Tuuleenergia ressurss

Allikas: Energiatalgud

Energiaressursid.png

Artikkel Tuuleenergia ressurss täiendab artiklit Energiaressursid. Artikli alusmaterjalid on koostatud Energiaressursside töögrupi töö tulemusena. Nimetatud tulemused on sisendiks Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukavaga seotud stsenaariumite koostamisele.


Peaartikkel: Energiaressursid
Seotud artiklid: Energiatehnoloogiad; Elektri tootmine; Elektrituulik; Taastuvenergiatehnoloogiate maksumused


Tuuleenergia Eestis

Keskmisi tuule kiirusi Eestis saab kirjeldada joonise 2 ning joonise 4 abil.

2013. aasta lõpu seisuga on Eestis installeeritud tuuleenergia võimsusi 279,9 MW ulatuses[1]. Kõik ehitatud tuulepargid asuvad maismaal (tuuleelektrijaamad Eestis on toodud joonisel 1). Viidates elektrisüsteemihaldur Eleringiga ja tuuleenergia arendajate vahel elektrivõrguga liitumiseks sõlmitud lepingutele koguvõimsusega 1844,20 MW ulatuses on Eestis arendamisel ligi 1700 MW maismaa tuuleenergia võimsusi[2]. Lisaks projektid, millel puudub liitumisleping, kuid on näiteks algatatud detailplaneering või keskkonnamõjude hindamine. Siia kuuluvad ka meretuuleparkide arendused. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni andmetel on kokku arenduses maismaa - ja meretuuleparke Eestis ligikaudu 3000 MW ulatuses.

AS Elering andmetel müüdi 2012. aastal Eesti elektrivõrku 1366 GWh taastuvastest allikatest toodetud elektrienergiat. Sellest ~33 % (448 GWh) toodeti elektrituulikute abil. Joonisel 5 kajastatud andmed 2013. aasta kohta kirjeldavad AS Elering prognoosi. Samal ajal kui 2013. aasta taastuvenergia toodang prognooside kohaselt langeb (1210 GWh), on prognoositud tuuleenergia abil toodetud elektrienergia kohuste suurenemist 581 GWh-ni (48 % kogutoodangust)[3].

Alates 2010. aastast võib tuult energiaallikana kasutav tootja saada toetust, kuni kalendriaastas on toetust makstud Eestis kokku 600 GWh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest[4].

Tuuleenergia ressurss

Tuuleenergia tootmiseks kasutatavad maa-alad

Seotud artikkel: Energiaressursside regulatiivne keskkond


Tuuleenergia tootmiseks kasutatavaid maa-alasid ning tuulenergia potentsiaal Eestis saab praegu kirjeldada järgmiste uuringute ning analüüside kaasabil:

 1. Eesti Energia tellitud ja Rootsi Uppsala Ülikooli Meteoroloogiainstituudi teostatud (2008. aastal) mudelarvutused 103 m kõrgusel merepinnast näitavad Eesti tuulisemateks aladeks Eesti rannikumere Soome lahes, Liivi lahes ning Saaremaast ja Hiiumaast läänes, kus ulatub keskmine tuule kiirus 9,01 kuni 9,25 m/s, rannikust kaugemal võib tuule kiirus ulatuda isegi üle 9,25 m/s. Kuivõrd nimetatud kaart sai koostatud mere tuuleressursi hindamiseks, siis ei saa seda üks-ühele maismaa hindamiseks kasutada. Arvestades kõrguseks 120 m maapinnast võib siiski öelda, et rannikul ulatub tuule kiirus enamasti 8,26 - 8,50 m/s ning rannikust kaugematel metsaga kaetud aladel võib tuule kiirus olla 7,26 – 7,50 m/s. Alasid, mille aastane keskmine tuulekiirus 80 m kõrgusel on vähemalt 6,5 m/s peetakse tuuleenergia arendamisel sobivateks.
 2. Praegu kasutatavatele tehnoloogiatele vastavalt Eesti rannikul tuulikute püstitamiseks sobivaid lagedaid alasid kokku ligi 114 000 ha ehk 7,9% kogu rannikualadest, mis võimaldaks püstitada enam kui 7000 tuulikut [5]. Kui arvestada, et täna püstitatakse peamiselt 2,5 - 3 MW-se võimsusega tuulikuid, siis 'võib maismaal kasutusele võtta 17,5 - 21 GW tuulikuid, mille ligikaudne toodang oleks 29% kasutusteguriga 45 - 53 TWh aastas. Arvestades sotsiaal-majanduslikke ja keskkonnaalaseid piiranguid ei ole kõik need alad tuuleenergia tootmiseks kasutatavad.
 3. Eesti tuuliseimas osas - Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiu maakonnas tuuleenergia arenguks sobivaid alasid kaardistades, leiti kehtivatest seadustest oluliselt karmimaid kriteeriume kasutades, et nimetatud piirkondades on tuuleenergia tootmise arendamiseks kasutatav 8868 ha. Võttes aluseks arenduspiirkondade kogupindala ja väga üldistatud indikatiivse väärtuse (keskmisena 0,15 MW/ha) tuleb teoreetiliseks arendusalade summaarseks energeetiliseks võimsuseks kokku suurusjärgus 1300 MW [6]. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni hinnangul pole kõigil uuringus nimetatud aladel tuulikute püstitamine majanduslikult teostatav ning leiab, et umbes 50 % neist võib tulevikus realiseeruda.
 4. Dokumendi "Üleriigiline planeering Eesti 2030+" alusel saab samas väita, et suuremate maismaatuulikuparkide rajamiseks on suhteliselt palju võimalusi Ida-Virumaa vanadel kaevandusaladel, kus on vähem sotsiaalseid vastuolusid ja looduskaitsepiiranguid. [7] Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni hinnangul on 1500 MW lisavõimsusi maismaal teostatav ka karmide keskkondlike piirangute rakendumisel.
 5. Baltic Sea Region Energy Co-operation (BASREC) konsortsiumi uuringus on hinnatud Läänemere tuuleenergia kasutuselevõtu potentsiaali kolme peamise kuluteguri (tuule kiirus, vee sügavus ja kaugus kaldast) kaudu. Uuringust selgub, et Eesti vetes on häid ja väga häid asukohti 15466 MW (64 TWh) meretuuleenergia rakendamiseks. Kuigi uuring ei käsitlenud detailselt keskkonnakaitselisi piiranguid hinnati pärast nende rakendumist (80% määraga) meretuuleenergia potentsiaaliks Eestis 1429 MW. Tuleb märkida, et ka meretuuleenergia ressursi hindamisel on arvesse võetud kõige rangemaid keskkonnna piiranguid, mistõttu võivad nende, iseäranis üldsuse hoiaku muutudes nii maismaa kui tuuleenergia potentsiaalsete võimsuste numbrid kordades kasvada.[8]
 6. BASREC-i poolt koostatud uuringuga sarnasele tulemusele jõudis Eesti Taastuvenergia Koda oma uuringus Taastuvenergia 100% - üleminek puhtale energiale, kus hinnati, et aastaks 2030 on Eestis võimalik installeerida meretuuleparke 1550 MW võimsuses (vastav toodang 5649 GWh). Samuti leiti, et maismaatuuleparke on võimalik ehitada 500 MW (1274 GWh) ulatuses.[9]

Tuuleenergia ressursi hindamise algeeldused

Lähtudes eelnevast, kasutati Eesti tuuleenergia ressursi hindamisel järgmisi algeeldusi:

 1. Maismaal paiknevate tuulegeneraatorite toodangu puhul on arvestatud lagedaid ranniku-alasid, millele oleks võimalik püstitada 17,5 GW - 21 GW tuulikuid, mille ligikaudne toodang oleks 41-50 TWh aastas.[10]
 2. Potentsiaalne toodang tuuleenergiast merel on leitud, kasutades uuringu "Conditions for deployment of wind power in the Baltic sea region" tulemusi, kus on arvestatud tuule kiiruse, vee sügavuse ja tuulegeneraatorite võimaliku kaugusega kaldast - 15,5 GW (64 TWh). Keskkondlikke piiranguid siinjuures arvestatud pole.[8] , [10]
 3. Aastani 2020 on lisanduvate tasakaalustamiskuludeta võimalik ühendada tuuleelektrijaamu võimsusega kuni 900 MW (enne Estlink 2 käivitumist 600 MW)[11].

Keskkonnamõjud

Eestis on elektrituulikute osas praegu teadaolevalt normeeritud keskkonnamõjuks vaid tuulegeneraatorite töötamisel tekkiv müra. Praktikas võetakse aluseks kõige rangem nõue ehk öine taotlustase uutel planeeritavatel aladel. Elamualadel on selleks 40 dB[12].

Tuuleenergia ressursi potentsiaal

Seotud artikkel: ENMAK:Stsenaariumid


Tabelis 1 ning joonisel 6 on kirjeldatud Energiaressursside töögrupi hinnangut Eesti tuuleenergia ressursi potentsiaalile aastani 2050. Tegemist on ühega võimalikes prognoosidest. Täpsemalt on mitmesuguste ressursside kasutuselevõtuprognoose käsitletud ENMAK-i stsenaariumites.

Tuuleenergia ressursi kasutuselevõttu lihtsustab asjaolu, et tehniliselt on võimalik süsteemiga liita suurel hulgal tuuleelektrijaamu[11].


RSS uudisvoog

Joonis 2. Tuule kiirus Eestis 50 m kõrgusel[14]
Tuule kiirus 50 m kõrgusel Eesti.jpg
Joonis 3. Tuule kiirus Eestis 50 m kõrgusel. Interaktiivne versioon kaardist SIIN [15]
Tuule kiirus.jpg
Joonis 4. Tuule kiirus Eestis 10 m kõrgusel[16]
Kull, A. Tuule kiirus 10 m kõrgusel Eesti.jpg


Viited

 1. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon. Tuuleenergia Eestis, (28.01.2014).
 2. Elering AS. Sõlmitud liitumislepingud, (17.08.2013).
 3. 3,0 3,1 Elering AS. Taastuvenergiast toodetud kogused ja prognoos. (19.08.2013).
 4. Riigi Teataja. Elektrituruseaduse muutmise seadus. (19.08.2013).
 5. Kull, Ain. 10 aastat Tartu Ülikooli regionaaltegevust.
 6. OÜ Hendrikson & Ko. Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringud. Hiiu maakond, detsember 2012.
 7. Siseministeerium. Üleriigiline planeering Eesti 2030+. 2012.
 8. 8,0 8,1 BASREC. Conditions for deployment of wind power in the Baltic sea region, 2012.
 9. Eesti Taastuvenergia Koda; Eesti Keskkonnaühenduste Koda. Taastuvenergia 100% - üleminek puhtale energiale, 2012.
 10. 10,0 10,1 Tuuliki Kasonen (Tuuleenergia Assotsatsioon). (E-kiri 14.01.2013).
 11. 11,0 11,1 Ea Energy Analysis. Wind Power in Estonia, 2010.
 12. Riigi Teataja. Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. (19.08.2013).
 13. Elering AS. Eesti elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnang. 2014.
 14. Rathmann, O. The UNDP/GEF Baltic Wind Atlas, 2003.
 15. International Renewable Energy Agency. Global Atlas for Renewable Energy.
 16. Kull, A. Eesti tuuleatlas. Magistritöö: Tartu Ülikool, 1996
 17. 17,0 17,1 Estonian Development Fund. Final Report. Energy Resources of Estonia, 2013.


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Uuring Levelized Cost of Electricity Renewable Energy Technologies
2003 Uuring The UNDP/GEF Baltic Wind Atlas
2010 Uuring Tuuleenergia Eestis
2012 Uuring Taastuvenergia 100% - üleminek puhtale energiale
2013 Uuring Tuuleenergeetika keskkonnamõjud
2010 Infomaterjal Tuuleenergia klastri strateegiline plaan 2010-2015. Kokkuvõte
2013 Uuring Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele. Osa I - Taastuvenergialahendused
2013 Uuring Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele. Osa II - Energiasalvestid ja salvestustehnoloogiad
2013 Uuring Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele. Osa III - Näidishoone
2014 Veebileht Eesti Tuuleenergia Assotsatsioon
2013 Ettekanne Väikeste elektrituulikute pakettlahendused
2014 Ettekanne Elektrituulikute kasutuspiirid Eestis
2013 Uuring Väiketuuliku optimaalse mastikõrguse analüüs. Kokkuvõte
2013 Uuring Tuule ja päikeseenergia kasutamine Tartu linnas
2011 Aruanne Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamine
2012 Ettekanne Tuuleenergia ühistu - ise toodame, tarbime ja müüme elektrit teistelegi
2011 Ettekanne Analüüs tuuleenergial põhineva elektri tootmiseks vajalike tulutasemete kohta, mis meelitakse Eestisse täiendavaid investeeringuid
2010 Uuring Läänemaa tuuleparkide mõjud lähialade elanikele
2010 Uuring Tuulikud ja tuulepargid Eestis. Senine planeerimine. Probleemid. Ettepanekud lahendusteks
2008 Uuring Taastuvenergeetilise ressursi (eelkõige tuuleenergia) kasutamise prioriteetsed suunad
2013 Ettekanne Tuule- ja päikeseenergia kasutusvõimalused Eestis
2013 Ettekanne Taastuvenergeetika Hiiumaa arengustrateegias
2013 Ettekanne Taastuvenergeetika olulisus kohaliku omavalitsuse tasandil
2012 Ettekanne Taastuvenergia osatähtsus Eestis ja biomassi osatähtsus
2012 Aruanne Rohetöökohtade potentsiaal Eestis
2015 Uuring Current and Future Cost of Photovoltaics
2014 Aruanne Väiketuulikute mõju lindudele ja nahkhiirtele
2013 Aruanne Hanila ja Noarootsi valdades tuuleparkide mürataseme mõõtmine
2014 Aastaraamat Taastuvenergia aastaraamat 2014
2015 Veebileht Global Atlas for Renewable Energy


Kontaktvõrgustik

Alljärgnevalt on näha artikli kontaktvõrgustikuga liitunuid ning nende panust artikli valmimisse. Kui soovite ka ise kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.

Light bulb.png Light bulb.png Light bulb.png - autor on teinud olulise panuse artikli valmimisse; autor panustab pidevalt artikli ajakohasena hoidmisel
Light bulb.png Light bulb.png - autor on pakkunud ühes või paaris artikli osas olulist sisendit; autor panustab aeg ajalt artikli ajakohastamisse
Light bulb.png - autor on panustanud mõne üksiku viitega või tähelepanekuga artikli valmimisse


On Teil ettepanekuid, kuidas "TUULEENERGIA RESSURSS" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "TUULEENERGIA RESSURSS" teemahalduriga JAANUS UIGA e-aadressil jaanus.uiga@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad