Energiatalgud.ee: Eesti biometaani programm - majanduse kasvumootor

Allikas: Energiatalgud

Valmis Eesti biometaani programmi vahearuanne.

Energiamajanduse korraldamise eesmärgiks on Eesti majanduse energiaga varustatuse tagamine majandust ja looduskeskkonna säästlikku kasutamist edendaval viisil, eesmärgi saavutamisel omab olulist rolli kodumaiste kütuste tootmine. Biometaani tootmisega alustamises peitub Eesti majanduse senikasutamata võimalus, mis seob üheks tervikuks energiamajanduse, maakasutuse ning maaelu.


Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ning Eesti Arengufondi ekspertide koostöös valminud raport kirjeldab Eesti ühe olulisema ressursi – põllumajandusliku maa – senist kasutust, tootlikkust ning eeldusi alustada Eestis suuremahulise kütuste tootmise programmiga – Eesti biometaani programmiga.


Millised on meie tänased teadmised Eesti biometaani ressurssidest? Eestis jääb igal aastal kasutamata rohtset biomassi koguses, mis vastab 350 mln Nm3 biometaanile. Kui lisada siia juurde kõigist muudest allikatest saadav ja juba kasutatav biogaasi kogus, saame tulemuseks 450 mln Nm3/a. See kogus on ca. 18% kõrgem viimasest ressursi hinnangust. Muutus tuleneb rohumaade produktsiooni täpsemate hinnangute arvelt.


Mida saadud tulemus tähendab? Biometaani 450 mln Nm3/a kogus vastab 65% kogu Eesti maagaasi aastasest kasutusest. Kogu Eesti bensiini kasutuse 2013. aasta tasemel võiks asendada 375 mln Nm3 biometaaniga kui biometaani kasutataks transpordikütusena.


Mis saab edasi? Eesti Arengufond jätkab Eesti biometaani programmi koostamist eesmärgiga selgitada kogu biometaani tootmise ja kasutamise väärtusahela makromajanduslik mõju. Muuhulgas leiavad veebruaris 2015 valmivas programmdokumendis vastuse järgmised küsimused: Milline on majanduslikult mõistlik biometaani hind tanklas või gaasivõrgus, arvestades potentsiaalset toorainebaasi ning geograafilist paiknemist? Kuidas korraldada transpordisektori energiatarbimist, et see oleks kogu majandust toetav?

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad