ENMAK:Dokumentatsioon

ENMAK 2030 eelnõu ning KSH aruanne

Avaldamise kuupäev

Dokument ja viide

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030)

 

10.10.2016

10.10.2016

10.10.2016

20.02.2015

19.12.2014

19.01.2015

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne

 

19.12.2014

26.11.2014

26.11.2014

19.12.2014

24.10.2014

24.10.2014

24.10.2014

24.10.2014

24.10.2014

24.10.2014

24.10.2014

27.10.2014

27.10.2014

27.10.2014

Ettekanded ja esitlused

Kuupäev

Kategooria

Pealkiri

Ettekanded MKM-i energeetikanõukogu koosolekul

   

12.11.2014

Ettekanne

12.11.2014

Ettekanne

12.11.2014

Ettekanne

12.11.2014

Põhitulemuste mustand

Ettekanded KSH avalikul arutelul

   

21.11.2014

Ettekanne

21.11.2014

Ettekanne

21.11.2014

Ettekanne

21.11.2014

Ettekanne

21.11.2014

Ettekanne

21.11.2014

Ettekanne

ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande kohta

Huvipoolte seisukohad ja ettepanekud ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande kohta

ENMAK 2030 eelnõule esitatud ettepanekud on esitatud kaldkirjas, KSH aruandele tehtud ettepanekud on kuvatud püstkirjas ning bold-s

Avaldamise kuupäev

Dokument ja viide

13.11.2014

14.11.2014

25.11.2014

17.11.2014

19.11.2014

20.11.2014

20.11.2014

20.11.2014

20.11.2014

20.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

09.12.2014

24.11.2014

25.11.2014

25.11.2014

27.11.2014

29.11.2014

01.12.2014

02.12.2014

ENMAK 2030 eelnõu ning KSH aruande kinnitamine

Avaldamise kuupäev

Dokument ja viide

12.01.2015

13.01.2015

13.01.2015

13.01.2015

14.01.2015

16.01.2015

21.01.2015

22.01.2015

27.01.2015

29.01.2015

27.01.2015

19.02.2015

28.09.2016

ENMAK 2030 KSH programm

Avaldamise kuupäev

Dokument ja viide

03/07/2014

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine (.ddoc)

20/06/2014

04/06/2014

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmis puuduste kõrvaldamine (.ddoc)

21/05/2014

KSH programmi menetluse pikendamine (.ddoc)

28/04/2014

ENMAK 2030 KSH programm Keskkonnaametile

28/04/2014

Lisa 1 ENMAK 2030 meetmete loetelu

28/04/2014

Lisa 2 Energiamajanduse keskkonna- ja tervisemõju käsitlevad tööd

28/04/2014

Lisa 3 ENMAK 2030+ Natura eelhindamise täiendatud aruanne

28/04/2014

Lisa 4 ENMAK 2030 KSH programmi kohta laekunud seisukohtade arvestamine

28/04/2014

Lisa 5 ENMAK 2030 KSH programmi avaliku väljapaneku ja arvaliku arutelu käigus laekunud kirjalikud ettepanekud ja nendega arvestamine

28/04/2014

Lisa 6 Avalike arutelude osalejad, protokollid, ettekanded

28/04/2014

Lisa 7 KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid

28/04/2014

Lisa 8 Huvitatud organisatsioonide nimekiri

28/04/2014

Lisa 9 Ametlikud kirjad ja teadeanded

28/04/2014

Lisa 10 Laekunud seisukohad ja ettepanekud

25/03/2014

KSH programmi avalike arutelude materjalid:

21/03/2014

KSH programmi avalike arutelude materjalid:

07/03/2014

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust teavitamine (.ddoc)

28/02/2014

27/02/2014

17/02/2014

ENMAK 2030+ KSH programm

17/02/2014

Lisa 1 ENMAK 2030+ meetmete loetelu

17/02/2014

Lisa 2 - Energiamajanduse projektides ajavahemikul 2006-2013 käsitletud keskkonnamõjude olulisus

17/02/2014

Lisa 3 - ENMAK 2030+ Natura eelhindamise aruanne

17/02/2014

Lisa 7 - KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid

17/02/2014

Lisa 8 - Huvitatud organisatsioonide nimekiri

17/02/2014

Seisukohtade küsimine ametiasutustelt ENMAK 2030+ KSH programmile

03/10/2013

Ametlik teade KSH algatamisest eRik keskkonnas

24/09/2013

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest Keskkonnaameti teavitamine (.ddoc)

24/09/2013

Ametlik teade KSH algatamisest Postimehes

18/09/2013

“Energiamajanduse arengukava aastani 2030” keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise käskkiri

08/08/2013

“Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine

05/08/2013

“Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepanek

Huvipoolte seisukohad ja ettepanekud - ENMAK meetmete ja KSH programmi kohta

Avaldamise kuupäev

Dokument ja viide

29/10/2013
26/11/2013

Eestimaa Looduse Fond: "Ettepanek seonduvalt puiduressursi kasutuse prognoosimisega ENMAKi protsessis"
Keskkonnaministeerium: "Metsakasutuse mahtude planeerimine ENMAKi koostamisel"

22/11/2013
26/11/2013

Eesti Taastuvenergia Koda: "ETEK ettepanekud ENMAKi tööversiooni"
Eesti Arengufondi vastus: "ETEK ettepanekud ENMAKi tööversiooni"

28/01/2014
26/02/2014

SA Eesti Forell "Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ ja hüdroenergia osa selles"
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastus "Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ ja hüdroenergia osa selles"

26/02/2014

Eestimaa Looduse Fond "Ettepanek ENMAKi KSH programmi lisamiseks (metsa kasutus lubatud raiemahu ja CO2 bilansi suhtes)"

5/03/2014

Riigikantselei seisukohad

28/02/2014

Rahandusministeeriumi kommentaarid KSH programmi kohta

01/03/2014

Sotsiaalministeerium "Märkused ENMAK KSH programmi kohta"

05/03/2014

Kultuuriministeeriumi seisukohad

25/03/2014

Siseministeeriumi seisukohad

04/03/2014

Keskkonnaministeeriumi seisukohad

14/03/2014

Pärnu Maavalitsuse seisukohad

13/03/2014

Keskkonnaühenduste koja seisukohad

14/03/2014

Jõhvi valla seisukohad

19/03/2014

EMPL seisukohad

19/03/2014

Eesti Energia seisukohad

19/03/2014

Sõmeru Vallavalitsuse seisukohad

18/03/2014

Kolga-Jaani Vallavalitsuse seisukohad

14/03/2014

Põllumajandusministeeriumi seisukohad

24/03/2014

Eesti Turbaliidu seisukohad

16/03/2014

Ragn Sells seisukohad

20/03/2014

Keskkonnaameti seisukohad

18/03/2014

Tallinna Energiaagentuuri

4/06/2014

Nelja Energia

1/07/2014

Eesti Taastuvenergiakoda

1/07/2014

Estonian Cell