Taastuvenergia

== Arengukava käsitluses == Energia mittefossiilsetest allikatest, s.o tuule-, päikese-, laine-, hüdro- ja hoovuste energia, maasoojus, bioenergia, prügila- ja reoveepuhastigaasid.

Allikas: ENMAK aastani 2020


== Direktiivi käsitluses == Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia – taastuvatest mittefossiilsetest allikatest pärit energia, nimelt tuuleenergia, päikeseenergia, aerotermiline energia, geotermiline energia, hüdrotermiline energia, ookeanienergia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja biogaasid.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ


== Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses == Elektri-, soojus- või muu energia, mis on saadud taastuvatest energiaallikatest.

Allikas: ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted