Peaartikkel: Energiatõhusus

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 9. märts 2016, kell 17:16 kasutajalt Margus.altement (arutelu | kaastöö)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Energiatarbimine.png

Energiatõhusus tähistab energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsust seadme või ehitise sihtotstarbelise kasutamise korral.

Energiatõhusust on käsitletud erinevate valdkondade kaupa järgnevates energiatõhususe alamartiklites:


Seotud artiklid: Energiatarbimine, Soojusmajandus


Senine energiatõhusus

Perioodil 1996–2010 kasvas Eestis energiatõhusus oluliselt. Seda näitab kõiki sektoreid hõlmava üldise energiaefektiivsuse indeksi ODEX vähenemine 36% võrra (keskmiselt –3.1% aastas). Alates 2000. aastast on energiatõhususe kasv aeglustunud ja 2005. aastast väga vähesel määral kahanenud. [1]

Energiasäästupotentsiaal

Seotud artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid, Hoonefondi ENMAK stsenaariumid


Sektorite lõikes on suurim energiasäästupotentsiaal kodumajapidamistel, millele järgneb transpordisektor. Tööstussektori ja teenindussektori energiasäästu potentsiaalid on eelnimetatud sektoritest väiksemad. Joonisel 1 on näidatud Euroopa Energiasäästupotentsiaalide andmebaasi andmestik Eesti kohta, milline võiks olla erinevates sektorites tehniliselt võimalik energiasääst aastaks 2030 võrreldes aastaga 2004 [2].


Järgnevalt on toodud Eestis koostatud uuringute hinnangud energiasäästupotentsiaali kohta:

  • Hoonefondi puhul on arvutatud, et olemasoleva hoonefondi energiasäästu tehniline potentsiaal on 9,3 TWh/a soojust ja 0,2 TWh/a elektrit. Ehitusstatistika ja miinimumnõuete määruse energiatõhususe tasemetest (miinimumnõue ja liginull) lähtudes leiti, et uute liginullenergiahoonete ehitamine annaks lisanduvalt energiasäästu 0,5 TWh/a soojust ja 0,4 TWh/a elektrit[3].
  • Tööstussektoris on elektrienergia säästu potentsiaaliks 10% ning soojuse säästu potentsiaaliks 30%, ehk vastavalt 0,22 TWh/a ja 0,64 TWh/a [4].


Eeltoodust lähtuvalt on eri valdkondade võrdluses suurim energiasäästupotentsiaal olemasolevate hoonete soojustamisel.

Tõhusus energia ülekandmisel

Seotud artiklid: Võrgukaod: elekter, Võrgukaod: kaugküte

Elektrivõrk

Viimase 10 aasta jooksul on võrgukaod elektrivõrgus jäänud umbes 10% juurde brutotootmisest. Elektrivõrgu kadude olulist vähenemist tulevikus ei ole ette näha, kuna ülekandevõrk töötab nüüdseks juba suhteliselt optimaalsel tasemel. Pigem on oodata kadude suurenemist, kuna põhivõrgu bilanssi lisanduvad välisühendused Soomega ja prognoositakse ka Eesti elektritarbimise suurenemist.

Kaugküte

Statistikaameti andmetel on aastatel 2010...2012 soojuskadu kaugküttevõrkudest jäänud vahemikku 14,4...15,2 % [5]. Potentsiaal soojuskadude vähendamiseks Eesti kaugkütte soojustorustikes on suhteliselt suur - pärast süsteemi optimeerimist ning soojustorustike renoveerimist oleks võimalik vähendada soojuskadusid 2...4 korda. Kaugküttesüsteemides, kus on senimaani kasutusel 4-torusüsteem (soe tarbevesi jõuab tarbijateni eraldi soojustorustiku abil) võivad soojuskaod väheneda isegi kuni 5...6 korda.[6]

Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2007 Ülevaade Environmentally Friendly Vehicles, Experiences and Definitions
2012 Lõpparuanne Läänemere piirkonna transpordi juhtumiuuringu analüüs
2011 Uuring Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest
2010 Ettekanne Säästva transpordi raporti poliitikasoovitused
2012 Ülevaade Ülevaade ENMAK transpordi energiasäästu töörühmale SEI varasemates uuringutes kasutatud transpordipoliitika meetmete mõju ja kuluefektiivsuse hinnangutest
2011 Uuring Muldkeha läbikulumise ja kandevõime seose uuring
2012 Uuring Puidutranspordi makromajanduslik uuring
2012 Uuring Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile.
2013 Analüüs Energiatõhususe lepingu (EPC) analüüsi kokkuvõte 2013
2013 Aruanne Energia- ja veekasutuse aruanne 2013
2013 Ettekanne Energiamajanduse arengukava 2020 eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks
2013 Ettekanne Linnavalgustuse automatiseeritud juhtimise lahendused
2013 Ettekanne Tark keskkond - Tark valgustus
2013 Ettekanne Best Practices From the Energy Efficient Region in Skaftkärr
2014 Uuring Tarbimise juhtimine. Suurtarbijate koormusgraafikute salvestamine ning analüüs tarbimise juhtimise rakendamise võimaluste tuvastamiseks
2014 Ettekanne Multiple regression as an evaluation tool for the study of relationships between energy consumption, air-tightness and their influencing factors
2014 Ettekanne Soojusliku päikesekollektori tootlus
2014 Ettekanne Korterelamu rekonstrueerimise investeeringuvajadus ja kulutõhusus
2014 Ettekanne Rekonstrueerimine vs. lammutamine - energia, majanduslikkus, keskkonnamõju
2014 Ettekanne Päikese vabasoojuse kasutus - akende energiabilanss
2014 Ettekanne Aken-sein kinnituse soojuslik optimeerimine
2014 Ettekanne Ventilatsiooni soojustagastuse efektiivsus
2014 Ettekanne Ventilatsiooniõhu eelkütte lahendus ja tulemused Eesti kliimas
2014 Ettekanne Seiretulemused - soojuslik mugavus ja piirete toimivus
2014 Ettekanne Seiretulemused, energiatõhusus
2015 Ettekanne Energiamajanduse kavandamine ja toetused
2015 Ettekanne Korterelamu rekonstrueerimistoetuse põhitingimused
2015 Ettekanne Energiasäästu lahendustest korrusmajadele
2015 Ettekanne ESCO - rahastuse võimalus läbi energiasäästu maksumuse
2015 Ettekanne Energiatõhususe parendamine on majanduslikult otstarbekas ja kuluefektiivne. Näited Eesti praktikast
2013 Raport Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050
2013 Aruanne Energiasäästudirektiivi 2012 27 EL rakendamise võimaluste analüüs
2015 Aruanne Rohemärgis 2015 klassifikatsioon
2015 Aruanne Rohemärgise standard
2015 Uuring The state of housing in the EU 2015
2013 Uuring Radooniohu vähendamise lahendused olemasolevatele ja uutele hoonetele
2013 Uuring ISKE nõuete rakendamine riigi ja kohaliku omavalitsuse uusehitistele
RSS uudisvoogViited

  1. Odyssee Mure, Energiatõhusus Eestis, (16.03.2014).
  2. 2,0 2,1 Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation Research, Data Base on Energy Saving Potentials, Results by country, (16.03.2014).
  3. Eesti energiamajanduse arengukava ENMAKi uuendamise hoonete energiasäästupotentsiaali uuring: Hoonefondi energiatõhususe parandamine – energiasääst, ühikmaksumused ja mahud, Tallinn 2013.
  4. Keskkonnainvesteeringute Keskus, Energiateenusettevõtete turu käivitamise võimaluste analüüs, 2013
  5. Statistikaamet. KE04: Soojuse bilanss, (10.11.2013).
  6. Hlebnikov, A. The Analysis of Efficiency and Optimization of District Heating Networks in Estonia, Tallinn 2010.


Kontaktvõrgustik

Alljärgnevalt on näha artikli kontaktvõrgustikuga liitunuid ning nende panust artikli valmimisse. Kui soovite ka ise kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.Light bulb.png Light bulb.png Light bulb.png - autor on teinud olulise panuse artikli valmimisse; autor panustab pidevalt artikli ajakohasena hoidmisel
Light bulb.png Light bulb.png - autor on pakkunud ühes või paaris artikli osas olulist sisendit; autor panustab aeg ajalt artikli ajakohastamisse
Light bulb.png - autor on panustanud mõne üksiku viitega või tähelepanekuga artikli valmimisse


On Teil ettepanekuid, kuidas "PEAARTIKKEL: ENERGIATÕHUSUS" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "PEAARTIKKEL: ENERGIATÕHUSUS" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad