Maagaasi hind

Artikkel Maagaasi hind kirjeldab nii gaasi maksumust lõpptarbijale kui ka selle hinnakomponente.

Maagaasi hind

Maagaasi, nagu ka elektri hinna puhul on oluline eristada tarbijani jõudval arvel kajastuvat maksumust (tinglikult lõpptarbimise maksumus) ning maagaasi kui kütuse maksumust.

Maagaasi hind lõpptarbijale kujuneb järgmiste komponentide koosmõjul:

 1. Maagaasi kui kütuse sisseostuhind.
 2. Gaasimüüja marginaal.
 3. Võrguteenuse hind.
 4. Maagaasiaktsiis.
 5. Käibemaks (20%).

Maagaasi lõpptarbimise senine hind

Statistilisi andmeid maagaasi lõpptarbimise maksumuse kohta kodu- ja vabatarbijatele kogub Eestis Statistikaamet. Maagaasi hind sõltub tarbimismahust, seetõttu kogub ja liigitab Statistikaamet maagaasi lõpptarbimise hindu tarbimiskoguste järgi. Joonisel 1 on esitatud maagaasi lõpptarbimise hinnad keskmise tarbimismahuga kodu- (20...200 GJ/a) ja äritarbijatele (1 000...10 000 GJ/a).

Joonis 1. Maagaasi lõpptarbimise hind keskmise tarbimismahuga tarbijagruppidele 2007...201513,14 

Maagaasi hinna kujunemine

Alates 01.07.2007 on kõigil gaasitarbijatel õigus osta gaasi igalt müüjalt (arvestades võrgu tehnilisi piiranguid)1. Kuivõrd Eestil on maagaasi võrguühendused vaid Venemaa ja Lätiga2 ning kogu hulgiturul müüdava gaasi impordib Eesti Gaas AS, on konkurents gaasiturul minimaalne. 2011. aastal varustati gaasiga 90 % Eesti jaeturust ühe ettevõtte (Eesti Gaas AS) poolt.3.

Maagaasi hind on tarbijagruppide ( Tabel 1) lõikes erinev. Eristatakse kodu- ja vabatarbijat4:

 1. Kodutarbijatele kujuneb müüdava kaalutud keskmine gaasi hind sisseostetava gaasi hinna ning sellele lisatud müügimarginaali koosmõjul. Hind kehtestatakse kalendriaastaks. Sealjuures peab turgu valitsev ettevõte müügimarginaali piirmäära kooskõlastama Konkurentsiametiga5.
 2. Vabatarbijatele kujuneb maagaasi hind reeglina kalendrikuu põhiselt hinnavalemi alusel. Hinnavalemi järgi on gaasi hind muuhulgas seotud gaasiga konkureerivate kütuste (raske ja kerge kütteõli) maailmaturu hinnaga. Mõlemas tarbijategrupis sõltub gaasi hind lisaks ka tarbimismahtudest.

Tabel 1. Maagaasi tarbijate hinnagrupid AS Eesti Gaas klientidele15

Maagaasi võrguteenuse hind

Vastavalt Maagaasiseadusele peab võrguettevõtja kooskõlastama gaasi võrguteenuste hinnad Konkurentsiametiga. Sealjuures tuleb võrguteenuse hind kujundada selliselt, et oleks tagatud6:

 • vajalike tegevuskulude katmine;
 • investeeringud tegevus- ja arenduskohustuste täitmiseks;
 • keskkonnanõuete täitmine;
 • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
 • põhjendatud tulukus ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt.

Samal ajal kui gaasi jaotusega tegeleb kokku 26 ettevõtet, osutab gaasi ülekandeteenust Eestis vaid 1 ettevõte (AS EG Võrguteenus)7. Joonisel 2 on kirjeldatud gaasi hinna komponente lõpptarbijale AS EG Võrguteenuse kui suurima gaasivõrgu haldaja gaasivõrgus.

Maagaasi võrguteenuse hind AS EG Võrguteenuse gaasivõrgus on viimaste aastate jooksul muutunud kaks korda (01.07.2009 ning 01.07.2015). Seetõttu on hinnakomponentide joonise koostamiseks valitud aastad 2009 ning 2015. Sealjuures tuleb nentida, et vabatarbija gaasi hind 2015. aastal on leitud arvutuslikult, kasutades Statistikaameti poolt kogutud andmeid 2012. aasta kohta. Tarbijad on grupeeritud tarbimismahtude järgi, sarnaselt artikli esimese joonisega.

Joonis 2. Maagaasi lõpptarbimise hinnakomponendid keskmise tarbimismahuga tarbijagruppidele 2009 ja 201616,17,18,19

Maagaasi hind tulevikus

Joonise 3 koostamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

 1. Maagaasi hind: THI - Kõik maagaasi lõpptarbimise maksumuse hinnakomponendid (v.a. KM ning võrguteenuse maksumus) muutuvad seoses tarbijahinnaindeksi (THI) muutumisega 8.
 2. Maagaasi hind: WEO - Võrgutasud muutuvad seoses tarbijahinnaindeksi muutumisega 9. Gaasi hind kujuneb WEO New Policies Scenario10 alusel.
 3. Maagaasi ülekandetasu on alates 01.05.2013 14,6 €/1000 m311. Aastaks 2020 suureneb see 36,6 €/1000 m3-ni12. Aastast 2020 suureneb võrgutasu THI komponendi alusel.

Joonis 3. Maagaasi lõpptarbimise maksumuse prognoos suurtarbijale20,21,22,23

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Ettekanne

Toru ja/või terminal

2014

Ettekanne

Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut

2014

Ettekanne

Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis

2014

Ettekanne

Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele

2014

Ettekanne

Eesti põlevkivienergeetika tulevik

2014

Ettekanne

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030

2014

Lõpparuanne

Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine

2012

Aruanne

Rohetöökohtade potentsiaal Eestis

2015

Magistritöö

Eesti biometaani ressursside kasutuselevõtu analüüs

2016

Veebileht

Gaasihind.ee

Viited


 1. Riigi Teataja. Maagaasiseadus. (20.10.2015).↩︎
 2. Konkurentsiamet. Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis, Tallinn 2012.↩︎
 3. Pöyry Management Consulting Ltd. Gaasituru liberaliseerimine Eestis, Tallinn 2011.↩︎
 4. Eesti Gaas AS. Maagaasi hind. (20.10.2015).↩︎
 5. Abimaterjalid tasuvusanalüüsi koostamiseks. (16.07.2013).↩︎
 6. Rahvusvaheline Energiaagentuur. World Energy Outlook. 02.12.2013.↩︎
 7. Kalle Kukk, Elering AS. (E-kiri 26.04.2013).↩︎
 8. Statistikaamet. KE31: Maagaasi lõpptarbimise hind äritarbijale tarbimiskoguse järgi. (20.10.2015).↩︎
 9. Statistikaamet. KE32: Maagaasi lõpptarbimise hind kodutarbijale tarbimiskoguse järgi. (20.10.2015).↩︎
 10. EG Võrguteenus AS. Võrguteenus. (20.10.2015).↩︎