mustika, kanarbiku, jänesekapsa, pohla, leesikaloo, kastikuloo, sambliku, jänesekapsa-pohla, mustika ja jänesekapsa-mustika metsakasvukohatüübis. Ühel aastal võib valikraiega raiuda kuni 10% kasvava metsa tagavarast eeldusel, et esimese rinde rinnaspindala pärast raiet ei ole väiksem metsa majandamise eeskirjas toodud normatiivist.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (04.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad