EL kliimapakett "Eesmärk 55"

Euroopa Komisjon avaldas 14. juulil uue EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi koondnimetajaga „Eesmärk 55“ (ehk „Fit For 55“): ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni.
Paketi üldeesmärk on sisustada EL tasandil möödunud aastal kokku lepitud eesmärki saavutada EL üleselt 2030. aastaks vähemalt 55% kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine võrreldes 1990. aastaga. Selleks on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku muuta kõiki olulisemaid kliima- ja energiaraamistiku õigusakte.

Välja pakutud järgmised muudatused energiatõhususe ja taastuvenergia direktiividele:

Energiatõhususe direktiiv:
Euroopa Komisjon tegi ettepaneku uuendada energiatõhususe direktiivi, millega kehtestatakse kõrgem siduv energiatõhususe eesmärk ELi tasandil ja suurendatakse liikmesriikide energiasäästukohustust. Avaliku sektori eeskuju energiatõhususe valdkonnas on peetud oluliseks, millest tulenevalt on kogu avalikule sektorile määratud eraldiseisvad energiatõhususe eesmärgid. Samuti on tehtud ettepanekud ettevõtete energiaauditi kohustuse muutmiseks ning karmistatud soojusele, jahutusele ja koostootmisele kehtivaid energiatõhususe nõudeid. Ettepanek tõstab energiatõhususe kõigis valdkondades esikohale ja kohustab võtma samme energiavaesuse leevendamiseks.
Faktileht "Euroopa Komisjoni ettepanek energiatõhususe direktiivi muutmiseks"

Taastuvenergia direktiiv:
Euroopa Komisjon teeb ettepaneku tõsta Euroopa Liidu ülest siduvat taastuvenergia eesmärki varasema 32%-lt 40%-le, kuhu iga liikmesriik panustab vastavalt oma võimekusele. Lisaks üldeesmärgile sätestatakse spetsiifilised alameesmärgid taastuvenergia kasutamise kohta näiteks hoonetes, tööstussektoris, kütte- ja jahutussektoris. Ühtlasi tuleb muutmisele taastuvenergia transpordieesmärgi arvestamine, mis keskendub nüüd kasvuhoonegaaside heite vähendamisele.
Faktileht "Euroopa Komisjoni taastuvenergia direktiivi uuendamise ettepanek"

Oleme ühiselt (Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium) koostamas Vabariigi Valitsuse seisukohti paketile. Seisukohad on kavas kinnitada Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus selle aasta oktoobris-novembris.

Energiatõhususe direktiiviga seotud küsimuste ja ettepanekute korral palun kirjutage tauno.hilimon@mkm.ee
Taastuvenergia direktiiviga seotud küsimuste ja ettepanekute korral palun kirjutage liisa.mallo@mkm.ee

Infoseminarid:

24. augustil kell 14.00-16.00 toimus kogu kliimapaketti tutvustav online infoseminar. Salvestus on järele vaadatav SIIN.

31. augustil toimus taastuvenergia ja energiatõhususe direktiivi muudatusi tutvustav infoseminar. Seminari ettekanded:

1. novembril 15:00 - 17:00 toimus taastuvenergia ja energiatõhususe direktiivide riiklike seisukohti tutvustav veebipõhine infoseminar.