ENMAK:Juhtimisstruktuur

Koostamine

ENMAK 2030+ koostamise korralduse järgi vastutab kava koostamise eest arengukava koostamise juhtgrupp, kuhu kuuluvad järgmiste ministeeriumide, riigiasutuste ja ettevõtete esindajad:

Arengukava koostamist nõustab valdkondlikest ekspertidest moodustatud Nõuandev Koda.

900px-ENMAK_skeem

Elluviimine, täiendamine, hindamine, aruandlus

ENMAK 2030+ elluviimise, täiendamise, hindamise ja aruandluse korraldamisel tuleb juhinduda riigieelarve seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005 määrusest nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“. Määrusega on sätestatud järgmised põhimõtted riigi arengukavade elluviimisel, täiendamisel, hindamisel ja aruandlusel:

  • valdkonna arengukava viiakse ellu rakendusplaani alusel, mille esitab Vabariigi Valitsusele valdkonna arengukava eest vastutav minister (§ 7 lg 2);
  • valdkonna arengukava eest vastutav minister esitab üks kord aastas Vabariigi Valitsusele aruande valdkonna arengukava täitmise, arengukavas ja rakendusplaanis esitatud eesmärkide saavutamise ning meetmete tulemuslikkuse kohta. Nimetatud aruanne on aluseks valdkonna arengukava täiendamise või lõpetamise otsustamisel (§ 7 lg 3);
  • valdkonna arengukava täiendamise algatab valdkonna arengukava eest vastutav minister. Täiendamine algatatakse juhul, kui arengukava elluviimise kestel tekib vajadus muuta olemasolevaid või sätestada uusi eesmärke ja meetmeid (§ 7 lg 4);
  • valdkonna arengukava eesmärkide täitmise, kestuse või elluviimise lõppedes korraldab vastutav ministeerium koostöös asjaomaste ministeeriumide ja kaasatud huvitatud isikute ja asutustega valdkonna arengukava täitmise lõpparuande koostamise (§ 8 lg 1).

Rahandusministeerium on algatanud riigieelarve seaduse muutmise ning sellega koos on kavas muuta ka kehtivat Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005 määrust nr 302. Töös oleva uue riigieelarve seaduse eelnõuga saab tutvuda Eelnõude infosüsteemis.